Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділи, підрозділи, пункти та підпунктиТекст основної частиниможе бути розбитий на розділи, підрозділи, пункти та підпункти з відповідною нумерацією однією, двома, трьома або чотирма цифрами через крапку. Наприклад, номер 1.2.4.5 позначає у першому розділі другому підрозділі четвертому пункті п’ятий підпункт. У кінці такого номера крапка не ставиться.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовок підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.

Заголовки друкують напівжирним шрифтом.

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять. Потім великими літерами по центру нового рядка без крапки в кінці друкують заголовок розділу.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів та підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Перенос слів у заголовках не допускається. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) використовують для пояснення тексту курсового проекту та називають рисунками.

Рисунки розміщують в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Рисунки, які розміщені на окремих сторінках пояснювальної записки, включають до загальної нумерації сторінок. Рисунок розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Рисунки нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер рисунка повинен складатися з номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2 – другий рисунок першого розділу.

Рисунок може мати назву і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під рисунком симетрично до тексту.

Приклад:

- дисперсія ССП; - кореляційна функція ССП

Рис.2.4 – Графік кореляційної функції ССП

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким

чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блока пояснювальної записки або з поворотом за годинниковою стрілкою. Можливе розміщення таблиці на наступній сторінці або у додатку.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому кутку над таблицею розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). На слідуючому рядку, симетрично до тексту, друкують назву таблиці. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) назву таблиці не повторюють, а пишуть: "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

Якщо в пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Увесь текст таблиці має бути набрано черед один інтервал шрифтом ґарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Нумерацію граф та рядків до таблиці включати не треба, якщо на них не має посилання в тексті документа.

Посилання

При написанні пояснювальної записки студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати які наводяться в пояснювальній записці.

Посилання на джерела в тексті пояснювальної записки слід зазначати порядковим номером за списком літератури виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [4-7]...". Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в пояснювальній записці наприклад, "…[1, таблиця 2.1, с. 32]. ."; "…[5, с. 11]...".

Приклад:

Цитата в тексті: "... теория полугрупп операторов успешно применяется к теории марковских процессов... " [3]. У списку літератури:

3. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов: Учебное пособие. – Москва, 1975. – 320 с.

Посилання на ілюстрації, формули, таблиці та додатки пояснювальної записки вказують порядковим номером, наприклад, "…згідно з рис.3.2", "... у формулі (2.1)", "...наведено у табл.1.2", "... наведено у додатку А".

На всі таблиці пояснювальної записки повинні бути посилання в тексті.

У повторних посиланнях на таблиці, формули, ілюстрації та додатки треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

 

Примітки

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

2. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

 

Формули

Формули розміщують безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, з нового рядка симетрично до тексту.

Формули в пояснювальній записці нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Після формули ставиться кома або крапка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з абзацу нового рядка через крапку з комою. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Після формули перед словом «де» ставиться кома.

Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:), повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

Формули, не розділені текстом, відокремлюють комою.

Рівняння потрібно оформлювати за тими самими правилами, що і формули.

 

Додатки

До додатків включають таблиці, ілюстрації, лістінги програм і розрахунків, інший допоміжний матеріал.

Додатки оформлюють як продовження пояснювальної записки на наступних її сторінках. Розміщують додатки у порядку появи посилань у тексті пояснювальної записки.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток _________" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначають - Додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.