Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що таке грошово-кредитна політика?1)регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи;

2) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;

*3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

4)сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних центральним банком у галузі валютних відносин;

5)система регулювання валютного курсу;

6)регулювання грошово-кредитних відносин між державами;

7)регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.

8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

2)підпорядкування корпоративних інтерсів окремих банків суспільним інтересам всієї банківської системи;

*3)зростання виробництва в країні;

4)розвиток машинобудування;

5)забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;

*6)підвищення зайнятості населення;

7)розвиток освіти та науки у державі;

*8)подолання інфляції;

*9)стабілізація цін;

10)ріст народонаселення в країні.

9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)стабілізація процентних ставок по кредитах комерційних банків;

2)прискорення платіжного обороту;

3)накопичення товарних запасів у країні;

4)зниження рівня цін і тарифів;

5)стабілізація рівня цін і тарифів;

*6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;

7)розвиток кредитної кооперації;

*8)стримування ринкової кон’юнктури;

9)розвиток мережі установ комерційних банків;

10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)зростання грошової маси у населення;

2)зростання грошової маси у юридичних осіб;

*3)прискорення росту грошової маси в обороті;

4)прискорення росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

5)стимулювання росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

*6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;

*7)зростання процентів за кредит;

*8)зниження процентів за кредит;

9)стабілізація цін та тарифів;

10)ріст грошових доходів малого та середнього бізнесу.

11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:

1)прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;

2)стримує зростання грошової маси в обороті;

3)прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;

4)обмежує вкладення коштів у цінні папери;

*5)стимулює зростання грошової маси в обороті;

6)грошова маса в обороті залишається незмінною;

*7)стимулює зростання банківського кредитування економіки.

12. Сеньйораж – це:

1)процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб;

2)різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;

3)прибутковість банківської операції;

4)дохід, що його одержує чекодавець;

*5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

6)дохід від транспортування грошей інкасаторами;

7)витрати на утримання каси банку;

8)доходи від касових операцій банку;

9)прибуток монетного двору;

10)процентний доход банку по трастових операціях.

13. Інфляція – це:

1)перевищення витрат бюджету над доходами;

2)ріст цін на товари та послуги;

3)економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

4)знецінення золотих та срібних монет;

*5)знецінення паперових грошей;

6)зниження ринкової ціни облігації;

7)зниження відсоткових ставок за кредит.

14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.

1)Укр-на дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)"Інфляційний навіс" у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Укр-на не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:

1)прискорення розвитку виробництва;

2)зростання зайнятості;

*3)скорочення виробництва ВВП;

*4)збільшення бюджетного дефіциту;

5)зростання рівня життя населення;

*6)зниження реальних доходів населення;

7)скорочення бартеризації економіки.

17. Грошова реформа –це:

*1)часткова перебудова грошової системи держави;

*2)повна перебудова грошової системи держави;

3)емісія державою нових грошових знаків;

4)оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

5)викуп знецінених грошових знаків державою;

6)нагромадження золотовалютих і матеріальних резервів;

7)припинення зростання грошової маси в обігу;

8)оздоровлення державних фінансів;

9)збалансування грошового ринку;

10)раціоналізація структури виробництва у державі.

тоб

18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:

1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна

2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінаційна

3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ

4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна

5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінаційна

6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР.формальна, часткова

19. Деномінація грошових знаків – це:

1)зниження цін;

2)ріст тарифів;

3)зростання заробітної платні;

*4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

5)переоцінка балансової вартості основних фондів;

6)переоцінка товарних запасів;

7)зниження чи зростання дивідендів;

8)падіння облікової процентної ставки;

9)зміна (ріст, зниження) норми обов’язкового резервування коштів комерційного банку.

20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соц-го розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:

*1)підвищують;

2)знижують;

3)підтримують на стабільному рівні.

22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:

1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн.руб. старими; нуліфікація

2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація

3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація

4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація

5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація

6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація

7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальвація

23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:

*1)забезпечити економічну незалежність країни;

2)забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

*3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей;

4)забезпечити кредитні ресурси комерційних банків;

*5)не допускати знецінення грошової одиниці;

6)забезпечити своєчасне надходження коштів до державного бюджету;

*7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;

8)забезпечити ліквідність та прибутковість комерційних банків;

9)забезпечити своєчасне погашення кредитів позичальниками;

10)забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу.

24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

Критична точка інфляційного процесу - дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих невистачає. Настає криза неплатежів.

1. Необхідність в кредиті викликана:

а) наявністю товарно-грошових відносин в економіці;

б) роботою підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку;

*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

г) низькою ефективністю та збитковістю роботи окремих підприємств.

2. Кредит – це:

а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента;

в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у коштах;

*г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах овернення, платності і добровільності.

3. Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):

а) розподільчу;

*б) перерозподільчу;

*в) емісійну;

г) контрольну;

*д) контрольно-стимулюючу;

е) заміщення дійсних грошей кредитними операціями;

є) створює паередумови для ефективного регулювання грошового обороту;

*ж) капіталізації вільних грошових доходів.

4. Чим відрізняється кредит від грошей:

а) нічим не відрізняються;

*б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин;

в) рух грошей регулюється центральним банком, а рух кредиту – комерційними;

*г) різний характер руху вартості;

*д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

5. Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:

а) грошовий;Ф

б) державний;В

в) міжгосподарський;В

г) товарний;Ф

д) банківський;В

е) міжнародний;В

є) виробничий;В

ж) споживчий.В

6. Назвіть п’ять принципів кредитування.

1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

7. Назвіть п’ять етапів руху кредиту.

1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позичкі;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

8. Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:

а) зростання кредиту повинно постійно і істотно випереджати зростання ВВП;

*б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП;

*в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються;

г) кредит спрямовує переміщення ресурсів з високорентабельних підприємств і галузей у низькорентабельні;

*д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

9. Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:

а) лізинг, факторинг, овердрафт;

*б) потреба в основному і оборотному капіталі та споживчі потреби;

в) сукупна потреба підприємств в оборотних коштах;

г) загальна сума збитків, яку зазнало підприємство (галузь) за певний час.

10. За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на:

а) iпотечний, довгостроковий, середньостроковий i короткостроковий;

б) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, вексельний;

*в) в основний капiтал, в оборотний капiтал, на споживчi потреби;

г) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, лiзинговий, факторинговий.

11. Мiжгосподарський кредит включає:

а) комерцiйний пiд вексель, лiзинговий, факторинговий, тим часову фiнансову допомогу, аванси покупців;

*б) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;

в) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, натуральний, лiзинговий кредит, дебiторсько кредиторську заборгованiсть, тимчасову фiнансову допомогу.

12. Товарний кредит погашається:

а) товарами;

б) грошима;

*в) товарами або грошима.

13. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.

Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

14. Державний кредит – це:

а) коли держава виступає кредитором;

*б) коли держава виступає позичальником;

в) коли держава виступає кредитором і позичальником;

г) коли одна держава надає кредит іншій державі.

15. Споживчий кредит надається:

а) на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі;

б) торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів у розстрочку;

в) населенню на придбання нерухомості;

*г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

16. Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.

Норма прибутку, міжнародні чинники, маштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

17. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту:

*а) зниження ефективності виробництва;

б) зростання рентабельності підприємств-клієнтів банків;

в) зростання прибутковості банків;

*г) погіршення ліквідності банків;

д) ніяких наслідків не матиме.

18. Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:

а) сезонними;

б) постійними;

*в) сезонними та постійними.

19. Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:

а) тому, що працюють збитково чи з низькою рентабельністю;

б) тому, що не встигли накопичити власного капіталу;

*в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

20. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).

1)Суб’єкти КВ повинні бути еконоомічно самостійними; 2) КВ є добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданик в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро - безперервними.

21. Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;

*б) рівень рентабельності позичальника;

в) рівень рентабельності банку;

*г) строк кредиту;

*д) рівень кредитного ризику;

*е) рівень попиту на позички на ринку.

22.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:

а) центральний банк;

*б) комерційні банки;

в) клієнти банка, які беруть позички;

г) Міністерство економіки;

д) Кабінет Міністрів України.

23. Маржа - це:

а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках.

*б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

в) вид кредиту, пов`язаний з операціями банку з цінними паперами.

24. Комерційний кредит надається:

*а) одними підприємством іншому у товарній формі;

б) комерційним банком юридичним та фізичним особам;

в) банками на здійснення його кдієнтами комерційних (торговельних) операцій.

25. Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.

Ширша сфера використання, передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, необмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, підчас спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надаєтьсяне тільки на короткий строк.

26. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.

Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

27. Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:

*а) збільшує масу грошей в обігу;

б) не має відношення до обсягу грошової маси;

в) завжди викликає інфляційні процеси в країні.

28. Необхідність в кредиті викликають коливання:

а) потреби в коштах;

*б) потреби в коштах і джерелах їх формування;

в) рентабельності підприємства;

г) суми прибутку, яку одержує підприємство.

29. З допомогою кредиту перерозподіляються:

*а) вартість у всіх її формах;

б) тільки грошові кошти;

в) матеріальні цінності.

30. Базова (облікова) ставка процента в Україні визначається:

а) грошовим ринком;

б) комерційними банками;

в) валютними біржами;

*г) центральним банком;

д) Міністерством фінансів.

31. На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:

а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий

б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний

в) забезпеченості позички. Забезпечений, нещабезпечений.

1. Дайте визначення кредитної системи.

Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

2. Дайте визначення банківської системи.

Банківська система -це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.

1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

5. Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:

а) небанківські кредитні установи;

*б) центральні банки;

*в) комерційні банки.

6. Право монопольної емісії банкнот належить:

1)спеціалізованим банкам;

2)комерційним банкам;

3)страховим компаніям;

*4)центральним банкам;

5)пенсійним фондам.

7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпоряджені комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:

а) чим більше надлишкових резервів, тим меньше потенціал банківської системи;

*б) чим більше надлишкових резервів тим більше потенціал банківської системи;

в) не існує взаємозв"язку.

8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

*а) забезпечення сталості національних грошей

б) обслуговування комерційних банків

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку.

9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:

а) належать до парабанківської системи ;

*б) діяльність яких зконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;

в) займаються прийомом депозитів;

г) контролюються спеціальними державними органами.

10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:

а) прийом депозитів;

б) надання кредитів;

в) розрахунково-касове обслуговування;

*г) обов"язкові резерви у центральному банку.

11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

*б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

*в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

*а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

*в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей; з>ся

б) зменшення маси грошей;з<ся

в) зменшення значення грошового мультиплікатору.з<ся

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

а) зниження обсягів кредитування комерційних банків;з<ся

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків;з>ся

в) зниження ставки облікового проценту;з>ся

г) продаж цінних паперів комерційним банкам.з<ся

15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:

а) емісія акцій;П

б) розміщення акумульованих вкладів;А

в) купівля векселів;А

г) отримання кредитів у центральному банку;П

д) відкриття поточного рахунку;П

е) надання споживного кредиту.А

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:

а) строковий вклад компанії;З

б) кошти, отримані в іншому комерційному банку;П

в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій;З

г) кошти для поточного рахунку;З

д) кошти, позичені в центрального банку.П

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

а) позички у виробничу сферу; 5

б) державні цінні папери 3

в) кошти в центральному банку 2

г) гроші в касі 1

д) корпоративні цінні папери 4

ж) будівлі, споруди. 6

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:

а) універсальні банки

б) страхові та пенсійні товариства

в) ощадні банки

*г) кредитні спілки.

19. Банком вважається:

а) будь-який посередником на грошовому ринку;

б) фінансовим посередником на грошовому ринку, який здійснює кредитування клієнтів;

*в) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

20. Які операції банків вважаються базовими:

а) формування статутного капіталу;

*б) надання позичок клієнтам;

в) купівля цінних паперів;

*г) прийом депозитів;

*д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов"язання держави по ОВДП;

*б) здійснює касове обслуговуння бюджету;

в) надає кредити банкам;

*г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:

а) законодавчо закріплена сукупність елементів грошового обігу у їх єдності

б) сукупність кредитних відносин,форм, методів кредитування

*в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ

г) інституційна форма організації грошово-кредитних відносин.

23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:

а) грошей

*б) банкнот

в) банківських грошей.

24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:

*а) збільшення маси грошей в обігу

*б) зниження ставки облікового проценту

в) стабілізація цін

г) зниження рівня валютного курсу -інструмент такт.цілі.

д) стримування кон"юнктури.

25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:

а) проміжні цілі;2

б) стратегічні цілі 1

в) тактичні цілі. 3

26. Грошово-кредитна політика - це:

а) сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання попиту на гроші;

б) сукупність заходів уряду, спрямованих на регулювання грошового ринку

*в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:

*а) збільшити масу грошей в обігу

б) зменшити масу грошей в обігу

в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків

г) зменшити курс національної валюти.

28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:

*а) акумулювання довгострокових коштів

*б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі

в) одержання прибутку;

г) взаємне кредитування

д) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат.

29. Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:

а) трастова компанія

*б) фінансова компанія

в) ломбард

г) кредитна спілка

30. Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:

а) комерційні банки

*б) пенсійні банки

в) емісійні банки

г) фінансові компанії

*д) страхові компанії

31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :

*а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств

б) розміщення мобілізованих коштів в довгострокові банківські депозити;

в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам;

*г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:

а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від парламенту;

б) повна незалежність від всіх гілок влади;

в) залежність від президента і незалежність від парламенту;

*г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність парламенту.

33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

 

34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:

а) банки мають право приймати кошти на поточні рахунки, а небанківські установи – не мають;

б) банки мають право надавати клієнтам короткострокові позички, а небанківські установи – інвестувати кошти в цінні папери;

*в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

35. Які функції виконують банки в економіці:

а) кредиту;

б) розрахунково-касова;

*в) трансформаційна;

*г) емісійна.

36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.

37. Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків.

38. Назвіть функції, які виконує банківська система:

*а) емісійна;

б) інвестиційна;

в) депозитна;

*г) трансформаційна;

*д) стабілізація діяльності банків;

е) кредитна;

є) розрахунково-касова.

39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

40. Назвіть основні (не менше 4-х) риси побудови банківської системи, які визначають її самостійність серед інших економічних систем.

41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:

а) в обмеженні максимальних обсягів резервів, які може мати банк у своєму розпорядженні;

б) у встановленні мінімального обсягу статутного фонду банку;

*в) в зберіганні всіх резервів комерційних банків на їх коррахунках в центральному банку;

*г) у встановленні нормативів (лімітів) обов’язкових резервів банків;

д) в державному гарантуванні банківських депозитів фізичних осіб.

42. До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:

а) до зміцнення державних фінансів;

б) до оздоровлення національних грошей;

*в) до послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки;

*г) до посилення інфляції.

1. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:

*1)вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця;

2)чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента;

*3)банкноти США в розпорядженні резидента;

4)банкноти НБУ в касі українського підприємства;

*5)банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

2. З якою функцією грошей пов’язане перетворення їх у валюту?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.