Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2-3. Законодавча база України про охорону праці 

Практичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському занятті:

1. Законодавча база України з Охорони праці.

2. Конституція України щодо питань охорони праці.

3. Основні вимоги Закону України «Про охорону праці».

4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності".

5.Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

6.Нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємства.

Самостійна робота

Законспектуйте основні положення Конституції України, особливо питань, що стосуються дотримання прав працівників.

Теми рефератів:

· Засади охорони праці в Конституції України;

· Найважливіші надбання ЗУ «Про охорону праці».

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: законодавство, нормативно-правовий акт, державний стандарт, локальний нормативно-правовий акт, міжнародний нормативно-правовий акт.

Контрольні запитання

- Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці?

- Охарактеризуйте найважливіші надбання ЗУ «Про охорону праці»?

- Назвіть права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи?

- Назвіть нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємства?

- З яких документів складається міжнародне законодаство про охорону праці?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Закон України «Про Охорону праці», вiд 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1992. - №49. - Ст.668.

3. Кодекс цивільного захисту України. Закон України, від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34-35. - Ст.458.

4. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення України", від 24.02.1994р. № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України, - 1994. - №27. - Ст.218.

5. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232.

Книжкові видання:

1. Дементій Л. В. Безпека життєдіяльності й охорона праці: навч. посіб. Ч. 1. Розрахунки / Л. В. Дементій, Г. Л. Юсіна, Г. О. Санталова ; МОНМС України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2011. — 296 с.

2. Катренко Л. А. Охорона праці: навч. посіб. / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Суми: Унів. кн., 2009. — 540 c.

3. Коржик Б. М. Вступ до спеціальності: навч. посіб. [для студ. ВНЗ напряму підгот. "Охорона праці"] / Б. М. Коржик, В. В. Зацарний, С. В. Нестеренко ; МОНМС України. — Х. : Форт, 2011. — 121 с.

 

Тема 4. Основні положення охорони праці на виробництві

Практичне заняття -2 години

Питання для розгляду на семінарському занятті:

1. Служба охорони праці на підприємстві.

2. Планування робіт з охорони праці.

3. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці.

4. Навчання працівників з питань охорони праці.

5. Інструктажі з охорони праці.

Самостійна робота

Законспектуйте основні види інструктажів з охорони праці.

Теми рефератів:

1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2. Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи;

3. Громадський контроль за охороною праці.

Методичні рекомендації:

Під час самостійного опрацювання матеріалу необхідно зрозуміти суть основних понять даної теми: служба охорони праці, планування, інструктажі, стажування.

Контрольні запитання

- Охарактеризуйте основні принципи управління охороною праці на виробництві?

- В чому полягають основні функції управління охороною праці на виробництві?

- Охарактеризуйте зміст типового положення про службу охорони праці на підприємстві?

- В чому полягає організація роботи служби охорони праці на підприємстві?

- Як ліквідувати службу охорони праці на підприємстві?

- Назвіть основні завдання, права комісії з питань охорони праці підприємства?

- Назвіть види інструктажів з охорони праці?

- Назвіть органи державного нагляду та громадського контролю за охороною праці?

Рекомендована література до теми

Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України, від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, ст. 141. (Із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44.)

2. Постанова КМ України від 01.08.92 р. № 442 „Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

3. Постанова КМ України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

4. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників” // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539.

Книжкові видання:

1. Науково-технічна підтримка державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою: зб. ст. / Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірн. нагляду, Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці / Ред.: М. О. Лисюк. — К., 2010. — 72 с.

2. Пивовар-Томаля О. В. Відносний ступінь шкідливості факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів / О. В. Пивовар-Томаля // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2005. — N 4. — С. 152-155.

3. Пістун І. П. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): навч. посіб. / [І. П. Пістун, О. Г. Березовецька, І. О. Трунова, А. Ю. Трач, А. П. Березовецький.] — Л. : Тріада плюс, 2010. — 647 с.

4. Удосконалення робіт з проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві: тези виступів Всеукр. наук.-практ. семінару, 19 - 21 лип. 2011 р., Київ / Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці / Ред.: М. О Лисюк. — К., 2011. — 44 с.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.