Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РЕЗЕРВУАРИ, БУНКЕРИ, СИЛОСИГ.Х. Масюк

 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Навчальний посібник

 

 

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рівне 2010

УДК 624.012.45 (075.8)

ББК 38.53

М17

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11-8985 від 27.09.2010р. )

Рецензенти:

Барашиков А.Я.,д-р техн. наук,професор Київського національного університету будівництва і архітектури, лауреат Державної премії України;

Павліков А.М.,д-р техн. наук,професор Полтавського технічного національного університету ім. Ю. Кондратюка;

Бабич Є.М., д-р техн. наук,професор Національного університету водного господарства та природокористування, заслужений працівник народної освіти.

 

Г. Х. Масюк

М17 Залізобетонні конструкції інженерних споруд промислових підприємств: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 212 с.

 

ISBN 978-966-327-162-0

 

У навчальному посібнику викладено основи проектування і конструктивні рішення інженерних споруд, у яких застосовують залізобетонні конструкції. Наведено різні види конструкцій резервуарів, бункерів, силосів, водонапірних веж, підпірних стін, градирень, димових труб, підземних каналів і тунелів.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”, а також для інженерів-проектувальників, які працюють у цьому напрямку.

 

УДК 624.012.45 (075.8)

ББК 38.53

 

ISBN 978-966-327-162-0 ÓМасюк Г.Х., 2010
  Ó НУВГП, 2010

ЗМІСТ

 

Передмова .................................................................................
1. Резервуари, бункери, силоси ................................
1.1. Резервуари ...............................................................
1.1.1. Значення резервуарів у економіці країни та розвиток резервуаробудування...................................  
1.1.2. Класифікація і різновиди залізобетонних резервуарів.....................................................................  
1.1.3. Техніко-економічна ефективність застосування залізобетонних резервуарів..........................................  
1.1.4. Конструкції залізобетонних резервуарів і особливості технології їх зведення.............................  
1.1.4.1. Циліндричні резервуари..........................................
1.1.4.2. Прямокутні резервуари...........................................
1.1.4.3. Траншейні резервуари.............................................
1.1.4.4. Канелюрні резервуари ............................................
1.1.4.5. Підводні резервуари ...............................................
1.1.5. Загальні відомості розрахунку резервуарів .........
1.1.5.1. Розрахунок і конструювання стінок циліндричних резервуарів ..........................................  
1.1.5.2. Особливості розрахунку і конструювання стінок прямокутних резервуарів ............................................  
1.1.6. Захист резервуарів від проникливості ..................
1.2. Залізобетонні бункери ............................................
1.2.1. Основні відомості про бункери .............................
1.2.2. Конструктивні рішення бункерів .……………….
1.2.3. Розрахунок і конструювання бункерів.................
1.3. Залізобетонні силоси ..............................................
1.3.1. Загальні відомості ...................................................
1.3.2. Конструктивні елементи силосів і особливості їх конструювання ........................................................  
1.3.3. Основні положення розрахунків силосів ............
  Питання для самоконтролю………………………
     
2. Підпірні стіни, підземні канали і тунелі
2.1. Класифікація підпірних стін .................................
2.2. Розрахунок і конструювання кутових підпірних стін .................................................................................  
2.3. Особливості розрахунку і конструювання ребристих підпірних стін ............................................  
2.4. Приклад розрахунку………………………………
2.4.1. Визначення розмірів підпірної стіни ....................
2.4.2. Визначення зусиль що діють на підпірну стінку..
2.4.3. Перевірка умов стійкості підпірної стінки та визначення тиску під підошвою фундаменту ..........  
2.4.4. Розрахунок і конструювання підпірної стіни.…..
2.5. Підземні канали і тунелі.........................................
  Питання для самоконтролю………………………
     
3. Споруди баштового типу, димові труби...............
3.1. Водонапірні башти..................................................
3.1.1. Загальні відомості і конструктивні рішення ..…..
3.1.2. Резервуари водонапірних залізобетонних башт...
3.1.3. Опори водонапірних башт .....................................
3.1.4. Фундаменти водонапірних башт ...........................
3.1.5. Розрахунок водонапірних башт .............................
3.2. Баштові градирні ....................................................
3.2.1. Загальні відомості і конструктивні рішення ........
3.2.2. Витяжні башти градирень ......................................
3.2.2.1. Витяжні башти з монолітною залізобетонною оболонкою.....................................................................  
3.2.2.2. Витяжні башти зі збірною залізобетонною оболонкою ...................................................................  
3.2.3. Залізобетонні конструкції басейну, водорозподільного і зрошувального устаткувань.....  
3.3. Димові труби ...........................................................
3.3.1. Конструктивні рішення труб і їх призначення ....
3.3.2. Монолітні труби і їх конструктивні рішення .......
3.3.3. Збірні димові труби ................................................
3.3.4. Основні поняття про розрахунок і конструювання ствола труби...………………………  
3.3.5. Розрахунок і конструювання фундаменту під димову трубу.................................................................  
  Питання для самоконтролю………………………
  Список літератури ...................…………………...

 

ПЕРЕДМОВА

 

Останнім часом, як за кордоном, так і в Україні, знайшли широке застосування в промисловому, цивільному, сільськогосподарському будівництві спеціальні залізобетонні споруди. Вони призначені для зберігання матеріалів і продуктів, забезпечення об’єктів водою, електроенергією, газом, теплом, організації транспортних і людських потоків, збирання й очищення промислових і стічних вод, забезпечення технологічних процесів і т.п.

На території промислових підприємств зводять такі інженерні споруди: водонапірні і витяжні вежі, транспортні і пішохідні галереї, резервуари для рідин і газів (у тому числі і газгольдери), вугільні бункери і бункери для сипких матеріалів, силоси, комунікаційні трубопровідні канали, димові труби, градирні, підпірні стіни, окремо розташовані опори під трубопроводи, тунелі і підземні переходи, естакади залізничні розвантажувальні, кранові, трубопровідні, етажерки.

У наслідок різноманітності технологічних вимог інженерні споруди складно піддаються уніфікації і типізації. Проектування їх трудомістке і складне за характером, вимагає індивідуальних підходів у прийнятті конструктивних рішень. Вартість будівельно-монтажних робіт, матеріалоємність і трудомісткість зведення інженерних споруд на територіях промислових підприємств для різних галузей промисловості знаходяться в межах 30 – 50% від загальної вартості будівельно-монтажних робіт будівель підприємства.

Функціонування промислових підприємств вимагає надійної і безперебійної експлуатації інженерних споруд, ремонт яких трудомісткіший, ніж ремонт будівель, а в окремих випадках потрібно зупиняти виробництво.

Інженерні споруди повинні відповідати вимогам технологічності, надійності і довговічності, індустріалізації методів зведення, безперебійної і безпечної експлуатації, естетичності. Для втілення цих вимог потрібно створити нормальні умови праці.

Інженерні споруди проектують на основі єдиної модульної системи (ЄМС), котра являє собою сукупність правил координації розмірів об’ємно-планувальних і конструктивних елементів будівель і споруд на базі основного модуля 1000 мм (1м).

Технологічні вимоги до об’ємно-планувальних і конструктивних рішень споруд визначають у завданні на будівельне проектування. Склад і об’сяг завдання технологів на проектування будівельної частини різні для кожного виду інженерних споруд і повніше наведено в наступних розділах.

Надійність і довговічність споруд із залізобетону на стадії проектування визначаються будівельною частиною проекту та забезпечують дотриманням вимог нормативних документів, зокрема:

СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”;

ДБН В.1.2-2.2006 “Навантаження і впливи”;

СНиП 2.02.01-83 “Основания зданий и сооружений”;

СниП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”.

При проектуванні інженерних споруд особливу увагу слід приділяти повноті і якості звіту про інженерно-геологічні вишукування, який повинен виконувати відповідно до вимог СНиП 2.03.11-85; СН 225-79.

Довговічність споруд забезпечують розрахунком конструкцій за граничними станами другої групи, заходами з антикорозійного захисту їх відповідно зі СНиП 2.03.11-85, а також надійною гідроізоляцією підземних частин споруд, яка виконується за СН 301-65*. При цьому вибір матеріалів і конструкцій повинен відповідати вимогам технічних правил із економних витрат основних будівельних матеріалів ТП-101-81*.

Вимоги безперебійної і безпечної експлуатації інженерних споруд забезпечуються технологічною і будівельною частиною проекту відповідно до СНиП 2.01.02-85 та СНиП ІІІ-4-80.

Особливі естетичні вимоги застосовують до висотних інженерних споруд, які суттєво впливають на архітектурний вигляд підприємства і промислового вузла в цілому, а при вдалому вирішенні суттєво покращують архітектурну композицію навколишньої забудови.

У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано розробки інженерних споруд із залізобетону, викладено особливості їх конструктивних рішень, а також наведено пропозиції різних авторів із вдосконалення розрахунків та конструювання елементів залізобетонних конструкцій.

 

 

РЕЗЕРВУАРИ, БУНКЕРИ, СИЛОСИ

Резервуари
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.