Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань 

1. Характеристика основних етапів становлення філософії культури в загальному розвитку культурологічної думки.

2. Сутність і зміст проблематики філософії культури.

3. Проблема взаємовідношення філософії культури з усім комплексом культурологічних дисциплін.

4. Сутність і зміст поняття «пайдея» в античній філософії.

5. Філософія софістів: розрізненя понять «фізіс» і «номос».

6. Культурологічний зміст поняття «ідея» у філософії Платона,

7. Етична теорія Сократа та її культурологічне значення.

8. Поняття «культура» і «цивілізація» у розумінні Цицерона.

9. Поняття античного гуманізму і його відмінності від гуманізму ренесансного.

10. Феномен елліністичної вченості як культурологічний чинник.

11. Загальна характеристика середньовічного образу культури.

12. Поняття та значення християнської екзегетики.

13. Теоцентризм християнської середньовічної культури. «Вертикальна» структура особистості за Августином.

14. Життя за Богом як зразок гідного життя у філософії Августина.

15. Трансцендентизм, персоналізм та символізм середньовічного розуміння культури.

16. Поняття ренесансного гуманізму як реакція на доктринальну середньовічну вченість.

17. Мова як квінтесенція гуманістичної культурології доби Відродження.

18. Сутність та обмеженість ренесансного антропоцентризму.

19. Ідея культури як творчої активності людини у філософії Відродження.

20. Концепція «гносеологічної робінзонади» тьа «природнього розуму» Р.Декарта та критика «ідолів свідомості» Ф.Беконом.

21. Програма вдосконалення розуму у новоєвропейській філософії.

22. Проблема співвідношення «природнього» і «штучного» в суспільному житті за новоєвропейською філософією.

23. Концепція «природнього права» та методологія «соціального атомізму» Т.Гоббса.

24. Поняття «морального права» у філософії англійського Просвітництва.

25. Історико-культурний процес у новоєвропейській філософії (Ж.-Ж. Руссо, Дж.Віко тощо).

26. Філософія кулдьтури та історії Й.Гердера.

27. Філософія культури І.Канта.

28. Філософія культури Фр.Шіллера.

29. Культура як об’єктивний дух у філософії Г.В.Ф.Гегеля.

30. Основні проблемно-тематичні напрямки розвитку проблематики філософії культури ХVII-XVIII ст.

31. Загальна характеристика проблематики та методології філософії культури ХІХ ст.

32. Філософсько-культурологічні погляди Й.Гете.

33. Романтична концепція філософії культури в Германії (Ф.Шеллінг, Г.Гофман, Ф.Шлегель).

34. Романтична концепція філософії культури в Германії (Ф.Шлейєрмахер, Ф.Гумбольт).

35. Діяльнісна концепція людини і суспільства К.Г.Маркса.

36. Поняття і проблема відчуження в працях К.Г.Маркса.

37. Соціальна сутність особистості та духовні виміри куьтури у марксизмі.

38. Проблеми культури у “неоромантизмі” А.Шопенгауера.

39. Проблми культури у “філософії життя” Фр.Ніцше.

40. Філософія кеультури В.Дільтея.

41. Філософія культури Марбургської та Баденської школи неокантіанства.

42. Філософія культури Франції початку ХІХ ст.

43. Позитивістська філософія культури О.Конта.

44. Культурфілософська теорія І.Тена.

45. Філософсько-культурологічні ідеї у творчості Е.Дюркгейма.

46. Загальна парадигма російської культурології: духовна конфронтація з Заходом.

47. Теорія «всесвітнього умопросвячення» В.Н.Татіщева.

48. «Самобитницька» культурологія М.В.Ломоносова.

49. Культурологічна концепція С.Є.Десницького.

50. Слов’янофільська теорія культури: загальна характеристика

51. Проблема самобутності у творчості М.М.Щербатова.

52. Філософсько-культурологічні погляди П.Я.Чаадаєва.

53. Розрізнення духовності і культури у православній культуроллогії І.В.Кірієвського.

54. Принцип соборності та проблема духовного начала в творчості А.С.Хомякова.

55. Філософія культури М.Я.Данілевського (теорія культурно-історичних типів)та її загальнокультурологічне значення.

56. «Русофільська» концепція культури К.Н.Леоньєва.

57. Загальне значення російської філософської культурології 1-ї половини ХІХ ст. у контексті розвитку європейської філософії культури.

 

58. Сенс і простір поняття “культура.

59. Культура як спосіб буття людини. Життєдіяльність як культурний акт.

60. Поняття духовної реальності в культурі. Духовна реальність як культурний феномен.

61. Проблема співвідношення матеріального і духовного в культурі.Єдність матеріального і ідеального аспектів культуротворення. Сенс понять матеріальної і духовної культури.

62. Поділ праці і типологія духовної культури: основні принципи типології;

63. Чуттєве і раціональне в діяльності і культурі;

64. Ейдос, етос, логос – основи формотворення в духовній культурі;

65. Становлення основних сфер духовної культури як її історичний розвиток;

66. Підсвідомі засади культуротворення і типологія духовної культури.

67. Поняття творчості як субстанції культури. Культуротворення та його характеристика.

68. Людина як творець культури. Культура у якості “сотвореної реальності”.

69. Творчість як самореалізація людської природи. Поняття культурної особистості.

70. Творчість особового життя як самовідтворення людського духа.

71. “Механізм” творчості: єдність розпредметнення культурного світу та опредметнення ідеї.

72. Поняття культурного простору і часу:

73. Простір культурного універсуму як космос людського духа;

74. Зміна культурного ландшафту як відображення історії людства;

75. Межа осідлості буття та поняття культурної орієнтації;

76. Час людського культуротворчого буття як розвиток простору культури.

77. Поняття ціннісно-смислового універсуму в культурі. Координати духовної культури. Істина, Добро і Краса як просторово-часові орієнтири культурного Космосу.

78. Поняття світогляду, світобачення, світосприйняття, світовідчуття та світорозуміння.

79. Світогляд як вища форма самосвідомості. Розвиток самосвідомості та становлення культурного світобачення.

80. Самосвідомість і ціннісно-смислове буття. Становлення самосвідомості особистості як активне освоєння культурного багатства.

81. Поняття духовності і культура. Релігійна і нерелігійна (дорелігійна) духовність.

82. Духовно-душевний світ як внутрішньо інституційна культура особи. Поняття “дух епохи”, “дух часу”, “душа культури”, світова душа.

83. Самосвідомість як духовне спілкування з Абсолютним буттям:

84. Духовність як родова характеристика людини;

85. Душа – персоніфікований вираз Абсолютного буття;

86. Поняття культурологічного (культурного) Абсолюта;

87. Абсолюти та ідеали. Роль ідеалу у конституюванні культурної особистості

88. Типологія світоглядних форм як відображення багатоманітності культурних сфер. Поняття світоглядного вибору та світоглядної орієнтації.

89. Поняття і сутність моральної культури.

90. Витоки моральності і становлення моральної культури.

91. Загальнолюдські моральні цінності та проблема типології моральнісно-культурних форм.

92. Наука як соціокультурне явище. Парадигмальна структура сучасної науки.

93. Культурологія як наука.

94. Поняття художньої культури. Естетична свідомість і культура.

95. Мистецтво як соціокультурний феномен.

96. Філософія як серцевина духовної культури. Раціональне теоретизування та розумова (інтелектуальна) культура.

97. Віра як феномен культури: загальна характеристика.

98. Феномен релігійності в культурному бутті. Культура як культ.

99. Проблема міфа в культурології. Культура як міф.

100. Проблема символа в культурі. Символ, знак, образ.

101. Проблеми культурної ідентичності.

102. Концепції нерівноправності та рівноправності культур в сучасній філософії.

103. Способи і форми акультурації.

104. Актуальні проблеми сучасної культури.

105. Дискусія про техніку та її значення для культури ХХ ст. Криза раціоналізму.

106. Екологія і екологічна культура.

107. Соціальна рівність як цінність в сучасній культурі.

108. Українська соціокультурна ситуація. Проблеми національно-культурного відродження.

109. Культура і проблеми саморозвитку особистості на зламі тисячоліть.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.