Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Д.1. Основні терміни та скорочення801.11 - стандарт IEEE, у якому визначається порядок доступу до передавального середовища й приводяться специфікації фізичного рівня для безпроводових локальних мереж зі швидкістю до 2 Мбіт/с. Стандарт 802.11 поширюється на високочастотні радіоканали DSSS і FHSS, а також на інфрачервоні канали.

802.11а - редакція стандарту 802.11 IEEE, у якій розглядаються мережі, що працюють зі швидкостями до 54 Мбіт/с за технологією DSSS.

802.11b - редакція стандарту 802.11 IEEE, у якій розглядаються мережі, що працюють зі швидкостями до 11 Мбіт/с за технологією DSSS.

802.11g - редакція стандарту 802.11 IEEE, у якій розглядаються мережі, що працюють зі швидкостями до 54 Мбіт/с за технологією DSSS, взаємносумісні зі стандартом 802.11b.

802.11i - стандарт IEEE, що належить до безпеки безпроводових мереж. У ньому об'єднані протоколи 802.1х і TKIP/CCMP, що дозволяє забезпечити аутентифікацію користувачів, конфіденційність і цілісність даних у безпроводових локальних мережах.

802.1х - стандарт IEEE аутентифікації й контролю доступу на канальному рівні.

Access point (точка доступу) - тип базової станції, яку використовує безпроводова локальна мережа для забезпечення взаємодії безпроводових користувачів із проводовою мережею й здійснення роумінгу в межах будинку.

Ad Hoc mode (режим однорангової мережі) - конфігурація безпроводової мережі, за якої користувачі можуть безпосередньо встановлювати з'єднання між своїми пристроями, обходячись без послуг базової станції. У цьому режимі можуть працювати безпроводові персональні й локальні мережі.

Autentificator (Аутентифікатор) - у протоколі 802.1х посередник між сервером аутентифікації, наприклад RADIUS, і претендентом. У безпроводових мережах звичайно розміщається на точці доступу; у проводових мережах цю функцію можуть виконувати висококласні комутатори.

Bluetooth - частина специфікації 802.15 для безпроводових персональних мереж, розроблена й підтримувана групою Bluetooth SIG, що була заснована компаніями Ericsson, Nokia, IBM, Intel і Toshiba.

BSS (Basic Service Set) (Базовий набір служб) - базовий стільник в мережі 802.11, що складається з однієї точки доступу й клієнтів, що приєдналися до неї.

ССМР (Counter Mode with CBC MAC) - заснований на алгоритмі AES протокол шифрування, що повинен замінити WEP і TKIP. Уважається обов'язковим у специфікації WPA версії 2.

CDMA (Сode Division Multiple Access) - множинний доступ з кодовим поділом каналів. Процес, при якому кожний користувач модулює свої сигнали відмінним від інших кодом щоб уникнути виникнення взаємних перешкод.

Clear-To-Send (CTS) (Готовий до передачі) - керуючий фрейм у стандарті 802.11, застосовуваний для виявлення віртуальної несучої. Фрейм CTS посилає у відповідь на фрейм RTS. Він дозволяє запитуючому хосту передавати дані протягом часу, зазначеного в полі Network Allocation Vector.

CRC (Cyclic Redundancy Check) (Код циклічної надмірності) - основний математичний алгоритм обчислення контрольної суми для перевірки цілісності переданих даних. Часто обчислюється шляхом розподілу довжини фрейму на просте число, легко може бути змінений супротивником.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - протокол другого рівня, застосовуваний для усунення колізій у мережах 802.11 із множинним доступом з контролем несучої. Станції тільки тоді намагаються здійснити передачу, коли цього не робить жодна інша станція мережі. У противному випадку відбувається колізія, і станції доводиться повторно передавати дані.

dBi - децибели, віднесені до ідеальної ізотропної антени.

d - децибели, віднесені до напівхвильового диполя.

DCF (Distributed Coordination Function) - розподілена функція координації. Частина стандарту 802.11, що визначає, як станції повинні конкурувати за право доступу до середовища передачі. Для регулювання трафіка мережі DCF використовує технологію CSMA.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - один із двох підходів до передачі радіосигналів зі змінюваним спектром. При використанні технології DSSS потік переданих даних розбивається на невеликі шматочки, кожному з яких виділяється широкосмуговий канал. На передавальному кінці інформаційний сигнал комбінується з послідовністю біт, переданих з більш високою швидкістю, що розділяє дані відповідно до коефіцієнта зміни.

ЕАР (Extensible Authentication Protocol) - гнучкий протокол аутентифікації, спочатку спроектований для аутентифікації в протоколі РРР, а пізніше включений у стандарт 802.1х.

EAPOL (ЕАР over LAN ЕАР) - інкапсуляції фреймів протоколу ЕАР у проводових локальних мережах. Визначається окремо для Ethernet і Token Ring.

EIRP (Ефективна ізотропно випромінювана потужність) - реальна вихідна потужність, випромінювана антеною, що розраховується як IR + коефіцієнт підсилення антени.

ESSID (Extended Service Set ID) - ім'я, що ідентифікує мережу 802.11. Щоб приєднатися до безпроводової локальної мережі, потрібно знати її ESSID.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - Європейський інститут стандартів телекомунікацій, некомерційна організація, що випускає стандарти й правила в області телекомунікацій для всієї Європи.

FDMA (Frequency Division Multiple Access) - множинний доступ із частотним поділом. Процес, у ході якого відносно широкий частотний діапазон ділиться на вузькі піддіапазони. Кожний користувач передає мову й дані у виділеному для нього піддіапазоні.

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) - зміна спектра стрибкоподібною перебудовою частоти. Один із двох підходів до передачі радіосигналу зі змінюваним спектром. Характеризується тим, що несуча частота псевдовипадковим образом "скаче" у межах певного діапазону.

FSK (Frequency Shift Keying) - частотна маніпуляція. Процес модуляції, при якому трохи змінюється частота несучого сигналу, за рахунок чого здійснюється подання інформації способом, що підходить для її передачі через повітряне середовище.

ICV (Integrity Check Value) (Код контролів цілісності) - проста контрольна сума, що обчислюється для фрейму 802.11 перед початком шифрування за протоколом WEP.

IV (Initialization Vectors) (Вектор ініціалізації) - додаткові несекретні двійкові дані для шифрування відомого або передбачуваного відкритого тексту з метою введення додаткової криптографічної мінливості. Крім того, вектори ініціалізації використовуються для синхронізації криптографічного обладнання.

Hotspot ("гаряча точка") - місця, де розгорнута загальнодоступна безпроводова локальна мережа. "Гарячі точки" розташовуються в зонах, де може перебувати велика кількість людей з комп'ютерними пристроями, - таких як аеропорти, готелі, палаци з'їздів і кафе.

MIC (Message Integrity Check) (Код цілісності повідомлення) - алгоритм, використовуваний у стандарті 802.11i для забезпечення аутентифікації й цілісності пакетів.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - мультиплексування з поділом ортогональними частотами. Процес, у ході якого сигнал перед передачею через повітряне середовище розподіляється за багатьма несучими. Використовується з метою підвищення характеристик безпроводових локальних мереж стандартів 802.11а й 802.11g і в деяких патентованих безпроводових регіональних мережах.

Point-To-Multipoint System (система типу "точка - кілька точок") - система, що дозволяє одному користувачеві прямо зв'язуватися з декількома іншими.

Point-To-Point System (система типу " точка-точка") - система, у якій зв'язок між двома користувачами здійснюється прямо.

Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) (Двоточковий тунельний протокол) - дуже широко розповсюджений тунельний протокол, запатентований Microsoft.

PSK (Phase Shift Keying) - фазова модуляція. Процес модуляції, при якому для подання інформації використовуються невеликі зміни фази несучої, у результаті чого можлива передача даних через радіоефір.

PSK (Pre Shared Key) (Режим з попереднім розподілом ключів) - описаний у специфікації WPA режим забезпечення безпеки, заснований на попереднім розміщенні ключів на всіх хостах, що мають доступ до безпроводової локальної мережі. Застосовується в тих випадках, коли розподіл ключів за протоколом 802.1х неможливий.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - квадратурна амплітудна модуляція. Процес модуляції, при якому для подання інформації використовуються невеликі зміни фази й амплітуди несучої, у результаті чого передача даних можлива через радіоефір.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) - служба дистанційної аутентифікації користувачів комутованими лініями. Система аутентифікації й обліку, що багато постачальників послуг широкосмугового доступу до Internet використовують для керування доступом до Internet і виписки рахунків за користування безпроводовою мережею.

Request-To-Send (RTS) (Запит на передачу) - тип керуючого фрейму в стандарті 802.11, застосовується в механізмі виявлення віртуальної несучої. Якщо такий механізм використовується в мережі 802.11, то станція, що бажає відправити дані, повинна попередньо послати фрейм RTS.

Spanning Tree Protocol (STP) (Протокол покриваючого дерева) – описано у стандарті 802.11d протокол рівня 2, що дозволяє уникнути зациклення в мережах з декількома комутаторами й надлишковими з'єднаннями.

Supplicant (Претендент) - у протоколі 802.1х клієнтський пристрій, що потребує аутентифікації .

TDMA (Time Division Multiple Access) множинний доступ з тимчасовим поділом каналів. Процес, що дозволяє тільки одному користувачеві здійснювати передачу в даний проміжок часу. Кожний користувач займає всю смугу каналу протягом виділеного для нього тимчасового інтервалу.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (Протокол цілісності тимчасових ключів) - заснований на алгоритмі RC4 протокол шифрування, що врятований від багатьох слабостей оригінального статичного протоколу WEP. Протокол TKIP - це необов'язкова частина стандарту 802.11i. Він назад сумісний з WEP і не вимагає заміни обладнання.

VPN (Virtual Private Network) - віртуальна приватна мережа, що використовує спеціальне програмне забезпечення на клієнтському пристрої, що управляє доступом до віддалених додатків і забезпечує безпеку з'єднання за рахунок наскрізного шифрування.

WDS (Wireless Distribution System) (Безпроводова розподілена система) - елемент безпроводової системи, що складається із взаємозалежних базових наборів служб, які утворюють розширений набір служб.

WEP (Wired Equivalent Privacy) - у стандарті 802.11 необов'язковий механізм забезпечення безпеки, у якому для шифрування трафіка в безпроводовій мережі застосовується алгоритм RC4.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) - процедура сертифікації, розроблена організацією Wi-Fi Alliance, що гарантує можливість спільної роботи різних продуктів, що реалізують стандарт 802.11.

Wi-Fi Protected Access (WPA) - захищений доступ до Wi-Fi. Протокол безпеки, певний Альянсом Wi-Fi, що дозволяє комп'ютерним пристроям періодично одержувати нові ключі шифрування. В WPA версії 1 застосовуються тимчасовий протокол цілісності ключа TKIP і WEP; в WPA версії 2 використовується стандарт 802.11i, що включає AES.

WLAN (Wireless Local Area Network) (Безпроводова локальна мережа) - локальні мережі стандарту 802.11.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.