Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначення параметрів складський системи 

До основних параметрів складський системи, що повинні бути розраховані в даному розділі розрахунково-графічного завдання, відносяться: вартість зберігання одиниці продукції на складі, добова потреба одного роздрібного торговця, величини страхових запасів в усіх ланках системи фізичного розподілу, терміни зберігання продукції на складах і в роздрібних торговельних пунктах, а також собівартість виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Перераховані величини характеризують зовнішнє оточення і ефективність складської переробки продукції, що є невід'ємним елементом фізичного розподілу.

Вартість зберігання одиниці продукції на складі (Cзб, грн/пл∙сут) розраховується з урахуванням ваги тари по формулі:

 

, (3.1)

 

де Pн - ємність одиниці тари, л/пл.;

С′зб - вартість зберігання вантажу, грн/т·доб;

kт - коефіцієнт ваги тари.

Добова потреба одного учасника каналу розподілу (Qдоб, т/доб) є однією з базових величин, необхідних для планування постачань і організації транс-портного процесу. В частковості, вона зумовлює оптимальний розмір партії вантажу, періодичність постачань і оптимальну вантажопідйомність автомобіля, що використається для доставки вантажу на склади і до кінцевих споживачів. Вона визначається з допущення про однакову потребу кінцевих споживачів (роздрібних торговців) в продукції по формулі:

, (3.2)

 

де Qрік - річний обсяг випуску (споживання) продукції, ящ.;

nпл – ємність ящика, пл./ящ.;

Np - загальна кількість учасників каналу розподілу одного рівня (оптових або роздрібних торговців), од.

Добова потреба одного учасника каналу розподілу (Qящдоб, ящ/доб) визначається з припущення про однакові потреби кінцевих споживачів в продукції за формулою:

 

, (3.3)

 

Добова потреба кінцевих споживачів (роздрібних торговців) в продукції, розрахована у пляшках (Q плдоб, пл/доб) визначається за формулою:

 

, (3.4)

 

Величина страхового запасу (Rс, пл.) у кожного з учасників каналу розподілення визначається виходячи з умови, що величина попиту розподілена за нормальним законом, по формулі:

 

, (3.5)

 

де tb - чисельне значення відхилення, що є стандартним, інтегральної функції нормального розподілу; визначається по таблицям математичної статистики (див. табл. А.2) в залежності від ймовірності бездефіцитного постачання;

sc/о - середньоквадратичне відхилення попиту за період між двома черговими постачаннями продукції у роздрібного/оптового торговця, пл.

Ймовірність бездефіцитного постачання визначається по формулі:

 

, (3.6)

 

де pд - коефіціент ризику, що визначається по формулі:

 

, (3.7)

 

де Cд - втрати, що несе учасник каналу розподілу у випадку, якщо він не може негайно задовольнити заявку, що надійшла (дефіцит товару), грн/пл.

При визначенні значень величини tb по табл. А.2, у випадку необхідності, вимагається використати методи лінійної інтерполяції або екстраполяції.

Середньоквадратичне відхилення попиту за період між двома черговими постачаннями у роздрібного торговця визначається через коефіціент варіації попиту (kп) при заданої періодичності постачань, рівній одній добі, по формулі:

 

, (3.8)

 

Середньоквадратичне відхилення величини попиту на заводі (у випадку використання каналу першого рівня) або у оптового торговця (sо, пл) визначається виходячи з допущення, що кожний оптовий торговець (якщо їх більше одного) постачає однакове зі всіма іншими кількість роздрібних торговців, по формулі:

 

, (3.9)

 

де Nр - загальна кількість роздрібних торговців, од.;

Nс - загальна кількість оптових складів, через які здійснюється постачання роздрібних торговців, од.

Втрати учасника каналу розподілу, які зв'язані із дефіцитом продукції зумовлюються втратою частини його прибутку. Приблизно це можна визначити через собівартість продукції на заводі і норматив рівня рентабельності по формулі:

 

, (3.10)

 

Отримані значення страхових запасів повинні бути закруглени до цілої кількості ящиків, виходячи з місткості кожної ящику рівній 20 пляшкам, по звичайним правилам закруглення.

Термін зберігання вантажів (tзб, доб) на заводському складі розраховується по графіку поповнення і витрачання вантажів, що повинен бути побудований на міліметровому папері формату А4 виходячи із заданих режимів роботи кожного з учасників каналу розподілу і із умови рівномірного надходження вантажів із виробничої лінії і рівномірного його вивезення.

Термін зберігання вантажів (tзб, доб) на заводському складі визначається по графіку поповнення та витрачання вантажів (рисунок 2.1).

, (3.11)

 

де F – площа під ломаною на графіку, мм2. При наявності страхового запасу F= 19260 мм2, при відсутності F = 14400 мм2;

= 2,5 - масштаб обсягу, ящ/мм;

= 0,267 - масштаб часу, год/мм.

Час зберігання вантажів на складах оптових і роздрібних торговців приймається рівній одній добі плюс додатковий час, зумовлений зберіганням частини вантажів у вигляді страхових запасів. Таким чином, формула для визначення термінів зберігання вантажів у оптових і роздрібних торговців виглядає наступним чином:

 

, (3.12)

 

де Rc і Qящдоб - відповідно розмір страхового запасу і добовий обсяг споживання продукції кожного з учасників каналу розподілу, ящ.

Результати розрахунків можна представити у вигляді таблиці 3.1

 

 


Таблиця 3.1 - Параметри складської системи

  Показники   Варіанти каналу розподілу
1-ий варіант 2-ий варіант 3-ій варіант
Завод Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг.
Добова потреба учасника,                
Добова потреба учасника, ,пл.                
Добова потреба учасника, ,ящ.                
Середньоквадратичне відхилення попиту, sс/о, пл./доб.                
Витрати учасника Сд, грн./доб                
Коефіцієнт ризику, Рд                
Вірогідність бездефіцитного постачання, bд                
Відхилення інтегральної функції, tb                
Розмір страхового запасу, , ящ.                
Термін зберігання, tзб, доб.                
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.