Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У зв’язку з тим, що у студента буде можливість відповісти на 6 семінарських заняттях, сума балів за ПК помножується на коефіцієнт «2» 

Приклад розрахунку балів за змістовний модуль:

 

12 балів ПК ×2+18балів МК=42б ала ЗМ

 

Семестровий контроль (СК) у формі заліку - підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума балів за змістовими модулями (ЗМ1+ЗМ2). Залік виставляється виключно за результатами роботи студента впродовж усього семестру.

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 -50 0 - 50 0 - 100

 

 

У випадку, якщо семінарських занять буде фактично менше, що може негативно вплинути на зальну кількість балів, викладач проводить додаткові семінарські заняття або компенсує іншим чином потенційно втрачені бали.

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття шляхом написання індивідуального письмового завдання на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за дану дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче.

 

Шкала оцінювання:

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
60 – 100 Зараховано
1 – 59 Не зараховано

 

 

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

35 балів ЗМ 1 + 46 балів ЗМ2 = 81 балів СК – оцінка знань студента за семестр.

Якщо у студента не буде вистачати декілька балів до 60, викладач може провести усну співбесіду щоб остаточно перевірити рівень знань студента.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції   Практичні Самостійна робота
Змістовий модуль І Авторське право та суміжні права
Система права інтелектуальної власності.   -
Поняття та загальні положення про авторське право -
Суб’єктивні авторські права   -
Авторській договір -
Суміжні права   -
Захист авторських та суміжних прав -
Модульна контрольна робота 1 - 2 -
Змістовий модуль ІІ Право промислової власності
Загальні положення про промислову власність   -
Охорона прав на винаходи та корисні моделі -
Охорона прав на промислові зразки -
10. Оформлення патентних прав. -
11. Ліцензій договори в патентному праві.   -
12. Правова охорона товарного знаку   -
13. Право на фірмове найменування   -
14. Зазначення походження товару -
Модульна контрольна робота 2 - -
Всього
           

 

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ

Змістовий модуль І. Авторське право та суміжні права

Тема 1. Система права інтелектуальної власності (2 год)

Поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності. Інститути права інтелектуальної власності. Авторське право, промислова власність, патентне право, охорона індивідуалізації учасників комерційного обороту. Співвідношення права інтелектуальної власності і права власності.

Джерела права інтелектуальної власності. Розвиток права інтелектуальної власності в Україні. Сучасний стан права інтелектуальної власності в Україні. Джерела права інтелектуальної власності інших держав.

Міжнародна охорона інтелектуальної власності.

Державне управління інтелектуальною власністю. Державна служба інтелектуальної власності України. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав». Державне підприємство "Український інститут промислової власності". Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві. Колективне управління авторськими та суміжними правами.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.