Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИКлінічна психологія

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 ПСИХОЛОГІЯ

ІІІ курс

 

 

РОЗРОБНИК:

Майстренко Т.М.,старший викладач кафедри соціальної та практичної психології

Житомир - 2014 рік

Інструктивно-методичні матеріали затверджено на засіданні кафедри соціальної та практичної психології

Протокол №1 від 29 серпня 2014р.

 

Завідувач кафедри соціальної та

практичної психології професор Л.П. Журавльова

 

«29» серпня 2014 року

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою викладання дисципліни «Клінічна психологія» є набуття майбутніми психологами знань щодо ролі психічних факторів у виникненні, протікання, лікування та попередженні захворювань.

Завдання:

1. Ознайомити студентів з психологічними особливостями хворих.

2. Сформувати уміння застосовувати методи психологічного дослідження у клініці.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

§ загальні основи клінічної психології як науки;

§ психологічні особливості хворих;

§ психологічні особливості медичного персоналу;

§ психологічні аспекти процесу лікування;

§ специфіку роботи психолога у різних типах медичних закладах.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна програма, додаток Б):

o визначати рівень впливу мікро- і макросередовища на особистість з метою запобігання та корекції девіантної поведінки;

o діагностувати особливості девіантної поведінки дітей та підлітків та визначати адекватні методи психологічної корекції;

o порівнювати отримані дані психологічної експертизи з нормативними вимогами та рекомендаціями;

o визначати основні психологічні послуги, через які реалізується соціальна допомога населенню;

o здійснювати психологічний аналіз змісту, процесів, стану та результатів соціальної роботи.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем денна форма/ заочна форма
Всього годин кількість годин
лекції практичні лабораторні Індивідуальна робота Самостійна робота
Модуль 1. ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Змістовий модуль 1. Поняття здоров’я та хвороби
Тема 1. Клінічна психологія як наука        
· Історія становлення та предмет клінічної психології      
· Клінічна бесіда як метод дослідження      
Тема 2. Здоров’я та хвороба як категорії клінічної психології    
Разом за змісто­вим модулем 1 26/26  
Змістовий модуль 2. Системи класифікації патопсихологічних розладів та їх етімологія
Тема 3. Класифікація та етімологія патопсихологічних розладів        
Разом за змісто­вим модулем 2        
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)* 2/2         2/2
Разом за модуль 1 36/36  
Модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Змістовий модуль 1. Психологія медичного працівника та лікарської справи
Тема 4. Психологія хворого. Психологічні особливості взаємодії медичного працівника та хворого        
· Психологія лікувального процесу      
· Взаємодія у системі «лікар-пацієнт»      
Тема 5. Хворий та ліки        
Разом за змісто­вим модулем 1 22/22    
Змістовий модуль 2. Професійні та етичні засади діяльності клінічного психолога
Тема 6. Професійні засади діяльності клінічного психолога        
· Організаційні аспекти діяльності клінічногопсихолога      
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)* 2/2         2/2
Всього за змістовим модулем 2 14/14    
Разом за модуль 2 36/36    
Модуль 3. СПЕЦІАЛЬНА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Змістовий модуль 1. Вплив соматичної хвороби на психіку
Тема 7. Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями        
· Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями      
· Психологічні особливості соматичних хворих      
Тема 8. Основи психосоматики      
Виконання ІНДЗ (ПОЗ)* 2/2         2/2
Разом за змісто­вим модулем 1 36/36  
Разом за модуль 3 36/36  
Усього годин 108/108 20/4 24/6 8/2   56/96
                 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:

· підготовка теоретичних питань до практичних занять;

· виконання завдань для самостійної роботи;

· конспектування першоджерел;

· підготовка рефератів;

· виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;

· підготовка до підсумкових модульних робіт;

· підготовка до екзамену.

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання.

Алгоритм підготовки.

· Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, зазначені у плані практичного заняття).

· Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним).

· Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання практичного заняття.

· Прочитайте ці розділи. Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.

· Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.

· Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми.

· Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу.

· Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до викладача.

· Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання.

Конспектування першоджерелпередбачає поглиблений розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників.

Алгоритм підготовки.

· Прочитайте запропоноване першоджерело.

· Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні дані).

· Складіть план (простий або складний). Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі.

· Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо. Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний конспект.

Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР) та екзамену має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому.

Алгоритм виконання

· Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або заліку.

· Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).

· Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.

· Визначте рівень знань з кожного питання. Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.

· Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка:якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у графіку проведення консультацій (кафедра соціальної та практичної психології).

 

Модуль 1ОСНОВИ КЛІНЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекційний курс

Тема 1.Клінічна психологія як наука

Мета:ознайомити студентів з предметом клінічної психології та принципами психологічного дослідження у клініці.

Професійна спрямованість:клінічна психологія як один зі сфер діяльності клінічного психолога.

План

1. Історія становлення та розвитку клінічної психології.

2. Предмет клінічної психології.

3. Завдання та принципи психологічного дослідження у клініці.

 

Основні поняття клінічна психологія, медична психологія, психологія у медицині, патологічна психологія, стандартизовані методи, нестандартизовані методи

Основна література

1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 271-317.

3. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002. – С. 30-41.

4. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 9-23, 123-138.

Додаткова література

  1. Болтарович З.Е. Народна медицина українців. – К., 1990.
  2. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.
  3. Лурия А.Р., Зейгарник Б.В., Поляков Ю.Ф. Психология и ее роль в медицине // Вопросы психологии. – 1978. – №1. – С. 28-41.
  4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – 592 с.
  5. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Нав. посібник. – К.: Сфера, 1999. – 408 с. (Етнопсихіатрія. – С. 319-385).
  6. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. – Будапешт, 1974. – 286 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.