Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Індивідуальні завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з підготовки презентації зІндивідуальне навчально-дослідне завдання складається з підготовки презентації з обраної теми курсу «Психологія та педагогіка вищої школи». Із запропонованого переліку потрібно обрати тему індивідуального завдання. Самостійно підібрати літературу та оформити презентацію у програмі Power Point. Презентація повинна відображати головні дефініції, питання, проблеми та має бути розміщена не менше, ніж на десяти слайдах.

1. Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук.

2. Основні ідеї та концепції педагогіки вищої школи.

3. Методологія психолого-педагогічного дослідження у вищій школі.

4. Сучасні світові тенденції розвитку вищої освіти.

5. Основні етапи становлення вищої освіти в Україні.

6. Києво-Могилянська Академія – центр освіти, культури і науки в Україні у минулому та сьогодні.

7. Заснування та головні досягнення в діяльністі Львівського, Харківського, Київського та Одеського університетів (на вибір студента).

8. Розвиток вищої освіти в Україні в час національно-визвольних змагань (обрати конкретний період).

9. Українські вищі заклади освіти за кордоном.

10. Внесок у розвиток вищої освіти видатних українських науковців (на вибір студента).

11. Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі.

12. Історія становлення магістратури в Україні.

13. Система вищої освіти в сучасній Україні.

14. Система вищої освіти однієї з обраних країн.

15. Особливості інновацій розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах.

16. Головні принципи навчання у вищій школі.

17. Особливості організації дистанційного навчання у вищій школі.

18. Технологія особистісно зорієнтованого навчання у вищій школі.

19. Особливості інклюзивного навчання у вищій школі.

20. Методи навчання у вищому навчальному закладі.

21. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.

22. Самостійна та науково-дослідна робота студентів.

23. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.

24. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.

25. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу.

26. Педагогічна етика і такт викладача вищої школи.

27. Культура невербального спілкування викладача вищої школи.

28. Синдром «професійного згоряння (вигорання)» викладача вищої школи.

29. Мета і зміст виховання студентської молоді в навчальний і позанавчальний час.

30. Формування студентської спільноти


Теми рефератів

1. Методологія дидактики вищої школи.

2. Сучасні методологічні закономірності дидактики.

3. Основні методологічні категорії дидактики.

4. Україна і Болонський процес.

5. Основні зарубіжні дидактичні концепції.

6. Організаційна технологія навчання у вузах країн Західної Європи.

7. Дидактичні основи сучасної вищої освіти у США.

8. Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі України.

9. Педагогічна технологія навчального процесу у вузі України.

10. Облік результатів підготовки спеціаліста у вищій школі.

11. Вузівське пояснювально-ілюстративне навчання.

12. Організація, методика проблемного навчання у вузі.

13. Модульне навчання у вищій школі.

14. Структура вузівського навчального процесу.

15. Загальні дидактичні закономірності та принципи навчання.

16. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти інтенсифікації процесу навчання у вузах України.

17. Гуманістична спрямованість методики викладання.

18. Професійно-методична компетентність викладача.

19. Педагогічні здібності викладача.

20. Педагогічна техніка викладача.

21. Педагогічна ситуація у викладацькій діяльності.

22. Самовдосконалення викладача вузу.

23. Лекція — основна форма організації навчання у вузі.

24. Семінар у системі вузівських форм навчання.

25. Лабораторна робота, консультація, залік, іспит у навчальному процесі вузу України.

26. Тезаурус дидактичних засобів.

27. Методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності у вузі.

28. Методи організації і самоорганізації вузівського навчання.

29. Внутрішня педагогічна техніка викладача.

30. Зовнішня педагогічна техніка викладача.

31. Мовлення — показник загальної культури особистості викладача.

32. Умови ефективності, шляхи вдосконалення професійного мовлення викладача.

33. Педагогічне спілкування у вузі: сутність, основні чинники ефективності.

34. Професійно-педагогічний стиль спілкування викладача.

35. Управлінський стиль спілкування викладача.

36. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін.

37. Методичні підходи до змісту та характеру викладання дисциплін з управління трудовими ресурсами.

38. Формування понятійного апарату викладання фахових дисциплін.

39. Система відбору та обробки інформації для викладання фундаментальних фахових дисциплін.

40. Організація роботи викладача фахових дисциплін.

41. Сучасна методика проведення семінарських і практичних занять з фахових дисциплін.

42. Форми організації контролю знань і особливості їх застосування для викладання фахової дисциплін.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.