Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКиїв – 2012


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут міжнародних відносин

Кафедра

МіжнароднОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Укладач: к.ю.н., доц. Б.М.Криволапов

“Порівняльне цивільне право ”

(частина третя)

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"

(спеціальність «міжнародне право»)

 

Затверджено на засіданні кафедри:

протокол №___ від "__" _______ 2012 р.

Завідувач кафедри

_________________ А.С. Довгерт

Директор Інституту

__________________ В.В. Копійка

Київ – 2012

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

“Порівняльне цивільне право ”

(частина третя)

Укладач: к.ю.н., доц. Б.М.Криволапов

Лектор: к.ю.н., доц. Б.М.Криволапов

Викладач: к.ю.н., доц. Б.М.Криволапов

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012 р.

 

________ проф. О.А. Коппель

(підпис голови НМК Інституту)

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 1

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.. 2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.. 5

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ.. 6

Змістовий модуль І. Авторське право та суміжні права. 6

Контрольні запитання до змістовного модуля І. 10

Змістовий модуль ІІ. Право промислової власності 11

Контрольні запитання до змістовного модуля ІІ. 15

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ.. 16

 


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Порівняльне цивільне право» спрямована на поглиблення студентами знань з цивільного та міжнародного приватного права і передбачає опанування як теоретичних засад, так і правозастосовчої практики.

Мета навчальної дисципліни – надання студентам базових теоретичних знань в області порівняльного цивільного права, зокрема, оволодіння ними нормативним матеріалом – діючим законодавством України, міжнародних договорів, прикладів з судової практики.

Основним завданням дисципліниє наданнянеобхідних навичок для виконання практичної, аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері порівняльного цивільного права.

Методологічну основу курсу становлять загальне вчення про право інтелектуальної власності, про інститути права інтелектуальної власності, про об'єкти інтелектуальної власності.

Предметомвивчення дисципліни«Порівняльне цивільне право»є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права інтелектуальної власності (загальні положення про систему охорони авторських прав, патентне право, права на засоби індивідуалізації, права на інші об’єкти інтелектуальної власності) специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних із створенням та використанням результатів інтелектуальної власності, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

Студент повинен знати: понятійний апарат права інтелектуальної власності, основні інститути, вимоги вітчизняного законодавства та основних міжнародних договорів та конвенцій. Студент повинен уміти: визначати умови надання охорони інтелектуальної власності, застосовувати чинне законодавство України.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин і зв’язок з іншими дисциплінами.Навчальна дисципліна “Порівняльне цивільне право»має зв'язок з такими навчальними дисциплінами як , «Міжнародне приватне право», «Міжнародне авторське право», «Міжнародне право промислової власності» а також з іншими спеціальними курсами приватноправової спрямованості.

Інформаційні джерела: навчальні посібники, монографії, наукові статті, ресурси в мережі Інтернет, нормативно-правові акти і міжнародні документи.

 

 


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Порівняльне цивільне право” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, заліку;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

- ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ1 та ЗМ2).

Знання студентів оцінюються шляхом Здійснення поточниого та модульного контролю.

Поточний контроль (ПК) здійснюється протягом семестру під час проведення семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів.

Модульний контроль (МК) проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.

Поточний контрольскладається із 60 балів (відвідування занять і участь в обговоренні запропонованих тем на семінарських заняттях). Модульний контроль складається із двох модульних письмових контрольних робіт у формі тесту по 20 балів (разом – 40 балів).

 

Набрати 100 балів студент може на протязі 8 семінарських занять.

 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- модульний контрольний тест — до 20 балів.

 

 

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль виставляється як сума балів за поточний та модульний контроль. За кожний ЗМ студент може отримати максимум 50 балів.

Слід зазначити, що після кожних трьох семінарських занять студенти можуть набрати максимально 15 балів та пишуть модульний тест максимально на 20 балів.

 

Сума балів за змістовним модулем розраховується за наступною формулою:

 

ПК × 2+МК =ЗМ

 

ПК– поточний контроль

МК – модульний контроль.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.