Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Критерії оцінювання ІНДЗВиконання ІНДЗ оцінюється до 20 балів.

Бали розподіляються наступним чином:

19-20 б. – реферат виконано у повному обсязі, без помилок;

16-18 б. – реферат виконано у повному обсязі, але не розглянуті окремі деталі;

13-15 б.– тема реферату розкрита не в повному обсязі, мають місце помилки;

0-12 б. – тема реферату не розкрита, студент дає неправильні висновки.

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 19-20 Відмінно
Достатній 16-18 Добре
Середній 13-15 Задовільно
Низький 0-12 Незадовільно

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для навчання використовуються наступні методи:

При викладанні дисципліни «Історія України» застосовуються такі методи активізації процесу навчання, як:

- усне опитування під час семінарських занять;

- підготовка доповідей;

- самостійна робота з підручником, опорним конспектом лекцій, довідковою літературою, методичними вказівками до самостійної роботи;

- виконання завдань письмового поточного контролю по темі під час аудиторних занять;

- виконання індивідуального завдання у формі реферату;

- виконання науково-дослідної роботи та участь у науково-практичній конференції студентів.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

В якості основних методів контролю навчальних досягнень студентів використовуються:

- усне опитування (індивідуальне і фронтальне). Індивідуальне опитування здійснюється у процесі проведення співбесіди під час семінарських занять.

- письмовий контроль (здійснюється у вигляді контрольних робіт). Ці письмові роботи допомагають за короткий час з'ясувати рівень засвоєння матеріалу студентами.

- тестовий контроль здійснюється для визначення рівня сформованості знань і вмінь з навчальної дисципліни. Такий вид передбачає однакові вимоги до усіх студентів, надає можливості ефективніше використовувати час, стимулює студентів до самоконтролю.

Форми контролю:

Поточний контроль:Робота на кожному семінарському занятті (незалежно від форми контролю) оцінюється за 4-бальною шкалою (виставляються оцінки від «2» до «5» залежно від якості відповіді):

Усна відповідь 5 балів

Доповнення 5 балів

Письмові контрольні роботи 5 балів

Тестування 5 балів

Самостійна робота студента 5балів

Оцінювання самостійної роботи за 5-бальною шкалою:

«Відмінно»- коли студент володіє знаннями по темі в повному обсязі, дає обґрунтовані відповіді на поставлені запитання, в т.ч. з питань, винесених на самостійне опрацювання, приймає активну участь на занятті (обговорює дискусійні та проблемні питання, доповнює відповіді інших студентів), вільно орієнтується в джерелах з теми.

«Добре» -коли студент володіє матеріалом на рівні п.1, але припускається при цьому незначних помилок, проте за допомогою викладача він швидко уточнює свою відповідь, виправляючи на правильну.

«Задовільно»- коли студент неправильно відповідає на питання або дає на додаткові питання малообґрунтовані відповіді і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. Студент пасивний на заняттях, слабко орієнтується в матеріалі, винесеному на самостійне опрацювання, та допускає серйозні помилки.

«Незадовільно»- коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 питання, допускає грубі помилки та не може їх виправити. Пасивний при обговоренні проблемних та дискусійних питань, не орієнтується в матеріалі, винесеному на самостійне опрацювання.

Перед проведенням підсумкового контролю ці оцінки переводяться у бали за шкалою переводу (наводиться далі у п. 13).

Якщо студент виконує на семінарському занятті декілька видів роботи (має декілька оцінок), в такому разі виводиться середня оцінка за заняття і переводиться у відповідний бал.

Підсумковий контроль (екзамен):виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми, практично засвоїли їх і мають позитивні результати, набрали необхідну кількість балів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.