Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 7: Поняття про норми охорони праці. Техніки безпеки та виробничої санітаріїПрактичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському заннятті:

1. Поняття про норми охорони праці.

2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності людини.

3. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Гігієнічна класифікація праці.

4. Професійні шкідливості та професійні захворювання. Сутність стомлення та заходи профілактики. Виробничий травматизм.

5. Охорона праці користувачів ПК.

6. Основні поняття та значення пожежної безпеки.

Самостійна робота

Законспектуйте основні поняття Державного реєстру міжгалузевих і галузевих норма­тивних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП).

Теми рефератів:

1. Адміністративна відповідальність у вигляді грошового штрафу, який накладається на посадових осіб, винних в порушенні законодавства про охорону праці.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: поняття гігієни праці та виробничої санітарії, поняття про виробничу санітарію та гігієну праці, шкідливі виробничі фактори.

Контрольні запитання

- Назвіть поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо?

- Охарактеризуйте заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища?

- Назвіть основні шкідливі виробничі фактори, характерні для даного виробництва, джерела їх утворення, класифікації, граничнодопустимі рівні, можливий вплив на працівників?

- Назвіть особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх?

- Охарактеризуйте фізіологічні особливості різних видів діяльності?

- В чому полягає сутність стомлення та заходи профілактики. Виробничий травматизм?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Кодекс цивільного захисту України. Закон України, від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34-35. - Ст.458.

3. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1992. - №49. - Ст.668.

4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України", від 24.02.1994р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1994. - №27. - Ст.218.

Книжкові видання:

1. Костенко О. М. Охорона праці в Україні з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу / О. М. Костенко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад . — 2007. — N 2. — С. 166-168.

2. Кривопішин О. М. Охорона вантажів на залізничному транспорті. Історія створення та розвитку охорони залізничного транспорту: навч. посіб. / О. М. Кривопішин, М. Д. Кацман, В. П. Лапін ; Держ. адмін. залізн. трансп. України, Укрзалізниця, ДТГО "Південно-Західна залізниця". — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. — 459 с.:

3. Лучко А. І. Безпека та охорона праці під час вибухів у грунтах зарядів нових вибухових речовин / А. І. Лучко // Пробл. охорони праці в Україні : зб. наук. пр. — 2009. — N 16. — С. 63-71.

Тема 8: Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Практичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському заннятті:

1. Загальні положення.

2. Розслідування та облік нещасних випадків.

3. Спеціальне розслідування нещасних випадків.
4. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.

5. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь.

6. Розслідування та облік аварій.

Самостійна робота

Законспектуйте основні поняття Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232.

 

Теми рефератів:

· Розслідування, документальне оформлення та облік нещасних випадків та професійних захворювань

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: нещасний випадок, професійне захворювання.

Контрольні запитання

- Який порядок розслідування нещасних випадків, що сталися на підприємстві?

- Охарактеризуйте Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві?

- Назвіть порядок спеціального розслідування нещасних випадків (у тому числі поранення)?

- Які умови взяття на облік нещасних випадків?

- Назвіть умови, при яких нещасні випадки на облік не беруться?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради
України 28 черв. 1996р. - К.: Просвіта, 1996. - 80 с.

2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України", від 24.02.1994р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1994. - №27. - Ст.218.

3. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232.

4. Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992р. № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам».

5. Постанова КМ України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

6. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539.

Книжкові видання:

1. Удосконалення робіт з проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві: тези виступів Всеукр. наук.-практ. семінару, 19 - 21 лип. 2011 р., Київ / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці / Ред.: М. О Лисюк. — К., 2011. — 44 с.

2. Пістун І. П. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): навч. посіб. / [І. П. Пістун, О. Г. Березовецька, І. О. Трунова, А. Ю. Трач, А. П. Березовецький.] — Л. : Тріада плюс, 2010. — 647 с.

3. Катренко Л. А. Охорона праці: навч. посіб. / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Суми: Унів. кн., 2009. — 540 c.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.