Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Цивільний процес”

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з цивільного процесу здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від
0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50
балів.

Підсумковий контроль знань студентів з цивільного процесу проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що
потребують творчої відповіді та уміння використовувати отримані знання.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, визначається кафедрою і доводиться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, три питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ у балах.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до шкали, як показано
нижче.

 

Oцінка за шкалою ЕСТS     Визначення Оцінка за національною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НУ “ЮАУ”
1 2 3 4
А Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок 90-100
В Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89

Закінчення

1 2 3 4
C Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків       70-74
Е Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’яз-ковий повторний курс 1-34

 

 


Зміст

 

1.Вступ............................................................................................3

2.Програма навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.........................................................................................5

3.Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.......................................................14

4.Завдання до практичних занять та самостійної

роботи.........................................................................................17

Тема 1. Доступність правосуддя та предмет цивільного

процесуального права…………………………....…….17

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права….…......18

Тема 3. Склад суду, апарат суду, відводи……………………..22

Тема 4. Цивільна юрисдикція……………………………….….24

Тема 5. Підсудність цивільних справ...………………….…......31

Тема 6. Сторони в цивільному процесі………………….…......34

Тема 7. Треті особи в цивільному процесі………………….......39

Тема 8. Органи та особи, яким законом надано право

захищати права, свободи та інтереси інших осіб…….42

Тема 9. Представництво в суді…………………………….…...47

Тема 10. Особи, що сприяють здійсненню правосуддя…..…....51

Тема 11. Цивільні процесуальні правовідносини……….……..53

Тема 12. Зловживання процесуальними правами……….……..53

Тема 13. Процесуальні строки…………………………….……....55

Тема 14. Судові витрати………………………………….………..57

Тема 15. Заходи процесуального примусу………………………60

Тема 16. Доказування та докази в цивільному процесі….…….61

Тема 17. Позов……………………………………………………65

Тема 18. Пред’явлення позову. Відкриття провадження

у справі……………………………………...……….….69

Тема 19. Провадження у справі до судового розгляду……..….72

Тема 20. Судовий розгляд цивільних справ…………………....76

Тема 21. Рішення суду першої інстанції……………….……….82

Тема 22. Заочний розгляд справи……………………….………88

Тема 23. Наказне провадження………………………….………91

Тема 24. Окреме провадження………………………….……….93

Тема 25. Апеляційне провадження………………………….....100

Тема 26. Касаційне провадження……………………………...106

Тема 27. Перегляд судових рішень Верховним

Судом України………………………………………..111

Тема 28. Провадження у зв’язку з нововиявленими

обставинами……………………………………….…..114

Тема 29. Виконавче провадження………………………….….116

Тема 30. Відновлення втраченого судового провадження…...121

Тема 31. Міжнародний цивільний процес…………………….124

Тема 32. Конвенційний механізм захисту прав людини

Європейським судом з прав людини………………..132

Тема 33. Господарське судочинство…………………………..133

Тема 34. Адміністративне судочинство…………………….....138

Тема 35. Нотаріат і нотаріальний процес………….…………..142

Тема 36. Третейське судочинство………………….…………..147

Тема 37. Міжнародний комерційний арбітраж…….…………149

Тема 38. Медіація та цивільний процес……………………….149

5.Поточний (модульний) контроль знань студентів...............151

6.Самостійна робота...................................................................152

7.Індивідуальна робота студентів.............................................153

8.Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.....................................................................................154

9.Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Цивільний процес”...........................................161

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.