Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. Охорона праці як суспільно-економічний чинник і галузь наукиМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра діяльності ОВС на транспорті

Основи охорони праці

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника кафедри діяльності ОВС на транспорті

полковник міліції

С.О. Баранов

“___” _________________ 2014 р.

 

Методичні рекомендації

щодо проведення семінарських/практичних занять

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

Юридичний факультет

 

Рік

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

«___» ________ 2014 року - 27 с.

 

Розробник:

Старший викладач кафедри діяльності ОВС на транспорті Антоненко О.А.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри діяльності ОВС на транспорті

Протокол від «__» ________ 2014 року № __

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол від «__» ________ 2014 року № __

 

І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Викладання навчального курсу “Основи охорони праці” є обов’язковою частиною навчального процесу і має виключно важливе значення для підготовки кваліфікованого юриста.

Загальна задача курсу – забезпечити відповідним сучасним вимогам знання про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності фахівця-юриста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Уміння – використовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності, своєчасне та правильне використання знань законів і нормативних актів.

Навички;

- ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;

- визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи «людина - життєве середовище»;

- використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо.

Практичне заняття – як організаційна форма навчання є особливою ланкою процесу навчання. Це дійова форма розвитку продуктивного мислення навчаємих в процесі обговорення розглядаємих проблем, залучення їх до колективної пізнавальної діяльності з можливістю широкого залучення елементів проблемного навчання.

При підготовці до практичного заняття студенти повинні активно використовувати літературу що міститься в загальній бібліотеці, газети та журнали а також учбові і учбово-методичні посібники, архівні справи, узагальнення практики роботи ОВС, що є в учбово-методичному кабінеті кафедри.

Практичне заняття закінчується висновком викладача, який підводить підсумок обговорення питань теми, виправляє помилки, пояснює незрозумілі питання, оцінює виступаючих студентів і вцілому групи.

Під час підготовки до практичного заняття студенту необхідно:

1) ознайомитися з програмою курсу "Основи охорони праці";

2) ознайомитися з планом семінарських/практичних занять курсу "Основи охорони праці";

3) опрацювати конспект лекцій з даної теми;

4) опрацювати рекомендовану літературу до тем, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, чи зробити нотатки, групуючи їх відповідно до окремих питань семінару;

5) написати в робочому зошиті план-конспект основних положень семінарської теми, він повинен бути стислим з викладенням найбільш важливих положень вивченої літератури: обґрунтувати висновки по кожному питанню заняття, це допоможе зробити свою відповідь на семінарі чіткою, короткою, послідовною;

6) повторити основні положення та визначення з попередніх тем.

Форма поточного контролю :

-проведення тестування;

-проведення експрес – опитування;

-заслуховування рефератів тощо.

Форма підсумкового контролюз навчальної дисципліни «Основи охорони праці» – залік.

На вивчення навчальної дисципліни навчальним планом відведено 54 години, в тому числі на роботу з викладачем відведено 24 години, на самостійну/індивідуальну роботу студентів - 30 годин.

У навчальному плані з 24 годин роботи з викладачем на теоретичне навчання (лекції) відведено -10 годин, а на семінарські і практичні заняття -14 годин.

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Охорона праці як суспільно-економічний чинник і галузь науки

Практичне заняття 2 години

Питання для розгляду на семінарському занятті:

1. Основні етапи розвитку охорони праці.

2. Завдання, предмет, мета курсу «Основи охорони праці».

3. Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

4. Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення.

5. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

Самостійна робота

Законспектуйте основні положення Закону України «Про охорону праці», особливо питань, що стосуються дотримання прав працівників.

Теми рефератів:

· Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

· Розвиток Охорони праці в Україні.

· Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу студентам необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: охорона праці; умови праці; шкідливий виробничий фактор; небезпечний виробничий фактор; нещасний випадок на виробництві; професійне захворювання; міжнародна організація праці.

Контрольні запитання

- Назвіть основні положення Закону України "Про охорону праці"?

- Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

- Які існують основні етапи розвитку охорони праці?

- Охарактеризуйте стан охорони праці в Україні та інших країнах?

- Назвіть предмет, структуру, зміст, мету курсу?

- Охарактеризуйте основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення?

- В чому полягає міжнародне співробітництво у галузі охорони праці?

- Назвіть зв'язок дисципліни з іншими навчальними дисциплінами?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради. 1996. - №30. - Ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004. ВВР. - 2005. - № 2. - Ст.44.)

2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - Київ: Юрінком. 1997 р. – 836 c.

3. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1992. - №49. - Ст.668.

Книжкові видання:

1. Астахова М. С. Система професійного розвитку працівників галузі освіти у напрямку охорони праці та безпеки життєдіяльності / М. С. Астахова, Г. Ю. Кравченко // Освіта на Луганщині . — 2009. — N 1. — С. 51-54.

2. Бандурка О. М. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підруч. для навч. закл. МВС України / [О. М. Бандурка, І. К. Шаша, І. В. Власенко, П. М. Бортнічук.] — Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 287 с.

3. Батлук В. А. Охорона праці: навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 3-тє вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 192 с.

4. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. / Є. О. Геврик. – 3-тє вид., виправлене і доповнене – К. : Ніка-Центр, 2007. – 376 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.