Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА «СТРАТЕГІЯ»

 

Кафедра гуманітарних дисциплін і дизайну

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

_______________І. В. Олініченко

“____”____________2015 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГП2 Історія України

 

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030504 «Економіка підприємств»

6.030601 «менеджмент»

6.050103 «Програмна інженерія»

6.130102 «Соціальна робота» .

 

Жовті Води

2015 рік


Робоча програма дисципліни «Історія України» для студентів за спеціальностями підготовки. 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030504 «Економіка підприємств», 6.030601 «менеджмент», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.130102 «Соціальна робота» .

„___” _______, 2015 року - 21 с.

 

 

Розробник: к.філос..н. , доцент Дутчак В.В., зав. каф. гуманітарних дисциплін і дизайну.

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін і дизайну.

Протокол від. «____» ________________ 2015 року № ___

 

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і дизайну.

 

 

____________________ Дутчак В.В.

(підпис)

 

«_____» _________________ 2015 року

 

 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Дата засідання кафедри        
№ протоколу        
Підпис завідувача кафедри        

 

 


 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –4 Галузі знань: 0305 Економіка та підприємництво; 0306 Менеджмент і адміністрування; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка; 1301 Соціальне забезпечення.   Нормативна  
Спеціальності: 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030504 «Економіка підприємств»; 6.030601 «менеджмент»; 6.050103 «Програмна інженерія»; 6.130102 «Соціальна робота»
Змістових частин – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферат Семестр
Загальна кількість годин - 120 1-й 1-й
Лекції
30 год. 12 год.
Практичні, семінарські
10 год. -
Лабораторні
- -
Самостійна робота
68 год. 96 год.
Індивідуальні завдання:12 год.
Вид контролю: екзамен

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/90

для заочної форми навчання – 12 /108

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації.

Завдання: сформувати у студентів цілісне уявлення про історичний розвиток українського народу на основі джерел та наукової літератури, закласти підвалини української свідомості, виховати фахівців, здатних аналізувати та використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем сучасної України.

 

Предмет: процеси, явища, історичні факти, закономірності і особливості історичного розвитку населення на теренах України в період від давніх часів до наших днів

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність основних проблем історії України;

- головні джерела вивчення вітчизняної історії;

- основні проблеми етногенезу української нації;

- основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;

- суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

- головні події, що вплинули на хід історії України;

- найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні періоди;

- діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

 

вміти:

- оперувати новітніми історичними теоріями та концепціями, системою наукового підходу до аналізу історії України;

- порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

- оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

- розрізняти тенденційно подану інформацію;

- орієнтуватись у науковій періодизації історії України;

- самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

- аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

- самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, доповідь на наукову конференцію, семінарське заняття;

- диспутувати, писати наукові студентські роботи.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.