Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПідсумкова оцінка з навчальної дисципліни конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ЄКTС.

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума
Змістова частина 1 (Т1, Т2, ….Т11) Змістова частина 2
Контрольна робота 1 Поточний контроль 1 Контрольна робота 2 Поточний контроль 2 ІНДЗ

Т1, Т2 ... Т11 – теми вивчення предмету.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
90 – 100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Дутчак В.В. . Методичні вказівки, плани семінарських занять з дисципліни “Історія України” / В.В. Дутчак. – Жовті Води: ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2015.

2. Дутчак В.В. Глосарій термінів та понять з дисципліни «Історія України» / В.В. Дутчак. – Жовті Води: ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2014.

3. Дутчак В.В. Методичні вказівки з виконання індивідуального завдання, написання реферату з дисципліни «Історія України» / В.В. Дутчак. - Жовті Води: ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2014.

4. Дутчак В.В. Методичні вказівки та завдання для самостійного вивчення дисципліни “Історія України”. / В.В. Дутчак. – Жовті Води: ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2014.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Білоцерківський В.Я. Історія України: навч. посіб. / В.Я. Білоцерківський. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 536 с.

2. Бойко О.Д. Історія України. Посібник. — 2-ге вид., доповнене. — К.: Академія, 2002. — 656 с.

3. Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського в східноєвропейських історіографія XIX ст. - першої третини XX ст. / В. Василенко. - К., 2007. - 660 с.

4. Гай Й. Незалежній Україні 15 років / Й. Гай. - Івано-Франківськ, 2006. - 286 с.

5. Головченко В.І. Українське питання в роки Першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенков. - К. : Парламент, вид-во, 2009. - 448 с.

6. Гумилев Л.Н. От Руси к России / Л.Н Гумилев. - М. : АСТ, 2008. - 415 с.

7. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 480 с.

8. Історія України : навч.-метод, посіб. для семінар, занять. / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник. - К., 2006. - 736 с.

9. Історія України : навч. посібник . / Керівн. Авт. Кол. Ю. Зайцев. – Львів : Світ, 1996. – 488 с.

10. Лазарович В.М. Історія України : навч. посіб. / Лазарович В.М. - К.: Знання, 2008. - 683 с.

11. Іваненко В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології / В. Іваненко. - Дніпропетровськ : Арт-прес, 2006. - 424 с.

12. Моця О.П. Південна «Руська земля» / О.П. Моця. - К. : Еорвін прес, 2007. - 264 с.

13. Овдієнко П. Історія України. XIX - поч. XX ст. / П. Овдієнко, М. Потапенко. - Ніжин, 2008.-197с.

14. Політичні репресії в Україні (1927-1980-ті рр.) : бібліограф, показчик / упор. С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур. - Житомир : Полісся, 2007. - 456 с.

15. Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд, факти, міфи, коментарі : навч. посіб. /Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І-X., 2007. -592 с.

16. Притуляк П.П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917-1918 рр.) /П.П. Притуляк. - К. : КНТЕУ, 2004. -216с.

17. Смолій В.А. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII століття / В.А. Смолій, В.С. Степанков. - К. : Ін-т історії України, 2008. - 120 с.

18. Сучасна українська держава: історичні інтерактиви становлення, тенденції та проблеми розвитку. - К., 2007. - 241с.

19. Україна XX ст.: Культура, ідеологія, політика : зб. ст. [матеріали круглого столу 23 лютого 2006р.] / відп. ред. М.В. Даниленко. -- К. : Ніка-Центр, 2006. -- Вип. 10. Хрущовська відлига: передумови, реалії, наслідки. - 236 с.

20. Шаповал Ю.І. Петро Шелест: «Справжній суд історії ще попереду», спогади, щоденники, документи, матеріали / Ю.І. Шаповал. ; НАН України, Ін-т політ, та етнонцін. відносин. -К. : Ґенеза, 2004. - 808 с.

21. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. - К. Критика, 2006.-581с

Додаткова

1. Апанович О. М. Урядові службовці Гетманщини – українська інтелігенція XVIII ст. . / О. М. Апанович // Український історичний журнал. – 1997. - № 2 . – С. 92 – 111.

2. Архієрейський Д.В. Заручництво як метод більшовизації українського села. // Грані. –2004. —№4(36). –С.19-25.

3. Архієрейський Д.В. Катеринослав чекістський (1920-1921) //Грані. — №2 (16). — 2001. — С.25-33.

4. Архієрейський Д.В. Отамани громадянської війни. Андрій Левченко // Грані. –1999. —№2(4). –С.48-54.

5. Архієрейський Д.В. Отамани громадянської війни. Федір та Григорій Іванови (частина 1) // Грані 4(42). — 2005. — С.15-21.

6. Архієрейський Д.В., Ченців В.В. З історії репресій проти українського селянства в 20-ті роки (За матеріалами воєнних нарад) // Бористен. – 1997. —№4. —С.22; №5. —С.14-15; №6. —С.11-13.

7. Архірейський Д.В. Повстанці проти “диктатури пролетаріату” на Чернігово-Сіверщині. Реконструкція подій 1919-1924рр./Д.В. Архірейський // Грані. –2002. –№ 5(25). – С.33– 43.

8. Аршинов П. А. История махновского движения (1918-1921) / П. А. Аршинов. – Запорожье. : «Дикое поле» , 1995. –179 с.

9. Боєчко В. Ф. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва . / В. Ф. Боєчко // Український історичний журнал. – 1999. - № 2. С. 48 – 63.

10. Бульвінський А. Г. Дипломатичні зносини України в період гетьмування І. Виговського ( серпень 1657 - серпень 1659 рр. ) . / А.Г. Бульвинський // Український історичний журнал. – 2005. - № 1. – С. 125 – 138.

11. Бушин В.С. Нариси з історії Павлограда (до 220-річчя міста) Павлоград 2004. -304с.

12. Васковский Р.Ю. Півроку з життя Катеринослава (осінь 1918 – весна 1919р.) /Р.Ю. Васковський // Грані. –2001. – №2 (16). – С.19–25.

13. Винниченко В. К. Відродження нації: в 3 т. / Володимир Кирилович Винниченко. К. : Видавництво політ. літ, України, 1990. Т.3. – 542 с.

14. Волков С. На углях великого пожара. М.: Молодая гвардия,1990. —238с.

15. Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність / В.М. Волковинський. – К.: Перліт продакшн, ЛТД, 1994. – 256 с.

16. Гай Й. Незалежній Україні 15 років / Й. Гай. - Івано-Франківськ, 2006. - 286

17. Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927рр.) / О.І. Ганжа. – К., 2000. – 208 с.

18. Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збір. матеріалів і спогадів. – К.,1996. —316с.

19. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. — Львів: Червона калина, 1994. —С.341.

20. Горобець В. М. Старшина Гетьманщини : неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви . / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2012. - № 4. – С. 52 – 67.

21. Горобець В. М. Українська зовнішня політика після Переяслава : стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. . / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2000. - №. 1. – С. 32 – 45.

22. Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI - початок XVII ст.) / Гошко Т.Д. - Львів, 2002. - 255 с.

23. Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. — К.,1996. —360с.

24. Гурбик А. Еволюція інститутів громадського самоврядування в Україні XIV-XVI ст. / Гурбик А. // Середньовічна Україна. Зб. Наукових праць. - Вип. ІІ. - К., 1997. - С. 32 - 46.

25. Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) . / А. О. Гурбик // Український історичний журнал. – 1999. - № 6. – С. 3 - 17.

26. Гусейнов Г. Піщаний Брід і його околиці. — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. —492.

27. Гуслистий К. Нариси з історії України. - Вип. ІІ. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з XIV ст. по 1569 р.) / Гуслистий К. - Вид-во АН УРСР. - К., 1939. - 194 с.

28. Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей/ Упоряд. Хобот П.В. – Дніпропетровськ.: Спадщина, 2010. – 132 с.

29. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т.- Т. 1: До половини XVII ст. / Дорошенко Д. - К., 1992. - 232 с.

30. Дутчак В. Український національно-визвольний рух на Катеринославщині та Херсонщині 1917-1930 рр: Монографія.- Дніпропетровськ: Пороги, 2008.- 146с.

31. Жовтим Водам – 100: Іст. нариси. — Дніпропетровськ: Січ, 1995. —118с.

32. Заруба В. М. Боротьба українського народу з турецько - татарською агресією в останній чверті XVII ст. Історіографія проблеми . / В. М. Заруба // Грані. – 2003. - № 4. – С. 31 – 34.

33. Захарченко П. Вільне козацтво у 1917-1918рр. // Історія України. – №21. – 1998. –С.1-2.

34. Іваненко В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології / В. Іваненко. - Дніпропетровськ : Арт-прес, 2006. - 424 с.

35. Іванис В. Симон Петлюра – Президент України. – Київ, 1993. – 350 с.

36. Історія держави і права України. За ред. В.Я.Тація. – К., 2000. – Т. 1. – С. 318 – 358.

37. Історія Українського війська: Книга в двох частинах. — Ч. 2. — (Репринт). — Львів: Видання І. Тиктора, 1936. — 568 с.

38. Каденюк О.С. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 138 – 163.

39. Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти “радянізації Західної України (вересень 1939 – червень 1941 р.) // Укр. істор. журн. – 1993. – N 2-3. – С. 114-15.

40. Коваль М. ОУН- УПА: між “третім рейхом” і сталінським тоталітаризмом // Укр. істор. журн. – 1994. – N 2-3. – С. 94-100.

41. Коваль М. Правда безнадійних змагань. Організація Українських націоналістів; урок історії // Політика і час. – 1997. – N 9,16.

42. Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам’яті // Укр. іст. журн. – 2001. - №3. – С.69 – 91.

43. Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні і перші повоєнні роки // Укр. іст. журн. – 2002. - №1. – С.3 – 26.

44. Коваль Р. Багряні жнива Української революції (100 історій і біографій учасників Визвольних змагань). — Київ; "Діокор", Видання друге, виправлене, доповнене, 2005. —265с.

45. Коваль Р.М. Отамани гайдамацького краю: 33 біографії / Р.М. Коваль. – К.: Поліфаст, 1998. – 616 с.

46. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор К.: "Либідь", 1993.- 284 с.

47. Конституція України. – К.:Либідь, 1996. – 275 с.

48. Копотієнко І.Й. “Не погасне Галаганом Козацьке сонце” Дніпропетровськ: Пороги, 1997. - 126 с

49. Корнієнко П. Погляд крізь шість – тисячоліть. До 100-річчя відкриття Трипільської культури). // Укр. культура. – 1993. – N 7. – с. 25.

50. Король В.Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України(1943-1944рр.). // Український історичний журнал. – 2005. – N 1. – С. 16-38.

51. Котляр Ю. Боротьбисти (Деякі факти про національну ідею на Півдні України)// Відродження української державності: проблеми історії та культури: Матеріали міжнародної конференції. – Ч. 1. – Одеса, 1996. – С.93.

52. Котляр Ю. Висунська і Баштанська республіки // Пам’ять століть. – 1997. — №1. – С. 134 – 137.

53. Котляр Ю. Невідомі сторінки національних повстань на Півдні України (1919 – поч. 1920 рр.)// Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Ч. 2. – Одеса, 1996. – С. 40-41.

54. Кресін О.В. Національна концепція М. Хвильового. // Укр. істор. журн. – 1997. – N 6.

55. Крикніцькій О. П. Військова операція Червоної армії з анексії Північної Буковини і Бессарабії (червень-липень 1940р.) // Український історичний журнал №1 (484) січень-лютий 2009 с. 143-160.

56. Круцик Р.М. Народна війна: Путівник до експозиції / Р.М. Круцик. — К.: Українська видавнича спілка, 2011. — 248 с.

57. Кульчицький С.В. У площині державного співіснування: Радянська Росія: Радянська Україна // Політика і час. – 1996. – N 4. – С. 61-70. – N 5. – С. 61-70.

58. Кульчицький С.В. Українська Держава – часів Гетьманщини // Укр. істор. журн. – 1997. – N 7-8.

59. Кульчицький С.В. Феномен радянської державності // Розбудова держави. – 1996. – N 6. – С. 56-62.

60. Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР // Укр. істор. журн. – 1992. – N 5, 6.

61. Кульчицький С.В. Як вирішувалось українське питання (Чи була Радянська Україна в 1917 – 22 рр. незалежною?) // Політика і час. – 1994. – N 9. - С. 64-70; N 10. – С. 69-74.; N 11. – С. 66-72.

62. Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні: (60-ті перша половина 80-х рр. ХХ ст.)/ Ін-т Історії України НАН України. - К., 1994. - 222 с.

63. Курносов Ю.О. Насилля – головний аргумент більшовизму // Укр. істор. журн. – 1992. – N1. – С. 6-13.

64. Леп’явко С. А. Українське козацтво на державній службі (початковий період) . / С. А. Леп’явко // Український історичний журнал. – 1999. - № 3. – С. 57 – 63.

65. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті р.): Роздуми істориків // Укр. істор. журн. – 1994. – N 1. – С. 9-30; N 2-3. – С. 28-51.

66. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. — Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. —638с.

67. Лук`яненко Л. ”Маршал Жуков і Українці в ІІ Світовій Війні” (відповідь генералу Іщенко) К.:Свенас, – 2000.-40 с.

68. Ляшко О. Микита Хрущов: відлига і заморозки // Вітчизна. – 1994. – N 7-8.

69. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр. – Київ: Темпора, 2003. – 767 с.

70. Марінченко О.О. Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат РСЧА військовополоненими на території України / О. О. Марінченко // Укр. іст. журн. - 2013. - N 3. - С. 151-171.

71. Марченко В. Листи до матері з неволі. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. -о 472 с.

72. Миронець Н., Пивовар С. Мирний договір у Бресті – міжнародна визнання незалежності УНР // Розбудова держави. – 1993. – N 7. – С. 30-34.

73. Мицик П. Культура хліборобського духу //Укр. культура. – 1992. – N 1. – С. 32-33.

74. Мицик Ю. А. Козацький край: нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст.: минуле і люди Козацького краю. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. – 176 с.

75. Мицик Ю.А. Два публіцистичні трактати про причини національно – визвольної війни українського народу середини XVII ст. . / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1999. - № 6. – С. 122 – 125.

76. Мицик Ю.А. З досліджень історії Переяславської Ради 1654 р. . / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 2003. - № 6. – С. 93 – 110.

77. Мишко Д. I. Соціально-економічні умови формування української народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV - першій половині XVI ст.) / Мишко Д. I. - К., 1963. - 292 с.

78. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917 – 1918. – Львів, 1994. – 430 с.

79. Нагорна Л.П. Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Укр. істор. журн. – 1993. – N 1.

80. Несук М. Державотворчі пошуки в Україні в 1917-1920 рр. //Політика і час. – 1993. – N 6. – С.59.

81. Нікольський В.М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні // Укр. істор. журн. – 2001. – N 2. – С. 74-88.

82. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУП і УПА / В.о. НАН України. Ін-т історії України; Ред. О. Ю. Бей.– К. : Наукова думка, 2005.– 53 с.

83. ОУН – УПА у другій світовій війні // Укр. істор. журн. – 1994. – N 2-6; 1994. – N 1-3,5.

84. Павлоградське повстання 1930 р.: Документи і матеріали[відп. ред. Л. Лідньова]. К.: Український письменник, 2009. — 379 с.

85. Папакін Г. Отамани «Вільного козацтва» // Історія України. – №1. – 2000. – С.81-84.

86. Петров В.П. Походження українського народу. – К.: МП Фенікс, 1992. 248 с.

87. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993. - 200 с.

88. Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця (дослідження, спогади, документи). — Рівне.: Азалія,1998. —172 с.

89. Поліковський М. Вбивства, насильства та грабежі московських окупантів в Галичині в післявоєнні роки. // Державність. – 1993. – N 1. – С. 43-46.

90. Політичні репресії в Україні (1927-1980-ті рр.) : бібліограф, показчик / упор. С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур. - Житомир : Полісся, 2007. - 456 с.

91. Полонська – Василенко Н. Історія України: - У 2-х т. – К.: Либідь, 1992.

92. Польовий Р. Студентське підпілля двадцятих років / Р. Польовий // Незборима нація. — 1999№5(160).

93. Притуляк П.П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. // Укр. істор. журн. – 1997. – N 1.

94. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Укр. істор. журн. – 2001. – N2.

95. Салига Л.П. Боротьба Х.Г. Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР (травень-липень 1923 рр.) //Укр. істор. журн. – 1992. – N 1. – С. 115-124.

96. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI - I пол. XVII ст.) / Сас П.М. - К., 1998. - 296 с.

97. Сахаров Г. ОУН-УПА на Дніпропетровщині. // Лица № 33(328) 25 апреля 2007

98. Сахаров Г. Пам'ять має бути чесною// Лица №7(302) 24 января 2007

99. Свєшніков І.К. Битва під Берестечком. — Львів, 1997. — с. 528с

100. Семененко В.И., Радченко Л.А. Великая Отечественная Война. Как это было. – Харьков-Белгород, 2008. –416 с.

101. Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва і Запорозької Січі // Укр. істор. журн. – 1992. – N 12. – с. 123-131.

102. Скляренко Є.М., Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в України // Укр. істор. журн. – 1997. – N 4.

103. Скоропадський П. Спомини. — К.: Україна, 1992. —112с.

104. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.— 187 с.

105. Статті Хмельницького та жалувані грамоти від 27 березня 1654 р. // Слюсаренко А. Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – К., 1993. – С. 14-19.

106. Степанков В.С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Укр. істор. журн. – 1995. – N 4.

107. Стеценко С.О. Кулеметні тачанки часів Громадянської війни 1918 – 1921 рр. / http://www.makhno.ru/st/94.php

108. Стороженко І. С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня – 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень. – Дніпропетровськ: Лізунов Прес, 2013. – 184 с

109. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. Кн. І. Воєнні дії 1648-1652 рр. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 328 с.

110. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця XYI ст. – К.: Перун., 1996. – 496 с.

111. Терновський А.М. Партизанський рух на півдні Дніпропетровської області початку Великої вітчизняної війни / А. М. Терновський // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2013. - № 7. - С. 40-44.

112. Тимков О.А. Отаман Григор’єв. Документальне дослідження. – Нововоронцовка, 1997. – 24 с.

113. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських збройних сил 1917-1921 рр. – Київ: Україна, 1993. – 215 c.

114. Україна XX ст.: Культура, ідеологія, політика : зб. ст. [матеріали круглого столу 23 лютого 2006р.] / відп. ред. М.В. Даниленко. -- К. : Ніка-Центр, 2006. -- Вип. 10. Хрущовська відлига: передумови, реалії, наслідки. - 236 с.

115. Українська дивізія «Галичина»: історико-публіцистичний збірник / ред. В. Стеценко, М.Ф. Слабошпицький. — Київ; Торонто: ТОВ «Негоціант-Плюс»,1994. — 163 с.

116. Універсали Центральної Ради. // Укр. істор. журн. – 1991. – N 8,9.

117. Фоменко А. К. Усе таємне стає явним. Вигадки і правда про радянсько-німецьку війну 1941-1945 років: Істор. Нарис. – Дніпропетровськ.: ПП «Ліра ЛТД», 2006. – 200 с.

118. Ченцов В.В., Єлінов І.М. Інтелігенція і влада: з історії політичних репресій 1920-1950-х рр. на Дніпропетровщині //Грані. – 2000. – N 2. – С. 44-56.

119. Чоп В.М. Збройні сили та бойові засоби махновського руху. /В.М. Чоп// Грані. – 2000. – №6 (14). – С.31– 37.

120. Чухліб Т. В. Мазепінська Україна між Російською та Шведською коронами : дилема вибору протекції . / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2009. - № 2. – С. 16 – 40.

121. Шаповал Ю.І. Петро Шелест: «Справжній суд історії ще попереду», спогади, щоденники, документи, матеріали / Ю.І. Шаповал. ; НАН України, Ін-т політ, та етнонцін. відносин. -К. : Ґенеза, 2004. - 808 с.

122. Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів: Світ, 2000. – 180 c.

123. Шевченко Л.П. Культурно-ідеологічні процеси в Україні в 40-50-ті роки. // Укр. істор. журн. – 1992. – N 7,8.

124. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1999. – С. 141 – 229.

125. Шитюк М.М. Еволюція репресивно-каральної системи в Україні // Укр. істор. журн. – 2001. – N 3. – С. 128-142.

126. Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків: У 3-х т. – Львів, 1990-1992.

127. Як і проти кого боролася ОУН – УПА: Свідчать документи // Політика і час. – 1991. – N 8.

128. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XYIII ст. – К.: Генеза, 1997.

129. Якушевський А.С. Радянсько-німецький договір 1939 р. // Укр. істор. журн. – 1989. – N 9.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.