Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ1. Ассоциация Менеджеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http:// www.amr.ru / Дата доступа – 25.07.2012.

2. «Наше общее будущее». Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)»: Пер. с англ./Под ред. и с послесл. С.А.Евтеева и Р.А.Перелета/-М.:Прогресс, 1989. – 376 с.

3. Иванова Е. А., Акопян А. Р., Литовченко С. Е. Корпоративный социальный отчет: как правильно рассказать о вкладе Вашей компании в развитие общества / Под ред. Литовченко С. Е. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2004. – 56 с.

4. Ильина И. Ю. Социальная ответственность бизнеса и предпринимательства. /Социальная ориентация развития экономики. //Сб. науч. тр. МГСУ. М., 1996. – 196 с.

5. Коновалова Л. Н., Корсаков М. И., Якимец В. Н. Управление социальными программами компании / Под ред. Литовченко С. Е. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 152 с.

6. Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 100 с.

7. Костин А. Е. В русле мировой тенденции - от благотворительности к социальной ответственности // Fortune - Большой бизнес, март 2005. – С. 36 - 42.

8. Костин А. Е. Цена роста (КСО как капиталообразующий фактор) // Формула карьеры. - декабрь 2003 - январь 2004. - № 12. – С.33 – 40.

9. Котлер Ф., Н. Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. - К.: Стандарт, 2005. - 302 с.

10. Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф. - «Корпоративная социальная ответственность», 2007 – М.: Прогресс, 2006. – 195с.

11. Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз. Пределы роста. 30 лет спустя / Пер. з англ. Е.С.Оганесян. - М.: Академкнига, 2007. - 342 стр.

12. Меморандум про соціальну відповідальність бізнесу в Україні, затв.рішенням громадського об’єднання «Форум соціально відповідального бізнесу України» 16 грудня 2005 р.

13. Ретеюм А.Ю. Мониторинг развития. - М.: Хорион, 2004. – 158 с.

14. Руководство по отчетности в области устойчивого развития. ТОО «Эколайн». - М., 2008. – 118 с.

15. Свод основных признаков социально ответственной компании // Бизнес и общество. - 2004. - № 4-5 - 23-24 с.

16. Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная отчетность -новый фактор взаимодействия бизнеса и общества.: Сб. ст., лекций и выступлений / Под общ. ред. Л.Г. Лаптева. - М.: ЗАО Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 2004. - 310 с. 116 cтр

17. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / Под ред. Литовченко С.Е., Корсакова М.И. - М.: Ассоциация менеджеров России, 2003. – 208 с.

18. Стандарт верификации отчетов АА1000, «AccountAbility» / Перевод с английского и общая редакция Агентства социальной информации. - М., 2003. – 26 с.

19. Bowen, H. Social Responsibilities of the Businessman / H. Bowen. - N.Y.: Harper and Row, 1953. – 198 с.

20. Business for Social Responsibility [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.bsr.org

21. Corporate social responsibility. A business contribution to sustainable development. European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit D.l Manuscript completed in July 2002 Employment and Social Affairs [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://europa.eu.int/comm/employment_social

22. Frans Paul van der Putten A Research Agenda for International Corporate Social Responsibility, NRG working paper series November 2005 no. 05-09 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.nyenrode.nl/download/NRG/workingpapers/NRG05-09.pdf

23. World Business Council for Sustainable Development [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:www.wbcsd.ch

 

 


 

 

ДОДАТКИ

 


ДОДАТОК А

Таблиця А 1. Інтеграція Звіту про Прогрес у нефінансовий звіт за GRI

Елемент GRI G3 Елемент звіту про Прогрес
GRI G3 Розділ 1. Стратегія та Аналіз
Загальна інформація 1.1- Заява найвищої за рангом особи організації, яка приймає рішення (напр., генерального директора, директора чи особи такого ж рівня) про значення сталого розвитку для організації та її стратегії Загальна інформація 1.2 - Опис ключових впливів, ризиків та можливостей Заява про постійну підтримку Окрім заяви про зобов'язання щодо ГД, лист генерального директора може також містити згадку про вплив ГД на стратегію і управління та посилатись на основні заходи і досягнення у підтримці принципів ГД
GRI G3 Розділ 2. Опис організації
Загальна інформація 2.1 - Назва організації Загальна інформація 2.2 - Основні бренди, продукти і/або послуги Загальна інформація 2.3 - Функціональна структура організації, включаючи головні підрозділи, виробничі компанії, дочірні компанії та спільні підприємства Загальна інформація 2.4 - Місцезнаходження головного офісу компанії Загальна інформація 2.5 - Кількість країн, де організація веде свою діяльність, назви країн, де проходить більшість операцій, або які є особливо важливими з точки зору питань сталого розвитку, описаних у звіті Загальна інформація 2.6 - Форма власності та організаційно-правова форма Загальна інформація 2.7 - Ринки діяльності компанії (в т.ч. за географічним розбиттям, галузевим спрямуванням і типами клієнтів/вигодонабувачів) Загальна інформація 2.8 - Масштаб організації Загальна інформація 2.9 - Істотні зміни впродовж звітного періоду, що стосуються розміру, структури та власності Загальна інформація 2.10 - Отримані нагороди за звітний період Немає визначених вимог Однак описи розміру, типу та розташування компанії створюють контекст для розуміння заходів та діяльності компанії щодо принципів ГД
GRI G3 Розділ 3. Параметри звітності
Загальна інформація 3.1 - Звітний період (напр., фінансовий/календарний рік), до якого відноситься надана інформація Загальна інформація 3.2 - Дата останнього звіту (якщо такий був) Загальна інформація 3.3 - Звітний цикл (щороку, щодва роки) Загальна інформація 3.4 - Контактна особа для запитань щодо звіту чи його змісту Загальна інформація 3.5 - Процес визначення змісту звіту Загальна інформація 3.6 - Межі звіту (напр., країни, підрозділи, філії, орендовані обладнання, спільні підприємства, постачальники) Загальна інформація 3.7 - Визначити будь-які конкретні обмеження щодо обсягу чи меж звіту Загальна інформація 3.8 - Основа звітування щодо спільних підприємств, філій, орендованого обладнання, аутсорсингових операцій та іншого майна, яка може значно впливати на можливість порівняння за періодами і/або за організаціями Загальна інформація 3.9 - Методологія вимірювання даних і розрахунку, в т. ч. припущення та методи, що застосовувались для збору показників та іншої інформації у звіті Загальна інформація 3.10 - Пояснення значення зміни інформації, яка подавалась у попередніх звітах, та причини таких змін Загальна інформація 3.11 - Істотні зміни порівняно із попередніми звітними періодами у масштабах, межах чи методах вимірювання, які застосовувались у звіті Загальна інформація 3.12 - Таблиця, яка визначає розташування стандартних елементів у звіті Загальна інформація 3.13 - Політика та поточна практика, що використовується для одержання зовнішньої оцінки звіту Немає визначених вимог Однак опис сфери охоплення, інформація про яку надана у звіті, може допомогти читачам зрозуміти, як компанія визначає свою «сферу впливу»
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу
Загальна інформація 4.1 - Організаційна структура компанії, включаючи основні комітети в складі ради директорів, відповідальні за окремі завдання, як, наприклад, формування стратегії чи нагляд Загальна інформація 4.2 - Зазначити, чи голова вищого органу управління є також і виконавчим директором компанії Загальна інформація 4.3 - Для організацій, які мають унітарну структуру ради директорів, вказати кількість незалежних членів найвищого органу управління і/або тих, хто не є виконавчими керівниками Загальна інформація 4.4 - Інструменти, за допомогою яких акціонери та працівники можуть надавати рекомендації або спрямовувати діяльність вищого керівництва Загальна інформація 4.5 - Зв'язок між виплатами членам вищого органу управління, топ-менеджерам (в т. ч. вихідні виплати) та результатами діяльності організації (в т. ч. у соціальній та екологічній сферах) Загальна інформація 4.6 - Визначені в компанії процеси, які дозволяють членам вищого органу управління уникнути конфлікту інтересів Загальна інформація 4.7 - Процес визначення кваліфікацій та компетенції членів вищого органу управління, необхідних для визначення напрямків стратегії щодо економічних, екологічних та соціальних питань Здійснені заходи для впровадження 1 - 10 принципів Опис систем управління та розподілу відповідальності дають можливість виразити, як компанія організувала донесення принципів ГД (наприклад, чи існує в компанії комітет, відповідальний за нагляд та впровадження принципів ГД)
Загальна інформація 4.8 - Розроблені всередині організації заяви про місію чи цінності, кодекси поведінки та принципи економічної, екологічної та соціальної діяльності та ступінь їхнього впровадження Здійснені заходи для впровадження принципів 1-10 Якщо заяви про зобов'язання були результатом чи відображають принципи ГД, їх можна тут зазначити
Загальна інформація 4.9 - Процедури, які здійснює вищий орган управління для контролю за визначенням та управлінням економічною, екологічною та соціальною діяльністю компанії, включаючи ризики та можливості, та дотримання міжнародних стандартів, кодексів поведінки і принципів Загальна інформація 4.10 - Процеси, які використовуються вищим органом управління для оцінки власних результатів діяльності, особливо щодо економічної, екологічної і соціальної діяльності Здійснені заходи для впровадження принципів 1-10 Компанія може використовувати цю інформацію для опису механізмів нагляду з боку вищого керівництва щодо постійного вдосконалення та впровадження принципів ГД
Загальна інформація 4.11 – Пояснення, чи попереджувальний підхід застосовується в організації та яким чином Здійснені заходи для реалізації принципу 7
Загальна інформація 4.12- Розроблені зовнішніми сторонами економічні, екологічні та соціальні статути, принципи чи інші ініціативи, яких дотримується організація Загальна інформація 4.13 - Членство в асоціаціях (наприклад, галузевих) і/або національних/міжнародних захисних організаціях Здійснені заходи для впровадження принципів 1 - 10 На додаток до згадки про участь в ГД ця інформація може пояснити, як прийняття та впровадження принципів ГД сприяло взяттю на себе подібних додаткових зобов'язань та участі організації
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу економічна складова
Інформація щодо підходів до управління - економічна складова Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходів до управління як цілі та результативність, політика, додаткова інформація про контекст. Здійснені заходи для впровадження принципів 1,4,6 і 7 Інформація про підхід до управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення проблем, до яких належать принципи ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління з метою покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
EC 1 - Створена і розподілена пряма економічна вартість, включаючи доходи, виробничі витрати, виплати працівникам, пожертвування та інші суспільні інвестиції, нерозподілені доходи та виплати постачальникам капіталу і державам Немає визначених вимог
EC 2- Фінансові наслідки та інші ризики і можливості для діяльності організації у зв'язку зі зміною клімату Здійснені заходи для впровадження принципу 7
EC 3 - Покриття зобов'язань компанії щодо визначеного пенсійного плану EC 4- Значна фінансова допомога, отримана від держави Немає визначених вимог
EC 5 - Діапазон відношення стандартної заробітної плати початкового рівня і встановленої мінімальної заробітної плати в основних регіонах діяльності організації Результати впровадження принципу 1
EC 6 - Політика, практики та частка витрат на місцевих постачальників в основних регіонах діяльності Немає визначених вимог
EC 7 - Процедури найму місцевого населення та частка вищого керівництва, найнятих із місцевого населення, в основних регіонах діяльності Здійснені заходи для та результати впровадження принципу 6
EC 8 - Розвиток і вплив інвестицій в інфраструктуру та послуг, наданих, передусім, для суспільного блага за допомогою комерційної, натуральної чи благодійної діяльності EC 9 - Розуміння та опис значних непрямих економічних впливів, включаючи масштаб впливу Немає визначених вимог
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу екологічна складова
Інформація щодо підходів до управління - екологічна складова Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходу до управління як цілі та результативність; політика; організаційна відповідальність; навчання і обізнаність; моніторинг та здійснені заходи; додаткова інформація про контекст Здійснені заходи для впровадження принципів 7, 8 і 9 Інформація щодо підходу до управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення екологічних проблем, пов'язаних з принципами ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління для покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
EN 1 - Використані матеріали з розбиттям за масою чи обсягом Результати впровадження принципу 8
EN 2 - Відсоток використаних матеріалів, які є переробленими відходами Результати впровадження принципів 8 і 9
EN 3 - Пряме використання енергії із вказівкою первинних джерел EN 4 - Непряме використання енергії із вказівкою первинних джерел Результати впровадження принципу 8
ЕN 5 - Енергія, зекономлена в результаті дій зі зниження енергоспоживання і підвищення енергоефективності Результати впровадження принципів 8 і 9
EN 6 - Ініціативи для забезпечення енергоефективних продуктів та послуг, вироблених із відновлювальних джерел енергії, а також зменшення потреб в енергії як результат цих ініціатив впродовж звітного періоду EN 7 - Ініціативи для зменшення непрямого використання енергії та досягнуте зменшення Здійснені заходи для впровадження принципів 8 і 9
EN 8 - Водозабір із розбиттям за джерелами EN 9 - Джерела води, на які значно впливає водозабір організації Результати впровадження принципу 8
EN 10 - Частка і загальний обсяг води, яка багаторазово і повторно використовується Результати впровадження принципів 8 і 9
EN 11 - Місцезнаходження і розмір земельних ділянок власних, орендованих, в розпорядженні чи прилеглих до, захищених чи ділянок із високою природничою цінністю, які знаходяться поза межами захищеної території EN 12 - Опис істотних впливів діяльності, продуктів та послуг щодо біорізноманіття на захищених територіях і територіях із високою природничою цінністю поза межами захищеної території EN 13 - Захищені або відновлені місця проживання EN 14- Стратегії, поточні дії та майбутні плани управління впливами на біорізноманіття Результати впровадження принципу 8
EN 15- Кількість видів, занесених в Червону Книгу і національний список збереження видів, місця проживання яких перебувають на територіях, що є під впливом діяльності організації (з розбиттям за ризиком вимирання) EN 16 - Загальні прямі та непрямі викиди парникових газів з вказанням маси EN 17 - Інші значні непрямі викиди парникових газів з вказанням маси Результати впровадження принципу 8
EN 18- Ініціативи для зменшення викидів парникових газів та досягнуте зменшення Здійснені заходи для та результати впровадження принципів 7, 8 і 9
EN 19 - Викиди озоноруйнівних речовин із вказанням маси EN 20- Викиди в атмосферу значних забруднюючих речовин із вказанням типу і маси EN 21 - Загальний обсяг викидів із вказанням якості стічних вод і об'єкта, який їх приймає EN 22 - Загальний обсяг відходів (з розбиттям за типом і способом утилізації) EN 23- Загальна кількість та обсяг значних розливів EN 24 - Маса перевезених, імпортованих, експортованих чи перероблених відходів, які згідно з додатками I, II, III, and VIII Базельської конвенції вважаються небезпечними, а також відсоток відходів, перевезених із одної країни в іншу EN 25 - Назва, розмір, статус захисту та цінність біорізноманіття водних об'єктів і пов'язаних з ними місць проживання Результати впровадження принципу 8
EN 26 - Ініціативи зменшення впливу продуктів та послуг на навколишнє середовище, а також ступінь зменшення впливу Здійснені заходи для впровадження принципів 7, 8 і 9
EN 27- Відсоток проданих товарів та їх пакувальних матеріалів, які повертаються для переробки виробнику (з розбиттям за категоріями) Результати впровадження принципів 8 і 9
EN 28 - Грошова вартість великих штрафів та загальна кількість негрошових санкцій за недотримання екологічних законів і нормативних актів EN 29- Істотні впливи на навколишнє середовище перевезення продуктів та інших благ і матеріалів, що використовуються у діяльності організації, а також перевезення робочої сили Результати впровадження принципу 8
EN 30- Загальні витрати та інвестиції на охорону навколишнього середовища (з розбиттям за типом) Здійснені заходи для та результати впровадження принципів 7, 8 і 9
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу організація праці та гідна робота
Інформація щодо підходів управління - організація праці та гідна робота Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходу до управління, як цілі та результативність; політика; організаційна відповідальність; навчання й обізнаність; моніторинг та здійснені заходи; додаткова інформація про контекст Здійснені заходи для впровадження принципів 1, 3 і 6 Інформація щодо підходу управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення проблем праці, пов'язаних з принципами ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління для покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
LA 1- Загальна чисельність робочої сили (з розбиттям за типом зайнятості, типом трудового договору і регіонами) Немає визначених вимог
LA 2- Загальна кількість працівників та плинність кадрів (з розбиттям за віковою групою, статтю і регіонами) Результати впровадження принципу 6
LA 3 - Виплати і пільги, що надаються співробітникам, які працюють на умовах повної зайнятості, та що не надаються працівникам, які працюють на умовах тимчасової або неповної зайнятості (з розбиттям за основною діяльністю) Немає визначених вимог
LA 4- Відсоток працівників, охоплених колективними договорами Результати впровадження принципів 1 і 3
LA 5 - Мінімальний (-і) період(и) повідомлення про зміни в діяльності організації, в тому числі чи визначений він (вони) в колективних договорах Результати впровадження принципу 3
LA 6 - Відсоток загальної робочої сили, представленої в офіційних комітетах з охорони праці та здоров'я працівників, які допомагають відстежувати та надають рекомендації щодо програм охорони праці і здоров'я LA 7 - Рівень травматизму, професійних захворювань, коефіцієнт втрачених днів і коефіцієнт відсутності на робочому місці, а також загальна кількість смертельних випадків на робочому місці (з розбиттям за регіонами) Результати впровадження принципу 1
LA 8- Існуючі програми освіти, навчання, консультування, попередження і контролю ризику для допомоги співробітникам, членам їхніх сімей та представникам населення щодо важких захворювань LA 9 - Питання здоров'я і безпеки праці, охоплення в офіційних договорах із профспілками Здійснені заходи для впровадження принципу 1
LA 10 - Середня кількість годин навчання на одного працівника на рік (з розбиттям за категоріями працівників) LA11 - Програми розвитку навичок та освіти протягом життя, що сприяють можливості працевлаштування працівників та їх підтримці при завершенні кар'єри LA 12- Відсоток працівників, щодо яких періодично здійснюється оцінка результативності та розгляд кар'єрних можливостей Немає визначених вимог
LA 13 - Склад керівних органів і розбиття працівників за статтю, віком, членством в групах меншин та іншими показниками різноманітності LA 14 - Співвідношення базової ставки чоловіків і жінок за категоріями працівників Результати впровадження принципів 1 і 6
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу права людини
Інформація щодо підходів управління - права людини Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходу до управління як цілі та результативність; політика; організаційна відповідальність; навчання і обізнаність; моніторинг та здійснені заходи; додаткова інформація про контекст Здійснені заходи для впровадження принципів 1, 2, 3, 4, 5 і 6 Інформація щодо підходу до управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення проблем прав людини, пов'язаних з принципами ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління для покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
НR 1 - Відсоток і загальна кількість великих інвестиційних угод, що включають положення про дотримання прав людини або тих, що пройшли оцінку з точки зору прав людини Результати впровадження принципів 1, 2, 3, 4, 5 і 6
НR 2 - Відсоток значних постачальників і підрядників, які пройшли оцінку з точки зору прав людини, та заходи, здійснені за результатами такої оцінки Здійснені заходи для та результати впровадження принципів 1, 2, 3, 4, 5 і 6
НR 3 - Загальна кількість годин навчання працівників політиці та процедурам щодо аспектів прав людини, які відносяться до діяльності організації, включаючи відсоток навчених працівників Результати впровадження принципів 1, 2, 3, 4, 5 і 6
НR 4 - Загальна кількість випадків дискримінації та вжиті заходи Здійснені заходи для та результати впровадження принципів 1, 2 і 6
НR 5 - Визначена діяльність, де під загрозою може бути право на свободу асоціацій і колективних переговорів, та заходи, застосовані для підтримки цих прав Здійснені заходи для впровадження принципів 1, 2 і 3
НR 6 - Діяльність, в рамках якої є значний ризик випадків використання дитячої праці, і дії, застосовані для викорінення дитячої праці Здійснені заходи для впровадження принципів 1, 2 і 6
НR 7 - Діяльність, в рамках якої є значний ризик випадків використання примусової або обов'язкової праці, і дії, застосовані для викорінення примусової або обов'язкової праці Здійснені заходи для впровадження принципів 1, 2 і 4
НR 8 - Відсоток працівників служби безпеки, які пройшли навчання з політики та процедур компанії щодо прав людини, пов'язаних із діяльністю компанії Результати впровадження принципів 1 і 2
НR 9 - Загальна кількість порушень, що пов'язані із правами корінних і малочисельних народів, і застосовані дії Здійснені заходи для та впровадження принципів 1 і 2
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу суспільство
Інформація щодо підходів до управління - суспільство Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходу до управління як цілі та результативність; політика; організаційна відповідальність; навчання і обізнаність; моніторинг та здійснені заходи; додаткова інформація про контекст. Здійснені заходи для впровадження принципу 10 Інформація щодо підходу до управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення проблем корупції, пов'язаних з принципами ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління для покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
SO 1 - Характер, сфера охоплення і результативність програм і практичних підходів, які оцінюють вплив діяльності організації на громади, враховуючи початок діяльності, її здійснення і завершення Немає визначених вимог
SO 2- Відсоток і загальна кількість бізнес-одиниць, проаналізованих за ризиками, пов'язаними з корупцією Результати впровадження принципу 10
SO 3 - Відсоток працівників, що пройшли навчання щодо антикорупційних політик та процедур організації Результати впровадження принципу 10
SO 4 - Заходи, здійснені щодо випадків корупції Здійснені заходи для впровадження принципу 10
SO 5 - Позиція щодо державної політики та участь у формуванні та лобіюванні державної політики Здійснені заходи для впровадження принципів 1 - 10
SO 6 - Загальна вартість фінансових і натуральних внесків політичним партіям, політикам та пов'язаним з ними організаціям (з розбиттям за країнами) Результати впровадження принципу 10
S0 7- Загальна кількість юридичних дій, застосованих щодо неконкурентної поведінки, антитрастові та монопольні дії та їхні наслідки S0 8- Грошова вартість значних штрафів та загальна кількість негрошових санкцій за недотримання законів і нормативних актів Немає визначених вимог
GRI G3 Розділ 4. Управління, зобов'язання та взаємодія з групами впливу Відповідальність за продукцію
Інформація щодо підходів до управління - відповідальність за продукцію Надати стислу інформацію щодо таких елементів підходу до управління як цілі та результативність; політика; організаційна відповідальність; навчання і обізнаність; моніторинг та здійснені заходи; додаткова інформація про контекст. Здійснені заходи для впровадження принципів 1 і 8 Інформація щодо підходу до управління може використовуватись для опису встановлених систем для вирішення проблем відповідальності за продукцію, пов'язаних з принципами ГД, а також будь-яких істотних змін в системах чи структурах управління для покращення діяльності та подальшого впровадження принципів ГД
PR 1- Стадії життєвого циклу продукції та послуг, на яких оцінюється їх вплив на здоров'я і безпеку для виявлення можливостей покращення, і відсоток основних продуктів і послуг, які підлягають таким процедурам Здійснені заходи для та результати впровадження принципу 1
PR 2 - Загальна кількість випадків недотримання нормативних актів і добровільних кодексів поведінки щодо впливу продукції і послуг на здоров'я і безпеку впродовж їх життєвого циклу (з розбиттям за видом наслідків) Результати впровадження принципу 1
PR 2- Загальна кількість випадків недотримання нормативних актів і добровільних кодексів поведінки щодо впливу продукції і послуг на здоров'я і безпеку впродовж їх життєвого циклу (з розбиттям за видом наслідків) Результати впровадження принципу 1
PR 3- Типи інформації про продукти і послуги, які вимагаються згідно з процедурами, а також відсоток істотних продуктів і послуг, які є об'єктами таких вимог Здійснені заходи для та результати впровадження принципу 8
PR 4- Загальна кількість випадків недотримання нормативних актів і добровільних кодексів поведінки щодо інформації про продукти і послуги та їх маркування (з розбиттям за видом наслідків) Результати впровадження принципу 8
PR 5 - Практики, пов'язані із задоволенням потреб споживачів, включаючи результати досліджень щодо оцінки задоволення споживачів PR 6 - Програми забезпечення дотримання законів, стандартів і добровільних кодів поведінки, пов'язаних із маркетинговими комунікаціями, включаючи рекламу, просування і спонсорство Немає визначених вимог
РR 7 - Загальна кількість випадків недотримання нормативних актів та добровільних кодів поведінки щодо маркетингових комунікацій, включаючи рекламу, просування і спонсорство (з розбиттям за видом наслідків) Немає визначених вимог
РR8- Загальна кількість обґрунтованих скарг на порушення недоторканності приватного життя клієнта та втрати даних про клієнтів Результати впровадження принципу 1
РR 9 - Грошова вартість істотних штрафів за недотримання законів і нормативних актів щодо надання та використання продуктів і послуг Немає визначених вимог

 

 


Навчальне видання

Нохріна Лариса Анатоліївна

 

Конспект лекцій з дисципліни

«Соціальні технології»

(для студентів 4 курсу денної і 4, 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна спрвава», 6.140103 – «Туризм»)

 

Відповідальний за випуск

Редактор

Комп’ютерне верстання: Л. А. Нохріна

 

 

План 2013, поз.

  Підп. до друку 25.07.2013 Друк на ризографі. Тираж 50 прим.   Формат 60х84/16 Ум.-друк арк. 2,4 Замовл. №

 

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет

міського господарства імені О. М. Бекетова

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.