Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Структура системи вищої освіти в Україні та в світіОпис навчальної дисципліни

Спеціальність Курс Форма навчання Лекцій Практичних Самостійна робота Форма контролю Кредитів Всього годин
8.03020501 «Країнознавство» денна за лік
8.03020501 «Країнознавство» заочна   за лік
7.03010401/8.03010401 «Правознавство» денна за лік
7.03010401/8.03010401 «Правознавство» заочна   за лік
8.14010301 «Туризмознавство» денна за лік
8.14010301 «Туризмознавство» заочна   за лік
8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)»/ 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» денна за лік
8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)»/ 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» заочна   за лік
7.03020601/8.03020601 «Міжнародний бізнес» денна за лік
7.03020601/8.03020601 «Міжнародний бізнес» заочна   за лік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метоюнавчального курсу є забезпечити загальну підготовку магістрів у галузі викладання у вищій школі, яка слугуватиме основою для їхньої подальшої викладацької діяльності.

Основні завдання:

· ознайомлення з предметом, історією виникнення та розвитку дидактики вищої школи;

· вивчити сучасні підходи до визначення головних і проміжних завдань викладання, методів і засобів досягнення освітніх цілей, забезпечення ефективного контролю за досягненням поставлених педагогічних завдань;

· забезпечити усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

· виявити специфіку професійної праці викладача;

· на основі самопізнання формувати індивідуальний стиль науково-педагогічної діяльності;

· формувати установку на постійний пошук знань для вирішення освітніх проблем.

Знати:

· теоретичні основи методики викладання у вищій школі;

· нормативно-правове поле функціонування національної вищої освіти;

· історію становлення та розвитку дидактики вищої школи;

· особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі;

· специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи;

· володіти методами викладання та сучасними освітніми технологіями;

· особливості організації освітнього процесу в умовах КМСОНП та ін.

Уміти:

· аналізувати і творчо адаптувати зміст кожної теми;

· самостійно добирати та опрацьовувати джерельну базу із запропонованих тем курсу та самостійно обирати форми відтворення: схема, висновки, план, таблиця, тези та ін.;

· порівнювати виклад досліджуваного питання у різних джерелах, висловлювати свої міркування;

· аналізувати і оцінювати власну навчальну діяльність, діагностувати соціально-психологічний клімат навчального колективу;

· визначати рівень сформованості професійних рис своєї особистості та ін.

Володіти навичками:

· трансформувати навчальний матеріал у знання;

· аналізу і самоаналізу викладацької майстерності;

· усного та писемного відтворення навчального матеріалу;

· використання набутих знань у практичній діяльності.

 

 


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальні основи педагогіки вищої школи

Тема 1. Загальні основи педагогіки та дидактики вищої школи

Методика викладання у вищому навчальному закладі як предмет курсу. Цілі та завдання методики викладання у вищій школі. Методика викладання як складова компетентності викладача. Методика викладання як шлях до розвитку мислення студентів. Методика і технологія навчання.

Педагогіка. Функції педагогіки вищої школи. Методологічні категорії педагогіки. Процесуальні категорії педагогіки. Суттєві категорії педагогіки. Педагогіка як система організаційно-управлінських операцій у навчальному процесі.

Дидактика. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог болонського процесу.

 

Тема 2. Структура системи вищої освіти в Україні та в світі

Порівняльна характеристика світових систем вищої освіти.

Ступенева система вищої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст - бакалавр - спеціаліст - магістр. Вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації. Особливості університетської освіти.

Перелік напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою. Система ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм навчання та вищих навчальних закладів.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.