Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 11. Ліцензійні договори в патентному праві (2год.)Поняття ліцензії. Види ліцензій. Виключна ліцензія. Невиключна ліцензія. Одинична ліцензія. Субліцензія. Відкрита ліцензія. Примусова ліцензія.

Поняття та предмет ліцензійного договору. Зміст ліцензійного договору. Види ліцензій.Права та обов’язки сторін за ліцензійними договором. Види ліцензійних договорів. Строк ліцензійного договору. Ліцензійний договір за зарубіжним законодавством. Ліцензійний договір за українським законодавством.

 

 

Тема 12. Правова охорона товарного знаку (4 год.)

Поняття товарного знака. Функції товарного знака.

Види товарного знаку.Словесний товарний знак. Зображувальний товарний знак.Об’ємний товарнийзнак. Звукові товарні знаки. Запах та колір в якості товарного знаку. Комбіновані знаки. Індивідуальні та колективні товарні знаки. Загальновідомі товарні знаки.Сертифікаційні товарні знаки.

Умови охорони товарного знаку. Позначення, які не можуть одержати правову охорону як товарний знак. Розрізняльна здатність.

Права власника свідоцтва на товарний знак. Право власності на знак. Виключне право на використання товарного знаку. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди. Право на попереджувальне маркування.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. Процедура одержання міжнародної реєстрації знака. Строк дії міжнародної реєстрації товарного знака.

 

 

Семінарське заняття № 5.

Правова охорона товарних знаків (2 год.)

 

1. Поняття товарних знаків

2. Види товарних знаків

3. Позначення, які не хороняться свідоцтвом на товарний знак

4. Умови правової охорони товарних знаків

5. Права, що виникають із свідоцтва на товарний знак

 

 

Література: [ 1, 5, 6, 7, 9, 26, 45, 48 ]

 

Тема 13. Право на фірмове найменування (2 год.)

Поняття фірмового найменування. «Принципи фірми». Структура фірмового найменування. Ознаки «права на фірму».

Майнові права на фірмове найменування. Сутність права на використання фірмового найменування.

 

Тема 14. Зазначення походження товару (2 год.)

Поняття та види зазначення походження товару. Просте зазначення походження товару. Кваліфіковане зазначення походження товару.

Суб’єкти охорони місця походження товару. Умови надання правової охорони місця походження товару. Умови при яких не надається охорона зазначенню походження товарів.

Суб’єктивні права на зазначення походження товарів. Право на використання зазначення походження товару. Припинення дії зазначення походження товару.

 


Контрольні запитання до змістовного модуля ІІ

 

1. Поняття та джерела права промислової власності

2. Поняття винаходу

3. Об’єкти винаходу

4. Об'єкти, що не є винаходами

5. Умови патентоспроможності винаходів

6. Поняття та ознаки корисної моделі

7. Умови патентоздатності корисної моделі

8. Поняття та ознаки промислового зразка

9. Види промислових зразків

10. Критерії патентоздатності ПЗ

11. Оригінальність промислових зразків

12. Суб'єкти патентних прав

13. Патентні повірені

14. Права на службові винаходи

15. Суб'єктивні патентні права

16. Обмеження прав власників патентів

17. Поняття патенту та його види

18. Заявка на отримання патенту

19. Ліцензійні договори

20. Оформлення патентних прав.

21. Поняття товарних знаків

22. Види товарних знаків

23. Позначення, які не хороняться свідоцтвом на товарний знак

24. Умови правової охорони товарних знаків

25. Права, що виникають із свідоцтва на товарний знак

26. Поняття та види зазначення походження товару

27. Суб'єкти охорони місця походження товарів

28. Умови надання правової охорони

29. Суб'єктивні права на зазначення походження товарів.

30. Припинення дії кваліфікованого зазначення походження товару та права

31. Поняття фірмового найменування

32. Майнові права на фірмове найменування

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

А) основна

 

1. Гражданское и торговое право зарубежних государств: Учебник. Отв. Ред. Е.А.В.Васильев, А.С. Комаров. В 2-х т. – Т.1 – М., 2004. – 560 с.; Т.2. – М., 2005. – 640 с.

2. Интеллектуальная собственность.(Основные материалы) Перевод с английского. Новосибирск, 1993.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

4. Основи інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — 578 с.

5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с

6. Право інтелектуальної власності:Академ. курс.Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / О. А. Підопригора, О. Б. Бутник- Сіверський та ін; за редакцією О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2 – ге вид, преробл. та допов. — К., 2004. — 672 с.

7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2003. — 752 с.

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

9. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с

10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

 

Б) додаткова

 

11. Авторське право і суміжні права : Європейський досвід: У 2 кн. / За ред. А.С. Довгерта. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001

12. Азимов И.Н. Основы патентного права Украины. Харьков, 1994.

13. Андрощук Г.В., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. К., 2001.

14. Богуславский М. М.Международная охрана промышленной собственности (Парижская конвенция). — М.: ЦНИИПИ,1967.

15. Винахід / Кол.авторів: Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло та інші; За ред. В.Л. Петрова.—К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.—136 с.

16. Гаврилов Э.П. Издательство и автор. Вопросы и ответы по авторскому праву. – М: Книга, 1991. —272

17. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. — М.: Юность, 2003. — 238 с.

18. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. — 200 с.

19. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. К.: Либідь, 2002.

20. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

21. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

22. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

23. Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. - М. - 1993.

24. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 188 с.

25. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.— 368 с.

26. Знаки для товарів і послуг / Кол.авторів: Л.І. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільска та інші; За ред. В.Л. Петрова.—К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.—128 с.

27. Интеллектуальная собственность: Сборник типовых договоров / М.: ИНФРА-М, 1995.-256с

28. Інститут патентнх повірених: міжнародний досвід та національна практика: монографія /кол.авторів: Боровик П.А., Коваленко Т.В., Тверезенко О.О. — К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008.—192 с.

29. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. Ред. О.Д.Святоцького. - Т. 1: Право інтелектуальної власності / С.О.Довгий, В.С.Дроб’язко, В.О.Жаров та ін.; За ред. В.М.Литвина, С.О.Довгого. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 500 с.

30. Інтелектуальна власність: Словник-довідник: У 2 т./ За заг. Ред. О.Д. Святоцткого.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000

31. Корисна модель / Кол.авторів: Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло та інші; За ред. В.Л. Петрова.—К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.—128 с.

32. Липцик, Делия. Авторское право и смежные права /Пер. с фр. М.А. Федотова. — М. : Ладомир : ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

33. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М. - 1987.

34. Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности. — М.: ВНИИПИ, 1991.

35. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

36. Оуен, Лінет. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для видавництв України / Пер. з англ. В. Ружицький. — К. : Основи, 1996. - 127 с.

37. Охоронаінтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. —320 с.

38. Охорона інтелектуальної власності в Україні : Монографія / С. О. Довгий; В. О. Жаров; В. О. Зайчук — К. : Форум., 2002. — 314 с.

39. Охрана промышленной собственности в Украине / Под ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 1999. – 428 с.

40. Патентування винаходів в іноземних державах: практичний посібник / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю. Кожарська, В.С. Радомський, С.Й. Полачек За ред. В.Л. Петрова.—К.: Видавництво «Росток», 1999. —122с

41. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія/ за науковою редакцією О.П. Орлюк: кол. авторів: В.С. Дроб’язко, А.В. Міндрул, О.О. Тверзенко, Л.І. Работягова, О.О. Штефан та ін..— К. Лазурит-Поліграф, 2010.– 464с.

42. Прахов Б. Г. Интеллектуальная собственность : Словарь- справочник. — К. : Вища шк., 1999. - 256 с

43. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. праць”/ Заред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. - К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України 2004. — С. 548.

44. Промисловий зразок // Кол.авторів: Л.І. Ніколаєнко, А..П. Бутяєва, Л.А. Меняйло та інші; За ред. В.Л. Петрова.—К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.—124 с.

45. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія /Іолкін Я.О.— К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011.—141 с.

46. Штумпф Г. Лицензионный договор/Пер. с нем. Под ред. и со вступ. статьей Богуславского М.М. - М.: Прогресс. 1988. - 480

 

В) нормативні акти

 

47. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

48. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.

49. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

50. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34.

51. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181.

52. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону України від 11 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.