Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛЕКЦІЯ 5-6.ОСНОВНІ ВИДИ ОБРОБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇПлан і тези.

Конспект.

Реферат.

Автореферат.

Анотація.

Стаття.

Лабораторна робота.

Курсовий та бакалаврський проект.

Пояснювальна записка до дипломного проекту.

До основних видів оброблення науково-технічної інформації у вищих навчальних закладах належать: план, тези, конспект, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсовий проект, бакалаврський проект, дипломний проект. Розглянемо кожний детально.

1. План і тези.

Коли людина планує провести наукове дослідження, виступити з доповіддю або підготувати реферат, вона обов’язково складатиме план. План – це заздалегідь передбачений порядок дій чи викладу чого-небудь. План складають з метою впорядкування прочитаного або дослідженого матеріалу для послідовного викладу його в письмовій та усній формі. Порядок складання плану:

1) поділити текст на частини;

2) знайти інформативні центри цих частин (зазвичай, перше речення абзацу містить головну думку);

3) записати всі знайдені у тексті важливі думки у вигляді пунктів плану.

Види плану:

- питальний ( поставте питання до інформативного центру абзацу та запишіть його);

- називний (перетворіть це речення у називне (відсутній присудок);

- цитатний ( запишіть це речення без змін);

- тезовий( переформулюйте це речення або сформулюйте головну думку всього абзацу.

Тезовий план і тези – поняття синонімічні, тому що тези – це стисло сформульовані основні положення тексту.

Для складання тез текст можна поділити на фрагменти. Фрагмент – це два й більше абзаців тексту, які об’єднані змістовно. Потім знаходять інформаційні центри фрагментів, які можуть бути й окремим реченням, і частиною абзацу, й окремим абзацом. Далі записують головне положення фрагмента або самостійно його формулюють.

 

«Тезовий план» і «тези»— поняття синонімічні, тому що тези— це стисло сформульовані основні положення тексту.

Для складання тез можна поділити текст на фрагменти. Фрагмент — це два йбільше абзаців тексту, які об'єднано змістовно. Потім знаходимо інформаційні центри фрагмен­тів, які можуть бути й окремим реченням, і частиною аб­зацу, й окремим абзацом. Далі записують головне поло­ження фрагмента або самостійно його формулюють.

Конспект

Конспект складають або під час читання текстів, або під час слухання лекції. Конспект— це стислий письмовий виклад змісту чого-небудь (лекції, промови тощо).

Основна мета процесу нотування інформації — переро­бити та записати необхідну інформацію, щоб відновити її у пам'яті через певний час.

Види конспектів

Існує три види конспектів:

текстуальний — основний зміст передається словами й реченнями з тексту

вільний— основний зміст передається своїми сло­вами;

комбінований— комбінують вищезазначені види.
Труднощі складання конспектів лекцій.

У процесі запису змісту лекції не лише сприймають ін­формацію, відбирають необхідне й переформульовують, але й водночас швидко її занотовують. Дуже часто вико­нується лише дослівний запис почутого.

Для того, щоб вистачило часу для відбирання головної інформації та аналітико-синтетичного переробляння її у вигляді згортання, треба вміти скорочено нотувати. Є пев­ні правила скороченого запису.

Правила скороченого запису [41]

Правило і

Основні одиниці метричної системи вимірювання запи­сують однією або двома літерами.

Метр — м Ньютон — Н

Кілограм — кг Паскаль — Па

Квадратний метр — м2 Ват — Вт

Кубічний метр — мд Метр за секунду — м/с

Літр — л . Градус Цельсія — °С

Правило 2.

Префікси для позначення десяткових кратних і частко­вих одиниць записуються однією або двома літерами.

1018 - екса - Е 10-' - деци - д

1015пета — П 10~2санти — с

1012тера — Т 10~3мілі — м

109ґіґа — Ґ 10-вмікро — мк

10емела ~ М 109нано н

103 - кіло - К 10-п - піко - п

102ґекто — Ґ 10~15фемто ф

10 — дека — да 10~18атто — а

Правило 3.

Числівники записують цифрами

 

Правило4.

Фізичні, математичні та хімічні терміни записуємо сим­волами (де є така можливість):

більш....................... > нескінченність......... со

більш чи дорівнює... > подібно..................... ~

значно більше......... » діаметр...................... й

менш........................ < радіус......................... г

менш чи дорівнює. .. < взаємно перпендикулярно _І_

значно менше......... « паралельно................ |

дорівнює.................. = сила............................ Е

не дорівнює.............. Ф водень, гідроген........ Я

тотожно................. = вуглець, карбон......... С

приблизно................ ~ азот, нітроген......... N

додавати, додавання +................................ кисень, оксиген О

віднімати, віднімання ... —............................ фтор, флуор Р

прямує до............... —> сірка, сульфур........... 5

границя.................. Ііт золото, аурум......... Аи

Правило 5.

У відносних прикметниках записуємо лише корінь, тому що іменники, з якими вони узгоджуються, вказують на їх рід і відповідне закінчення:

Металева споруда — метал, споруда.

Обмежена множина обмеж, множина.

Постійна швидкість пост, швидкість (пост. її).

Правило 6.

У віддієслівних іменниках залишаємо корінь і закінчен­ня, а суфікс відкидаємо:

вивчення вивч-я.

дослідження — дослідж-я.

вимірювання вимір-я.

Правило 7.

Треба запам'ятати такі загальноприйняті скорочення:

рік р. сторінка — с.

роки — рр. місто — м.

століття – ст..7 вулиця вул.

сторіччя – ст. будинок буд.

нова ера — н.е. квартира — кв..

том т. та інше (інші) — та ін.

и т.п. (рос.) – тощо.

Реферат

 

У «Словнику іншомовних слів» [53,803] подано такі значення слова «реферат»:

Реферат[нім. Referat, лат. referre — доповнювати, по­відомляти] — 1) доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел; 2) стислий ви­клад змісту наукової праці, статті.

Мета реферату — передання головного змісту певного джерела або основних поглядів на якусь проблему за ма­теріалами кількох джерел.

Види рефератів:

1. Інформативні(реферати-конспекти). Містять всі
основні положення тексту, ілюстративний матеріал, аргу­менти, відомості про метод дослідження, оснащення, сферу
використання.

2. Індикативні(реферати-резюме). У таких рефератах
йдеться тільки про ті положення, що стосуються основної
теми реферованого тексту, тобто вся додаткова й друго­рядна інформація відсутня.

3. За кількістю реферованих джерел розрізняють моно­
графічні
(за одним текстом) та оглядові(за декількома
текстами) реферати.

4. Крім того, є реферати, що склали автори за своїми
науковими творами (автореферати).

Процес написання реферату має такі етапи:

• вибір теми;

• добирання відповідних джерел;

• складання плану;

• конспектування необхідних джерел;

• систематизація занотованої інформації за складеним
планом;

• написання тексту.

Вимоги до складання рефератів

1. Об'єктивність(передання поглядів саме автора твору).

2. Повнота(треба передати всі основні положення твору).

3. Чітка композиція(реферат обов'язково повинен скла­
датися з трьох частин: вступ, основна частина, висновки).

Вступ містить стислі відомості про автора й загальну характеристику твору, що розглядають. Основна частина — це фундаментальні положення тек­сту, що можуть наводитися або конспективно за його основ­ними рубриками, або фрагментарно (якщо реферують ба-гатоаспектне джерело), або аналітично — за планом рефе­рента. У рефераті автор подає чужі та власні думки. Потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку та зробити висновки.

Саме висновки містить третя частина реферату.

Дуже часто реферат може закінчуватися викладанням останнього розділу джерела.

ПРИКЛАД

РЕФЕРАТ

Аудіовізуальний метод

вивчення іноземної

мови

Виконала:

студентка гр.ІФ-64В Лавошник Ольга

Викладач; доц. Іванова В. Л.

 

ПЛАН

І. Вступ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.