Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 9: Пожежна безпекаПрактичне заняття

Питання для розгляду на семінарському заннятті:

1. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні причини пожеж.

2. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

3. Державний пожежний нагляд. Завдання та види пожежної охорони.

4. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. Теоретичні властивості горіння.

5. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів.

6.Система протипожежного захисту та евакуація людей із будівель та приміщень.

Самостійна робота

1.Законспектуйте основні поняття про пожежну безпеку.

Теми рефератів:

- Умови та порядок притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: пожежа, пожежна безпека, забезпечення пожежної безпеки, горіння.

Контрольні запитання

- Назвіть основні вимоги Законів України, стандартів, будівельних норм та правил, Правил пожежної безпеки, Положення про добровільні пожежні дружини, Типове положення про пожежно-технічну комісію?

- Охарактеризуйте кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі?

- Назвіть основні причини пожеж?

- В чому полягають основні заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам?

- В чому полягає порядок утримання території підприємства в протипожежному стані?

- Назвіть основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті виробів і обладнання?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - Київ: Юрінком. 1997 р. – 836 c.

3. Кодекс цивільного захисту України. Закон України, від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34-35. - Ст.458.

4. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1992. - №49. - Ст.668.

5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України", від 24.02.1994р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1994. - №27. - Ст.218.

Книжкові видання:

1. Бандурка О. М. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підруч. для навч. закл. МВС України / [О. М. Бандурка, І. К. Шаша, І. В. Власенко, П. М. Бортнічук.] — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 287 с.

2. Батлук В. А. Охорона праці: навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 3-тє вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 192 с.

3. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. / Є. О. Геврик. – 3-тє вид., виправлене і доповнене – К. : Ніка-Центр, 2007. – 376 с.

Питання для підсумкового контролю

 

1. Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці.

2. Основні законодавчі акти з охорони праці

3. Основні положення Закону України "Про охорону праці".

4. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

5. Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

6. Міністерство праці та соціальної політики як орган державного управління в галузі охорони праці.

7. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

8. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

9. Служба охорони праці.

10. Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

11. Державне управління охороною праці.

12. Державний нагляд за охороною праці.

13. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

14. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

15. Прокурорський нагляд за додержанням умов охорони праці.

16. Судовий захист працівників інвалідів.

17. Право на працю працівників інвалідів, право на звернення до суду в разі звільнення таких осіб.

18. Права та обов’язки роботодавця при прийомі на роботу працівника.

19. Права та обов’язки працівника згідно законодавства України.

20. Умова негайного виконання рішення суду у справах пов’язаних з незаконним звільненням працівника.

21. Компенсації та інші матеріальні виплати які повинні бути відшкодовані працівнику в разі порушення його прав з охорони праці.

22. Міжнародна організація праці, структура, мета діяльності.

23. Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

24. Міжнародне законодавство про охорону праці.

25. Органи виконавчої влади, що здійснюють нагляд та контроль в галузі охорони праці.

26. Кримінальна відповідальність власника підприємства за незаконне звільнення працівника за недодержання безпечних умов праці.

27. Діяльність та правові акти Держгірпромнагляду.

28. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, відповідно до діючого законодавства України.

29. Порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

30. Порядок подання та розгляду скарг, пов’язаних з порушенням норм охорони праці працівників, в державні установи.

31. Порядок видачі Держгірпромнаглядом власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації. Згода інших компетентних органів.

32. Правові підстави та порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці.

33. Можливість анулювання ліцензії підприємства за порушення норм охорони праці.

34. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

35. Порядок створення комісії з розгляду трудових спорів та комісії з питань охорони праці підприємства.

36. Повноваження ради трудового колективу в галузі охорони праці.

37. Повноваження посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці (державних інспекторів).

38. Виконання розпоряджень (приписів) державних інспекторів нагляду за охороною праці, про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці власником підприємства.

39. Порядок підписання та реєстрації колективного договору, як основного документу який містить гарантії охорони праці працівників.

40. Розслідування, документальне оформлення та облік нещасних випадків та професійних захворювань.

41. Умови та порядок притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.