Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Графік ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИМЕТА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У системі організаційних форм навчання у вищій школі відповідальне місце відводиться курсовому проектуванню. Курсове проектування сприяє розвитку навичок самостійної роботи студентів, виховує відчуття відповідальності, прищеплює навички творчої діяльності та вміння працювати з науковою літературою, наближає студентів до умов їх подальшої трудової діяльності. Ці методичні вказівки з курсового проектування пропонуються для студентів спеціальності 6.080201 – "Інформатика" (напрям "Прикладна математика"), які вивчають дисципліну "Випадкові процеси". Під час виконання курсової роботи студенти мають можливість поглибити отримані теоретичні знання з випадкових процесів та інших дисциплін і відпрацювати навички розв'язання конкретних практичних завдань.

Метою курсового проектування є:

· закріплення отриманих знань із теорії випадкових процесів;

· застосування відомих методів розв'язання прикладних задач;

· вивчення нових методів розв'язання теоретичних та практичних задач;

· набуття навичок щодо вибору оптимального методу розв'язання задачі;

· отримання результату за допомогою обраного методу.

Курсовий проект повинен підготувати студентів до подальших етапів навчальної (бакалаврська робота) та практичної діяльності. Студент повинен навчитися розв'язувати задачі з випадкових процесів, застосовувати одержані знання у навчальній та дослідницькій роботі.

Тематика курсових робіт охоплює piзні розділи випадкових процесів, які забезпечують побудову математичних моделей для розв'язання практичних та теоретичних задач. Кожна тема вимагає знань як загального характеру, так і специфічних знань, які визначаються індивідуальним завданням.

Теми курсових робіт відповідають наступним вимогам:

· рівень підготовки студентів і часовий ліміт, відведений на виконання повинен бути достатнім;

· передбачають використання знань з предметів які вивчаються згідно з навчальним планом, або можуть бути вивчені студентом самостійно згідно з цим планом;

· мають практичну, навчальну або наукову спрямованість;

· потребують самостійного ознайомлення з додатковою літературою.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРІВНИЦТВО КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

ТА ЇЇ ЗАХИСТ

Курсова робота відноситься до форми самостійної роботи студентів. Видача завдань здійснюється у перші 2 тижні семестру. Студент складає календарний план роботи над темою і затверджує його у викладача. Час консультацій узгоджується з викладачем. Консультації студентів проводяться керівником курсової роботи в індивідуальному порядку за відповідним графіком. Контроль за графіком виконання курсового проекту здійснюється керівником.

Матеріали звіту підшиваються у швидкозшивач (або зшиваються) у порядку, відповідно до розділу 4, починаючи з титульної сторінки. Неохайно оформлені записки до розгляду не приймаються.

Пояснювальна записка здається керівнику для перевірки. Враховуючи зауваження студент виправляє виявлені недоліки. Керівник допускає студента до захисту і призначає дату і час захисту. Курсова робота повинна бути виконана і захищена не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії.

До захисту курсового проекту студент допускається за наявності пояснювальної записки і розв'язаної задачі.

На захисті студент повинен уміти виділити і чітко викласти основні моменти своєї роботи, відповісти на поставлені запитання, довести свою компетентність у сфері знань, що досліджуються. Студент демонструє основні етапи розв’язання задачі. У разі необхідності студент подає на захист плакати з основними положеннями та результатами роботи.

Загальна оцінка виставляється в залежності від теоретичної підготовки, якості розв'язання задачі, змісту пояснювальної записки, рівня опрацювання теоретичного матеріалу, повноти доповіді та відповідей на питання, а також від якості оформлення записки.

 

Графік ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для своєчасного виконання всього комплексу робіт, пов’язаних з курсовою роботою, студент повинен скласти графік виконання роботи та узгодити його з керівником.

Графік виконання роботи повинен передбачати наступні терміни для того, щоб:

· вивчити літературні джерела за темою курсової роботи та її завданням;

· виконати порівняльний аналіз існуючих методів розв’язання поставленої задачі;

· обґрунтовано вибрати метод, що найбільш відповідає розв'язуванню поставленої задачі;

· розв'язати поставлену задачу;

· оформити пояснювальну записку згідно з вимогами цих методичних матеріалів;

· здати пояснювальну записку у роздрукованому вигляді на перевірку керівникові;

· підготувати демонстраційні матеріали, необхідні для захисту роботи;

· захистити роботу в призначений час.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.