Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком? Виберіть правильну відповідьа)Навчання і розвиток – процеси, які незалежні один від одного.

б)Навчання повною мірою визначається розвитком. Рівень розвитку обумовлює характер і зміст навчання. Але навчання не впливає на розвиток.

в)Навчання і розвиток – процеси взаємообумовлені. Навчання залежить від розвитку, але в свою чергу сам розвиток стимулюється навчанням. Навчання веде за собою розвиток.

Що називається навчанням? Із наведених відповідей оберіть одну правильну.

а) Навчання – це діяльність студентів, в результаті якої здійснюється розвиток інтелектуальних можливостей особистості.

б) Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладача і студентів , у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування умінь і навичок.

в) Вірної відповіді немає.

Яке визначення «принципи навчання « ви вважаєте правильним?

а) Принципи навчання – це організаційні форми стимулювання студентів до пізнавальної діяльності.

Б) Під принципами навчання розуміють засоби , які е провідними чинниками діяльності студентів.

В) Принципи навчання – це вихідні положення ( вимоги) , які визначають зміст, форми і методи навчальної діяльності .

16. Професійна придатність вчителя – це:

а) Необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти

б) Показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань.

в)Необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.

17. До основних функцій педагога відносяться:

а)навчальна, виховна, психолого-педагогічна та соціальна;

б)навчальна та виховна;

в)морально-формуюча, навчаюча, суспільно-ідеологічна.

18. Суспільство ставить до вчителя такі морально-педагогічні вимоги:

а) наявність певних моральних цінностей, вміння спілкуватися;

б)висока ерудиція та культура, високий рівень моральних взаємин з людьми, педагогічна самоактуалізація;

в) висока фахова підготовка, ерудиція і культура поведінки.

19. Стосовно ставлення учителів до новацій їх можна умовно поділити на кілька груп, а саме:

а)новатори, умовні новатори, консерватори;

б)новатори, передові, помірковані, глибоко помірковані, інертні;

в)педагоги-майстри, педагоги-методисти, стажисти.

20. До практично-соціальних вимог до вчителя відносяться:

а)вимога постійної самоосвіти, виконання норм поведінки;

б)вимога постійної самоосвіти, загальнопедагогічні та загальнотрудові вимоги;

в)самостійність і діловитість, наявність педагогічних здібностей, цільність характеру.

Яке твердження вірне?

а)Процес засвоєння має таку логічну схему: осмислення; розуміння; сприймання; узагальнення; систематизація; закріплення.

б)Процес засвоєння має таку логічну схему: сприймання; розуміння; закріплення ;осмислення; узагальнення; систематизація.

в)Процес засвоєння має таку логічну схему: узагальнення; систематизація; сприймання; розуміння; закріплення; осмислення.

22. Сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої, середньої кваліфікації, або кваліфікованим робітником:

а) зміст освіти;

б) загальна освіта;

в) професійна освіта.

23. Навички – це:

а)здатність людини виконувати будь-які дії на основі раніше набутого досвіду;

б)способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму;

в)способи виконання практичних дій.

24.Знання – це:

а)сукупність вмінь і навичок, якими необхідно оволодіти учневі;

б)цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства і мислення;

в) теоретичний матеріал, яким необхідно оволодіти учневі.

25. Педагогічно адаптована система знань, навичок і вмінь, досвіду творчої діяльності й емоційно-вольового відношення, засвоєння якої повинно забезпечити формування всебічно розвинутої особистості, що підготовлена до відтворення (збереження) і розвитку матеріальної й духовної культури суспільства:

а) зміст освіти;

б) загальна освіта;

в) політехнічна освіта.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.