Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження 

Практичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському заннятті:

1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.

2. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця і працівника.

3. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.

4. Фінансування охорони праці.

Самостійна робота

Законспектуйте з Закону України «Про охорону праці» права та обов’язки роботодавця і працівника.

Теми рефератів:

· Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони праці;

· Громадський контроль за охороною праці;

· Діяльність та правові акти Державного комітету України з нагляду за охороною праці.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: державне управління, управління охороною праці, громадський контроль, відомчий контроль.

Контрольні запитання

- Назвіть права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві?

- В чому полягає порядок соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань?

- Назвіть права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

- Охарактеризуйте порядок відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди?

- Назвіть обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - Київ: Юрінком. 1997 р. – 836 c.

3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 231/10511.

4. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009.

Книжкові видання:

1. Коржик Б. М. Вступ до спеціальності: навч. посіб. [для студ. ВНЗ напряму підгот. "Охорона праці"] / Б. М. Коржик, В. В. Зацарний, С. В. Нестеренко ; МОНМС України. — Х. : Форт, 2011. — 121 с.

2. Костенко О. М. Охорона праці в Україні з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу / О. М. Костенко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2007. — N 2. — С. 166-168.

3. Лучко А. І. Безпека та охорона праці під час вибухів у грунтах зарядів нових вибухових речовин / А. І. Лучко // Пробл. охорони праці в Україні: зб. наук. пр. — 2009. — N 16. — С. 63-71.

4. Ізуїта П. О. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки: автореф. дис. канд. юрид. наук / П. О. Ізуїта ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 18 с.

5. Новак Т. С. Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Т. С. Новак ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; Україна. Кабінет Міністрів. — К., 2012. — 19 с.

Тема 6. Охорона праці неповнолітніх, жінок та інвалідів.

Практичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському заннятті:

1. Охорона праці неповнолітніх.

Охорона праці жінок.

Охорона праці інвалідів.

Самостійна робота

Законспектуйте основні поняття Постанови ВРУ «Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів»

Теми рефератів:

· Кримінальна відповідальність власника підприємства за незаконне звільнення працівника.

· Звільнення неповнолітніх, вагітних жінок, жінок які мають малолітніх дітей за порушення ними норм охорони праці.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: працівник, роботодавець, броня і квота робочих місць.

Контрольні запитання

- В чому полягає нормативне закріплення праці жінок, молоді та інвалідів?

- Охарактеризуйте умови праці неповнолітніх на виробництві?

- Охарактеризуйте умови прийняття на роботу неповнолітніх осіб?

- Назвіть види відповідальності, яка настає при невиконанні норм права, щодо охорони праці неповнолітніх?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - Київ: Юрінком. 1997 р. – 836 c.

3. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1992. - №49. - Ст.668.

4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 231/10511.

5. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009.

Книжкові видання:

1. Батлук В. А. Охорона праці: навч. посіб. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 3-тє вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 192 с.

2. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. / Є. О. Геврик. – 3-тє вид., виправлене і доповнене – К. : Ніка-Центр, 2007. – 376 с.

3. Дементій Л. В. Безпека життєдіяльності й охорона праці: навч. посіб. Ч. 1. Розрахунки / Л. В. Дементій, Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова ; МОНМС України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2011. — 296 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.