Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема для самостійного опрацювання (2 модуль)Тема 5. ХВОРИЙ ТА ЛІКИ

 1. Психологічні особливості вживання лікарських препаратів.
 2. Формування залежності від фармакологічних препаратів.
 3. Ефект плацебо.
Основні поняття «комплайєнс», плацебо-ефект, «таблетоцентризм», фармакотерапія, фармакофобія

 

Основна література

1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 725-729.

3. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. – Будапешт, 1974. – 286 с.

Підсумкова модульна робота 2

 

1. Тестовізавдання. Максимальна оцінка – 20 балів.

Наприклад: Термін «клінічна психологія» запропонував:

a Кречмер;

b Жане;

c Уітмер.

2. Теоретичні питання (перелік теоретичних питань, що виносяться на екзамен). Максимальна оцінка – 30 балів.

 

1. Психологія діагностичного процесу.

2. Основні етапи переживання хвороби у часі.

3. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби та фактори, що її визначають.

4. Поведінкові реакції на хворобу.

5. Основні моделі побудови взаємостосунків „лікар-хворий” (керівництво, партнерство, контрактна модель).

6. Психологічні вимоги до особистості лікаря.

7. Хворий та ліки

8. Етичні засади діяльності клінічного психолога

9. Загальні принципи організації медико-психологічної допомоги.

10. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психіатричну допомогу.

11. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психотерапевтичну допомогу. Взаємодія клінічного психолога і лікаря-психотерапевта при проведенні психотерапії.

12. Особливості організації роботи клінічного психолога у медичних закладах іншого профілю.

13. Роль клінічного психолога у загальній системі надання медичної допомоги.

 

3. Професійно-орієнтоване завдання.

Максимальна оцінка – 50 балів.

На основі наведеної характеристики визначте тип реагування на хворобу. Відповідь обґрунтуйте.

Модуль 3СПЕЦІАЛЬНА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Лекційний курс

Тема 7.Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями

1. Клінічна психологія у клініці внутрішніх захворювань

2. Клінічна психологія у хірургії.

3. Психологічні особливості інфекційних хворих.

4. Медико-психологічні аспекти в акушерстві, педіатрії та гінекології.

5. Психологія хворих з дефектами органів чуття та аномаліями розвитку.

6. Клінічна психологія у клініці психічних захворювань.

ПРАКТИЧНІ ЗаНЯТТЯ

Практичне заняття 8-11.Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями

Мета:ознайомити студентів зі спеціальною клінічною псиологією.

Професійна спрямованість:аналіз впливу соматичного захворювання на психічний стан хворого.

План

 1. Клінічна психологія у клініці внутрішніх захворювань
 2. Клінічна психологія у хірургії.
 3. Психологічні особливості інфекційних хворих.
 4. Медико-психологічні аспекти в акушерстві, педіатрії та гінекології.
 5. Психологія хворих з дефектами органів чуття та аномаліями розвитку.
 6. Клінічна психологія у клініці психічних захворювань.

 

Основні поняття алкоголізм, вагітність, гінекологічні захворювання, гострі психотичні стани, дерматологічні захворювання, ДЦП, ендокринні захворювання, епілепсія, захворювання дихальних шляхів, інфекційні захворювання, кишково-шлункові захворювання, межові психічні розлади, наркоманія, нефрологічні та урологічні захворювання, олігофренія, онкологічні захворювання, опікова хвороба, розлади зору, розлади слуху, серцево-судинні захворювання, хірургічні хворі, шизофренія

Тематика рефератів

 1. Психологічні особливості хворих з захворюваннями серця.
 2. Психологічні особливості хворих при психосоматичних захворюваннях (при неспецифічному виразковому коліті, гіпертонічній хворобі, бронхіальній астмі).
 3. Особливості психології хворого з ендокринною патологією.
 4. Психологічні особливості хірургічних хворих.
 5. Психологічні особливості урологічних хворих.
 6. Психологічні особливості опікових хворих.
 7. Психологічні особливості онкологічних хворих.
 8. Психологічні особливості інфекційних хворих.
 9. Особливості психології хворих при мозкових інфекціях.
 10. Психологічні особливості хворих на туберкульоз.
 11. Психологічні особливості жінки у період вагітності.
 12. Медико-психологічні аспекти у клініці дитячих захворювань.
 13. Психологічні особливості хворих при гінекологічних захворюваннях.
 14. Психологічні особливості сліпих.
 15. Психологічні особливості глухих.
 16. Психологічні особливості хворих зі шкіряними хворобами та пошкодженнями обличчя.
 17. Особливості психічного розвитку при дитячому церебральному паралічі.
 18. Психологічні особливості хворих з різними ступенями олігофренії.
 19. Психологічні проблеми при гострих психотичних станах.
 20. Психологічні особливості хворих на алкоголізм.
 21. Психологія хворого на шизофренію.
 22. Психологія хворого на епілепсію.
 23. Зміни психічної діяльності у літніх людей.

 

Вимоги до реферату

§ Обсяг реферату 7-10 сторінок друкованого тексту формату А-4.

§ Шрифт Times New Romen 12, шрифт – одинарний, орієнтація – книжна, береги – зверху та знизу по 25 мм, справа 15мм, зліва 40 мм. Відступ першого рядка – 1,25 см. Міжрядковий інтервал – одинарний.

§ Реферат має складатися зі змісту, вступу, 2-3 розділів, висновку, списку використаних джерел.

§ Список використаних джерел має включати мінімум 5 джерел, серед яких обов’язковими є одна стаття з періодичного видання та одне Іnternet-джерело.

§ Реферат має бути написаний українською мовою.

Тема реферату відповідає номеру студента у загальному списку групи.

 

Основна література

1. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.

2. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. Для студ. Мед. Вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 243-410.

3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 178-213.

4. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. – Будапешт, 1974. – 286 с.

Додаткова література

1. Авербух Б. С. Психика и гипертоническая болезнь. Изд-во «Медицина». М., 1965.

2. Андреев А.А. Эпилепсия, ее лечение и профилактика. - М.: Медгиз,1969. – 32 с.

3. Барышникова Н.А, Особенности подхода к детям, больным шизофренией в процессе обучения и воспитания // Вестник психосоциальной и коррекционно- реабилитационной работы. – 1995. - №4 – С.47 – 62.

4. Белый Б.И. Нарушения психических порцесов при поражении правого полушария // Вопросы психологии. - 1973. – №6. – С. 124-134.

5. Берлин-Чертов С. В. Туберкулез и психика. М., 1948.

6. Бехтель Э.Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986.

7. Болдырев А.И. Социальный аспект больных эпилепсией. – М., 1997.

8. Болтивец С.И. Индивидуальная работа с детьми, страдающими психоневрологическими заболеваниями. – К.: Киевск. гор. инст. усоверш. учит., 1989. – 98 с.

9. Братусь Б. С. Психологический анализ изменения личности при алкоголизме.— М., 1974. 96 с.

10. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль,1988. – 304с.

11. Братусь И. Постнатальная депрессия: характеристики, особенности и профилактика // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. – №4. – С. 34-39.

12. Броуде Л.Б. Внутренняя картина болезни у детей с бронхиальной астмой// Психосоматические и соматопсихические расстройства у детей. – Л., 1990. – С.49-54.

13. Брутман В.И., Радионова М.С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности// Вопросы психологии.– 1997. - №6.

14. Бутенко А.В. Исследование особенностей развития личности у детей с глубокими нарушениями зрения// Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - №2-3. - С. 109-111.

15. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1986. - 208 с.

16. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика типов отношения к болезни у больных эпилепсией. – Л., 1989.

17. Воортинцев Т.В. Громадська думка щодо психічного здоров’я та нездоров’я. – К.: Факт, 1999. – 48 с.

18. Гаррабе Ж. История шизофрении. – М.; СПб., 2000. – 303 с.

19. Гольдберг Д., Хаксли П. Распространенные психические расстройства: Биосоциальная модель/ Пер с англ. Д.Полтавца. - К.: Сфера, 1999. – 256 с.

20. Городнова Н.М. Досвід соціально-психологічної адаптації дітей, хворих на епілепсію в умовах загальноосвітньої школи // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. – №3. – С. 56-57.

21. Губачев Ю.Н., Симаненков В.Н., Ананьев В.А. Особенности состояния тревоги у больных ИБС и язвенной болезнью // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. - №5. – С.92-98.

22. Зайцев В.П., Лебедев В.Б. Формирование личностных изменений после инфаркта миокарда // Психологический журнал. – 1984. – Т. 24. - №1. – С.91-93.

23. Зябкина И.В. Нарушения волевой регуляции деятельности у больных шизофренией и психопатических личностей// Вопросы психологии. - 1992. - №5.

24. Історія. Культура. Психічні розлади та розлади поведінки. – К.: Сфера, 2002. – 314 с.

25. Квасенко А. В., Зубарев Ю. Г. Психология больного. - Л.; Медицина, 1980.—184 с.

26. Коломир Э.К. Эпилепсия.-М.:Знание,1990.-63с.

27. Копылов О.А., Баз Л.Л., Баженова О.В. Готовность к материнству: выделение факторов, условий психологического риска для будущего развития ребенка// Синапс. – 1993. - №4.

28. Корнилов А.П., Булыгина В.Т. Типология целевых тактик у больных шизофренией // Вопросы психологи. - 1991. – №4.

29. Лебединская В.В. Нарушение психического развития у детей: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГУ,1985.-166с.

30. Лисицин Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1990. – 526 с.

31. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. –- Л.: Медицина, 1985. – 416с.

32. Лосева В., Луньков А. Страхи вокруг беременности// Психологическая консультация. – 1998. - №1.

33. Лурия А.Р. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания, Москва, 1944

34. Лурия А.Р. Нарушения психики при локальных поражених мозга // Вопросы психологии. -1973. - №4. – С.109-117.

35. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

36. Матвеев В.Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слуха. – М., 1987.

37. Махова Т.А. Структура и функции алкогольной анозогнозии // Вопросы психологии. - 1988. – №1.

38. Морозов Г.В., Ромасенко В.А. Нервные и психические болезни: Учебник – 7-е изд.,перераб.и доп.-М.:Медицина,1987.-336с.

39. Психиатрические аспекты сахарного диабета// Обзор современной психиатрии.– 1998.–Выпуск 1.– С. 78-83.

40. Психические нарушения у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под ред. В.М. Банщикова и М.С. Вовси. М., 1959.

41. Психосоматические и соматопсихические расстройства у детей. – Л., 1990.

42. Психосоматические расстройства и паталогические привычниые действия у детей и подростков. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. – 320 с.

43. Рябова Т.В., Менделевич В.Д. Творческое мышление и антиципация у больных шизофренией и психически здоровых// Вопросы психологии. - 2002. - №1.

44. Рязанцев В.А. Социально-психологические и медицинские проблемы пьянства и алкоголизма. - К.: Здоровье, 1991. - 136 с.

45. Саймон К., Саймон С. Возвращение к здоровью. Новый взгляд на тяжелые заболевания. – СПб, 1995.

46. Семичов С.Б. Предболезненые психические расстройства. – Л.: Медицина, 1987. – 184 с.

47. Скобло Г.В., Дубовик О.Ю. Система «мать-дитя» в раннем возрасте как объект психопрофилактики// Социальная и клиническая психиатрия. – 1992. – №2.

48. Соколова Т.В. Особенности познавательной деятельности у детей, перенесших сотрясение мозга// Школа здоровья. – 1995. - №2.

49. Сорокіна О.А. Вплив епілепсії на життя хворого: дослідження за допомогою автобіографічного методу// Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №2. - С. 50-52

50. Тараненко Н.Е. Внутренняя картина болезни у детей с хроническим соматическим заболеванием// Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №2. - С. 48-50.

51. Тюптя О., Парашів І. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами // Практична психологія соціальна робота. - 2002. – №4. – С. 8-11.

52. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. – М.: Медицина, 1978. – 400 с.

53. Функцио­нальные психогенные нарушения в клинике внутренних болезней.— М., 1980.

54. Шостакович Б.Г, Литвинцева М.С, Гульдан В.В. Психологические особенности мотивации поведения больных шизофренией // Вопросы психологии. - 1977. - №1. – С.143-146.

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

Контрольні питання і завдання:

 1. Охарактеризуйте вплив соматичних та психічних захворювань на психічний стан хворого.

Практичне заняття 12.Основи психосоматики

1. Розвиток психосоматичної медицини за кордоном:

§ психоаналітичний напрямок;

§ антропологічний напрямок;

§ концепція профілю особистості;

§ концепція алекситимії;

§ психіатрія консультування-взаємодії.

2. Проблема психосоматичних відношень у вітчизняній медицині.

 

Основні поняття антропологічний напрямок, концепція алекситимії, концепція профілю особистості, психіатрія консультування-взаємодії, психосоматика, психоаналіз

 

Основна література

1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 477-511.

3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 229-257.

Додаткова література

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. – С. 99-130.

2. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002. – С.

3. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.

4. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. / Носсрат Пезешкиан. – 2-е изд. – М.: Институт позитивной психотерапии, 2006. – 464 с. – серия «Позитивная психотерапия».

Завдання для самостійної роботи:

Розробіть презентацію однією є теорій психосоматичної медицини (короткі відомості про автора теорії, основні положення теорії, базові поняття).

 

 

Лабораторні заняття

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3-4.

Тема 4. ПсихологіЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ

Мета: сформувати навички виконання професійно-орієнтованих завдань.

Професійна спрямованість:сформувати навички застосування методики ЛОБІ.

План:

 1. Особливості психіки хворих соматичними захворюваннями.
 2. Особливості реагування на захворювання хворих з різною соматичною патологією.Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.