Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Науково-інформаційна діяльністьНауково-інформаційна діяльність — це сукупність дій, спрямова­них на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітич­но-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформа­цію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

 

Науково-технічна інформація

Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення на­уки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності.

(Витяг зі ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформа­цію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

 

Науково-технічна продукція

Науково-технічна продукція — результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт.

винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

 

Національна система науково-технічної інформації

Національна система науково-технічної інформації — це органі­заційно-правова структура, за допомогою якої формується держа­вна інформаційна політика, а також здійснюється координація ро­біт по створенню, користуванню, зберіганню та поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуван­ням інтересів національної безпеки.

(Витяг з п. 1 ст. 8 Закону України «Про науково-технічну інфор­мацію» № 3322-ХІІ від 25.06.1993 // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33).

 

Недобросовісна конкуренція

Недобросовісна конкуренція — будь-які дії у конкуренції, що су­перечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підпри­ємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією є неправо­мірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конку­ренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, непра­вомірне збирання, розголошення та використання комерційної та­ємниці, а також інші дії.

(Витяг з ст. 32 Господарського кодексу України № 436-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у під­приємницькій діяльності.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36).

 

Неліцензійна комп'ютерна програма

Неліцензійна комп'ютерна програма — це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на цю програму.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністерства освіти і науки № 903 від 02.12.2004р. «Про затвердження Правил використання комп'ю­терних програм у навчальних закладах» // Офіційний вісник України, 2005, № 3).

 

Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відео­грам, комп'ютерних програм, баз даних

Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, від­еограм, комп'ютерних програм, баз даних — примірники аудіові­зуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відпо­відає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, а також марко­вані підробними контрольними марками.

(Витяг з п. 2 Положення про порядок зберігання та знищення не-маркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відео­грам, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого Поста­новою Кабінету Міністрів України від 13.10.2000р. № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних про­грам, баз даних» // Офіційний вісник України, 2000, № 42).

 

Нематеріальний актив

Нематеріальний актив — об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством, об'єктом права власності.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяль­ності у сфері трансферу технологій» № 143-У від 14.09.2006 р. // Офіційний вісник України, 2006, № 40).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.