Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Комп'ютерна програма вільного користуванняКомп'ютерна програма вільного користування — це комп'ю­терна програма, що розповсюджується на умовах ліцензії, що надає користувачеві дозвіл на: використання програми з будь-якою метою; доступ до програмного коду; будь-які досліджен­ня механізмів функціонування програми; використання механі­змів (принципів) функціонування будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача; відтворення програми і розповсюджен­ня копій програми будь-яким способом та в будь-якій формі; зміну і вільне розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими самими умовами, під які підпадає і оригіна­льна програма.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ю­терних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

 

Комп'ютерна програма навчального призначення

Комп'ютерна програма навчального призначення — це комп'ю­терна програма, яка є засобом навчання, що зберігається на циф­рових або аналогових носіях даних і відтворюється на електро­нному обладнанні.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ю­терних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

 

Контрафактна продукція

Контрафактна продукція — продукція або примірник, які випус­каються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реа­лізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

(Витяг з п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1185 // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

 

Контрафактні товари

Контрафактні товари — товари, що містять об'єкти права інтелек­туальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав вла­сника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установ­леному законом порядку.

(Витяг з п. 10 ст. 1 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-ІУ// Урядовий кур'єр, 2002, № 148).


 

 

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми — при­мірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опубліко­ваний і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну те­риторію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фо­нограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охо­ронятися.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

Контрольна марка

Контрольна марка — це спеціальний знак, що засвідчує дотри­мання авторських і (або) суміжних прав і дає право на розповсю­дження примірників комп'ютерних програм, баз даних. Контро­льна марка є самоклейним знаком одноразового використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ю­терних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

Контрольна марка — спеціальний знак, що засвідчує додержання авторських і суміжних прав і дає право на розповсюдження, у то­му числі шляхом імпорту, оптової та роздрібної торгівлі примір­ників аудіовізуальних творів чи фонограм на території України та їх експорту.

(Витяг з п. 1.5 наказу Міністерства освіти і науки України № 101 від 02.03.2001 р. «Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм» // Офіційний вісник України, 2001, № 13).

Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового викорис­тання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист. Розмір контрольної марки 18 х 26 міліметрів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примір­ників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Офіційний вісник України, 2000, № 42).

Корисна модель

Корисна модель — нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

(Витяг з п. 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» // Офіційний вісник України, 2002, № 16).

Див. також «Винахід (корисна модель)»

Країна походження[твору]

Країною походження вважається:

a) для творів, вперше випущених у світ у будь-якій країні Союзу [Союз утворюється країнами, до яких застосовується дійсна Конве­нція] — ця країна; для творів, випущених у світ одночасно в кіль­кох країнах Союзу, що надають різні строки охорони, — та країна, законодавство якої встановлює найкоротший строк охорони;

b) для творів, випущених у світ одночасно у будь-якій країні, що не входить до Союзу, і в одній із країн Союзу, — ця остання країна;

c) для творів, не випущених у світ, або для творів, випущених у світ вперше в країні, що не входить до Союзу, без одночасного випуску в світ у будь-якій країні Союзу, — та країна Союзу, гро­мадянином якої є автор, за умови, що

(i) стосовно кінематографічних творів, виробник яких має свою
штаб-квартиру або звичайне місце проживання в будь-якій країні
Союзу, країною походження є ця країна; і

(ii) стосовно творів архітектури, споруджених у будь-якій країні
Союзу, або інших художніх творів, що є частиною будівлі чи ін-
шої споруди, розташованої в будь-якій країні Союзу, країною по-
ходження є ця країна.

дно до Закону України від 31.05.1995 р. № 189. Дата набрання чинності: 25.10.1995р. // Офіційний вісник України, 2007, № 75).

Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної влас­ності на нього

Сорт вважається придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, поро­джених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, відмінним, однорідним та стабільним.

(Витяг з п. 2 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-ХІІ від 21.04.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 21).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.