Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 9. Органiзацiя індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи студентівПредмети та продукти самостійного навчання. Завдання - дії та завдання - продукти. Вправи, питання та задачі як форми завдання - дії. Завдання для формування вміння навчатися. Обсяг самостійної роботи студентів. Методика визначення переліку професійних вмінь. Розробка професійно орієнтованих завдань-задач. Методика організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни: аналіз задачі, аналіз вихідних даних, програма дій викладача, нормування часу на виконання завдань , календарний план-графік.

Організація практичної підготовки студентів. Мета i зміст практики. Види практик. Програма практики. Наскрізна програма практики. Бази практики. Органiзацiя i керівництво практикою. Щоденник практики, виконання індивідуальних завдань. Підведення підсумків практики. Матеріальне забезпечення практики.

 

Тема 10. Органiзацiя контрольних заходів перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу

Форми й методи поточної та підсумкової оцінки діяльності, рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Традиційні форми та методи: опитування, колоквіуми, контрольні роботи, заліки та іспити. Особливості проведення письмових іспитів.

Основи методології та впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищій школі. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення (ECTS). Соцiально-психологiчнi та дидактичні аспекти рейтингу. Рейтинг інтегрального розвитку студента. Рейтингові процедури та шкали.

Тест як форма поточної, модульної та підсумкової перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Визначення та види тестів. Переваги тестів перед традиційними формами контролю. Обробка результатів тестування та визначення якості тестів. Моделі, методи та шкали порівняння результатів педагогічного контролю: одно, двох та трьох параметричні моделі Рама, метод максимальної правдоподібності, інформаційна функція завдань та тестів, шкали Z, T та процентна, приведення шкал.

 

Тема 11. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи

Особливості діяльності викладача ВНЗ. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяль­ності викладача вищої школи.


План семінарських занять

Семінарське заняття 1.

Структура системи вищої освіти в Україні та в світі

Питання для обговорення:

1. Становлення ступеневої системи вищої освіти України

2. Системи вищої освіти окремих країн

2.1. Вища освіта Великобританії

2.2. Вища освіта Німеччини

2.3. Вища освіта Франції

2.4. Вища освіта США

2.5. Вища освіта Японії

3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні

4. Система акредитації освітньо-професійних програм навчання та навчальних закладів

5. Типи вищих навчальних закладів України

6. Особливості університетської освіти

 

Семінарське заняття 2.

Правове регулювання діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України

Питання для обговорення:

1.Характеристика основних правових та нормативних документів, що регулюють діяльність вищої школи та науково-педагогічних працівників.

2.Характеристики основних посад науково-педагогічних працівників:

- завідувач кафедри;

- професор кафедри;

- доцент;

- старший викладач;

- викладач (асистент);

3. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників.

4. Гарантії держави науково-педагогічним працівникам.

5. Порядок прийому на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників.

6. Атестація науково-педагогічних працівників.

7. Планування та звітність науково – педагогічних працівників.

8. Індивідуальний план викладача.

9. Види діяльності науково-педагогічного працівника:

- навчальна;

- наукова;

- методична;

- організаційна.

10. Розподіл педагогічного навантаження.

Семінарське заняття 3.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.