Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в УкраїніУ 5-12-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (основна школа у структурі 12-річної; старша школа (безпрофільна) у структурі 12-річної) історія викладається, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії у школі, закладених у Держав­ному стандарті освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»). Пред­ставлено курси історії України і всесвітньої історії з давніх часів до сьогодення, які складають хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти.

Зміст навчального історичного матеріалу побудований на основі синтезу культурологічного, цивілізаційного та соціоантропоцентрич-ного підходів у контексті всесвітньої та європейської історії. Людина розглядається як суб'єкт і творець історичного процесу. Методологія відбору змісту програмного матеріалу базується на системі таких за­гальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства як гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім'я тощо.

Вітчизняну і всесвітню історію представлено у вигляді двох курсів, що є важливим для цілісного уявлення про кожен з них. Разом з тим, процеси, події і явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історії. Такий підхід учитель може за

39 Баханов К. Втілення ідеї «занурювання» у практику навчання історії в школі // Історія в школі. - 2000. - № 11-12. - С 34-38.


|< иуючою програмою реалізувати шляхом синхроністичного вивчен­ії ч і а узгодження матеріалу відповідних курсів вітчизняної і всесвіт­ні., її історії, виходячи із можливостей міжкурсових зв'язків. При плану-н ниіі навчального процесу педагог може сам визначити оптимальну дня конкретної педагогічної ситуації послідовність розгляду окремих Тем і сюжетів, місце включення регіонального та локального мате­рі, иіу. Інколи доцільним є поєднане вивчення тем з курсів вітчизняної і всесвітньої історії. Це стосується, наприклад, історії міжнародних ІІдпосин і зовнішньої політики у XX ст., історії Першої і Другої світо-иих війн, окремих питань історії культури тощо.

* Подумайте_____________________________________________

Працюючи в парах, дайте відповідь на запитання: чому система істо­ричної освіти в Україні передбачає синхронне вивчення двох окремих курсів та лінійну послідовність їх вивчення? У чому є переваги та можливі проблеми такої побудови?

Зміст курсів інтегрує соціальну, економічну, політичну та духовну і, торію та висвітлює тісний взаємозв'язок усіх сфер людського буття. 11 межах даного підходу особлива увага приділяється питанням духов-Кості, повсякденного життя, психології суспільства, взаємовідноси-Нвм, взаємовпливу та діалогу культур різних народів. Це дозволяє ра-іом з формуванням конкретних знань та загальноісторичних уявлень учнів створювати умови для розвитку їхніх моральних та естетичних цінностей. Певну увагу приділено регіональній та місцевій історії (Іс­трії краю), що дає можливість виховувати патріотичні та держав­ші цькі почуття та якості школярів, посилює інтерес до історичної інформації. В темах «історія краю» передбачений насамперед розгляд и і оричного матеріалу місцевості, де розташована школа: міста, сели­ща, села, району. Зміст відповідних тем передбачає як вивчення кон­кретних подій, явищ, історичних постатей краю, так і порівняння їх з подіями і явищами, що відбувались на території країни в цілому. Такі ими потребують широкого залучення учнів до самостійної пізнаваль­ної діяльності, зокрема з елементами досліджень.

'Подумайте____________________________________________

Висловіть свою думку за методом уявного мікрофона на запитання: чому структура змісту шкільної освіти має інтегрований характер?

Програмою передбачено максимальну мінімізацію знань учнів, що відкриває можливості значної активізації пізнавальної діяльності школярів та запобігає їх перевантаженню.

З психолого-дидактичної точки зору систему шкільної історичної ОСВІТИ побудовано на поєднанні діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Адже, виходячи з вимог державного стандарту базової і повної середньої освіти, завданням історичної освіти є ово-нодіння особистістю ключовими і предметними компетентностями.

 


Систему побудовано на основі часових норм базового навчально­го плану 12-річної загальноосвітньої школи40.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.