Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ ІІ. Провадження В судіВСТУП

Навчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.

У результаті опанування навчальної дисципліни “Цивільний процес” студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; сутність процесуальних категорій; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки; чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових рішень; несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів; практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази в цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.

Для вивчення навчальної дисципліни рекомендовано
таку літературу:

Курс цивільного процесу: підруч. / В. В. Комаров,
В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Комаров В. В. Окреме провадження : моногр. / В. В. Ко-
маров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. –312 с.

Комаров В. В. Позовне провадження: моногр. /
В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін. ; за ред.
В. В. Комарова. –Х. : Право, 2011. – С. 551.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство
у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України /
В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624.

Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підруч. / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж: В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х. : Право, 2009.

Цивільний процес України. Академічний курс: підруч. / за ред. С. Я. Фурси. – К. : КНТ, 2009.

Балюк М. І. Практика застосування цивільного проце-
суального кодексу України (цивільний процес у питаннях і
відповідях): коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юрид., 2008. – (Сер. Судова практика).

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики,
относящейся к Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національного університету

“Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого”

(протокол № 9 від 22 квітня 2011 р.)

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

 

Розділ І. Загальні положення

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Сфера цивільного процесу. Судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів. Сутність правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства. Система судів цивільної юрисдикції. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Цивільне судочинство й інші форми судочинства. Професія судді і судовий метод.

Доступність правосуддя в цивільних справах і право на справедливий судовий розгляд. Усесвітній рух доступу до право-суддя. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і її застосування в цивільному судочинстві. Право на справедливий судовий розгляд та його складові. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального законодавства та практика його застосування. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя в цивільних справах.

Цивільне процесуальне право як галузь права. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Цивільне процесуальне законодавство. Межі дії цивільного процесуального закону. Судова практика в цивільному судочинстві. Наука цивільного процесуального права. Видатні представники науки цивільного процесуального права кінця ХІХ – початку ХХ ст.
(О. Бюлов, Є.В. Васьковський, А.Х. Гольмстен, В.М. Гордон, І.Ф. Тимковський, А.В. Куніцин, П.П. Цитович, В.П. Даневський, М.А. Гредескул, Б.В. Попов, Т.М. Яблочков). Учені-процесуалісти радянської доби (А.О. Добровольський, М.А. Гурвич, Н.О. Чечина, Д.М. Чечот, О.Ф. Клейнман, С.Ю. Кац,
М.Й. Штефан, В.К. Пучинський, В.М. Семенов, К.С. Юдельсон, І.М. Зайцев, Ю.К. Осипов). Представники західноєвропейської науки цивільного процесуального права (лорд Вульф, М. Каппеллетті, Ж. Сталев, М. Савчук, А. Цукерман, Дж. Якобс,
Д. Йолович, Дж. Таруффо, Г. Хазард, Р. Штюрнер).

Принципи цивільного судочинства та їх система. Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальновизнані принципи права та судове правозастосування (верховенства права, правової визначеності, субсидіарності тощо). Правові аксіоми в цивільному судочинстві.

Окремі принципи цивільногосудочинства. Принцип законності. Принцип незалежності суддів та підкорення їх тільки закону. Принцип рівності учасників перед законом та судом. Принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження. Принцип національної мови. Принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов суду. Принцип диспозитивності. Принцип змагальності. Принцип рівноправності сторін.

Склад суду, апарат суду, відводи. Правосуб’єктність органів судової влади. Склад суду. Помічник судді, консультант суду. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Відвід судді та працівників апарату судів.

Цивільна юрисдикція. Поняття цивільної юрисдикції. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження.

Підсудність цивільних справ. Поняття підсудності. Види підсудності. Правила територіальної підсудності цивільних судів. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справ з одного суду до іншого.

Сторони. Поняття сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів. Процесуальне правонаступництво.

Треті особи. Поняття третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі для подання висновку у справі.

Представництво в суді. Поняття представництва в суді та його відмінність від суміжних процесуальних інститутів. Види судового представництва. Процесуальне становище та повноваження представника в суді.

Особи, що сприяють здійсненню правосуддя. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Особа, яка надає правову допомогу.

Процесуальні правовідносини та умови процесуальної діяльності. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Судовий розсуд.

Зловживання процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами як наукова проблема. Поняття зловживання процесуальними правами. Види зловживань процесуальними правами. Протидія зловживанню процесуальними правами.

Процесуальні строки. Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Службові строки.

Судові витрати. Поняття і види судових витрат. Судовий збір. Види витрат, пов’язані з розглядом справи. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи. Розподіл судових витрат між сторонами.

Заходи процесуального примусу. Поняття процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу. Підстави застосування заходів процесуального примусу. Відшкодування майнових збитків.

Доказування в цивільному судочинстві. Поняття і мета судового доказування. Поняття судових доказів. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка судових доказів. Забезпечення доказів.

Судові докази. Пояснення сторін і третіх осіб. Право сторін “на кривду”. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта.

 

 

Розділ ІІ. Провадження В суді

Першої інстанції

 

Позовне провадження

Позов. Поняття позову і його елементи. Види позовів. Захист інтересів відповідача від позову. Зустрічний позов. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода. Забезпечення позову. Право на звернення до суду за судовим захистом. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення заяви. Підстави
відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

Провадження у справі до судового розгляду. Мета, значення та порядок провадження у справі до судового розгляду. Зміст і процесуальний порядок провадження попереднього судового засідання. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики.

Судовий розгляд цивільних справ. Поняття та значення судового розгляду. процесуальний порядок судового розгляду. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження по справі. Закінчення справи без винесення судового рішення. Фіксування судового процесу технічними засобами. Електронний цивільний процес.

Рішення суду першої інстанції. Поняття та види рішень суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Законна сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції.

Заочний розгляд справи. Умови та порядок заочного розгляду справи. Сутність заочного рішення, його зміст та законна сила. Порядок перегляду заочного рішення. Скасування та оскарження судового рішення.

 

Непозовні провадження

 

Наказне провадження. Сутність наказного провадження. Підстави для видачі судового наказу. Порушення наказного провадження. Судовий наказ як процесуальний акт і процесуальний документ. Скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. Видача судового наказу стягувачеві.

Окреме провадження. Загальна характеристика окремого провадження, його особливості. Справи про зміну правового статусу фізичної особи та встановлення фактів, що мають юридичне значення (визнання фізичної особи обмежено дієздатною чи недієздатною; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її мертвою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення). Справи про визнання або відновлення неоспорюваних суб’єктивних прав (відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; передача безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність; визнання спадщини відумерлою). Справи про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав та законних інтересів (надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; справи про закриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.