Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Індивідуальні завданняУ розділі зазначається тип індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) та загальні вимоги до його виконання. ІНДЗ повинно мати практичне спрямування та носити творчий, дослідницький характер. ІНДЗ виконується на основі знань, умінь та навичок, одержаних під час лекційних, практичних (семінарських) чи лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни в цілому.

Методи навчання

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Методи та засоби діагностики успішності навчання

Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 4

 

Модуль 1 (поточний контроль) (40) Модуль 2 ІНДЗ (творча робота: реферат, есе) Модуль3 Підсумковий контроль Всього
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 МКР 1 МКР 2 МКР 3
-

 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за різні види робіт

Семінарські заняття : доповідь по основному питанню – 1-2 балів

доповнення 0,5 - 1 бали

розкриття змісту поняття,

категорії 0,5- 1 бал

 

Всього 40 балів

Самостійна робота + - 10 балів за курс

 

Модульна контрольна робота 10 балів (3)

Творча робота-ессе (індз) - 30 балів

 

Іспит виставляється студентові за умови, що він успішно виконав усі завдання, передбачені цією навчальною програмою для поточного контролю, успішно пройшов модульу контрольну перевірку, виконав індз – творчу роботу і набрав при цьому не менше 60 балів. У разі, якщо студент не набрав такої суми балів, або він бажає покращити рейтинг власної успішності з даної дисципліни, передбачається проведення підсумкового опитування (іспит – 60 балів без урахування підсумкових балів).

Шкала оцінювання (національна та ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи (проекту), практики для заліку
90 – 100 A Відмінно Зараховано
82 – 89 B Добре
75 ‑ 81 C
67 ‑74 D Задовільно
60 ‑ 66 E
1 – 59 Fx Незадовільно Незараховано (з можливістю повторного складання)

Методичне забезпечення

Перелік методичних видань для забезпечення вивчення навчальної дисципліни.

 

Індивідуальна робота студентів

 

Орієнтовна тематика творчих робіт – есе (ІНДЗ)

1. Філософія культури: дискурс сучасної проблематики.

2. Поняття символу та символічного в культурі.

3. Проблема культури у працях Платона.

4. Ідеальне і культура: світ і духовна реальність.

5. Поняття ціннісно-смислового універсуму та його типологія.

6. Дух-Душа-Духовність: проблеми особистості в філософії культури.

7. Духовна реальність і людина: онтологія культури.

8. Проблеми духовної реальності і культурного буття у працях С.Франка.

9. Проблеми софійності та символізму культури в працях С.Б.Кримського.

10. Культура як пайдея в філософії софістів та Сократа.

11. Проблематика культури в працях Дж.Віко.

12. Проблеми культури в «Ідеях до філософії історії людства» Й.Гердера.

13. Людина і культура в творчості Гете.

14. Проблематика культури і людини в контексті антроподицеї М.Бердяєва.

15. Проблема смислу у філософії культури.

16. Софійна символіка в культурному просторі міста (місто на вибір).

17. Персоніфікація і культура.

18. Проблема методу в культурології.

19. Природнича та гуманітарна методологія - природнича й гуманітарна культура.

20. Проблеми освіти в культурі: дискурс сучасності.

21. Культура і субкультура в сучасному теоретичному дискурсі.

22. Культурна ідентичність як філософська проблема.

23. Структура і способи акультурації.

24. Сучасна культурна антропологія як наука: проблеми методології.

25. Проблеми культури в творчості А.Швейцера.

26. Культура і особа в філософії Шеллінга.

27. Романтична філософія культури і людини.

28. Позитивізм і проблеми культури.

29. Філософія культури раннього Маркса: проблема відчуження та емансипації людини.

30. Екологічна культура як філософська проблема.


Список джерел

 1. Аббаньано Н. Мудрость жизни. СПб, 1996.
 2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994.
 3. Августин Аврелий. О граде Божьем. – М., 1993.
 4. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. – М., 1977.
 5. Автономова Н.С. Язык и эпистемология в концепции Жака Деррида // Критический анализ методов исследования в современной буржуазной философии. – М., 1986.
 6. Айвазян С. История России. Армянский след. – М., 1997.
 7. Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. Новые грани старых иллюзий / Проблемы культуры и мировоззрения в буржуазной эстетической и художественной мысли ХІХ-ХХ веков. – Л., 1984.
 8. Актуальные проблемы культуры ХХ в. (под ред.В.И.Добрынина). – М., 1993.
 9. Аляєв А.Є.,Горбань О.В. , Лекції з релігеєзнавства. – К., 1996.
 10. Амелина Е. Понятие цивилизации вчера и сегодня // Общественные науки и современность.- 1992.-№ 2.
 11. Американская социология. Перспективы, методы (под ред.Т.Парсонса).-М., 1972.
 12. Ананьев Ю.В. Культура как интегратор социума. Нижний Новгород, 1996.
 13. Антология мировой философии. В 4-х томах. – Т.3. - М.,1971.
 14. Антология мировой философии: В 4-х томах. – Т.2. – М.,1970.-Т.3.-М.,1971.
 15. Арістова А. Памфіл Юркевич: аналіз матеріалізму як «історичної форми» філософії // Філософська і соціологічна думка.1993, №9-10. С.196-213.
 16. Арнольдов А.Н. Введение в культурологию. – М., 1993.
 17. Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. – Лг., 1967.
 18. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций.СПб, 1994.
 19. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие.-Львів., 1986.
 20. Арцишевська І.П., Арцишевський Р.А. Світ, людина, суспільство. Хрестоматія для 8-11 класів. – К.,1997.
 21. Арцишевський Р.А. Світ і людина. Підручник для 8-9 класів. – К., 1996.
 22. Ахиезер А.С. Думы о России. От прошлого к будущему. – М., 1994.
 23. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В 3-х т. – М., 1991.
 24. Ахутин А.В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время. – М., 1989.
 25. Бабушкин С.А. Теория цивилизации. – Курс, 1997.
 26. Баков А.,Дубичев В. Цивилизации Средиземья. Новейший учебник истории – Екатеринбург, 1995.-С.5.
 27. Банфи А. Избранное. – М., 1965.
 28. Банфи А. Философия искусства. – М.. 1989.
 29. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. - М.: Мысль, 1987.
 30. Барт Р. S/Z. – М., 1994.
 31. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
 32. Барт Р. Мифология. – М., 1996.
 33. Батіщев Г. Діалектичні рядки // Філософська і соціологічна думка.1993, 1994.
 34. Бах Р. Избранное: В 2-х томах. – К., 1993.
 35. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
 36. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук //Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.,1979.
 37. Бахтин М.М. Марксизм и философия языка // Вопросы философии, 1993.= № 1.
 38. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
 39. Белый Андрей. Символизм как миропонимание. – М.,1994.
 40. Бергсон А. Два источника морали и религии. – М., 1994.
 41. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства в 2-х т. – М., 1994.
 42. Бердяев Н.А. Власть Духа и власть кесаря. – М.,1997.
 43. Бердяев Н.А. Воля к культуре и воля к жизни.// Шиповник.-М., 1922.
 44. Бердяев Н.А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности // философия свободного духа. – М., 1994.
 45. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.
 46. Бердяев Н.А. Революция и культура // Полярная звезда, 1905.-№ 2.
 47. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.
 48. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994.
 49. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.
 50. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. – М., 1994.
 51. Берти Энрико. Древнегреческая диалектика как выражение свободы мысли и слова / Культурология.-Ростов-на-Дону.-1995.-С.551-561.
 52. Бех І. Моральність особистості у психологічному ракурсі // Філософська і соціологічна думка.1994, № 3-4.
 53. Библер В.С. На гранях логики культуры. – М., 1997.
 54. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. – М.,1991.
 55. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в ХХІ в. – М., 1991.
 56. Боас Ф. Ум первобытного человека. – М.-Л., 1926.
 57. Богданов А.А. Культурные задачи нашего времени. М., 1911.
 58. Богданов А.А. Программа культуры // Вопросы социализма (работы разных лет). – М., 1990.
 59. Богданов А.А. Тектология.Кн.1, 2. – М., 1989.
 60. Боголюбова Е.В. Культура и общество (вопросы истории и теории0.-М., 1978.
 61. Боголюбова Е.В. Культура и общество. – М., 1978.
 62. Богомолов А.С. Антична философия. – М., 1985.
 63. Бодрийор Ж. О совращении // Ad marginem’93. – М., 1994.
 64. Бодрийор Ж. Система вещей. – М., 1995.
 65. Болинброк. Письма об изучении и пользе истории. –М., 1978.
 66. Бородай Ю.М. Эротика, смерть, табу. – М., 1996.
 67. Босенко А.В. «Остановление» времени как способ его пре-одоления // Философская и социологическая мысль, 1992, № 11.
 68. Босенко А.В. О другом. – К., 1997.
 69. Босенко А.В. Реквием по нерожденной красоте. – К., 1992.
 70. Босенко О.В. Метафізика твердого тексту // Філософська і соціологічна думка, 1994, № 3-4. С.185-202.
 71. Босенко О.В. Третій образ // Філософська і соціологічна думка. 1993., №7-8. С. 53-74
 72. Босенко О.В. Феноменологія часу // Філософська і соціологічна думка, 1992, № 4.
 73. Бохеньский Ю. Сто суеверий. – М., 1993.
 74. Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Создано человечеством. – М.,1984.
 75. Бубер М. Я и Ты. – М., 1993.
 76. Бубер М.Два образа веры. – М., 1995.
 77. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. – М., 1992.
 78. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. – М.,1992
 79. Булгаков С.Н. Маркс как религиозный тип // Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1990.
 80. Булгаков С.Н. Свет невечерний. – М., 1917.
 81. Булгаков С.Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. - М.
 82. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1990.
 83. Быстрова А.Н., Киселев В.А. Мир культуры и культура мира.-Новосибирск,1996.
 84. Бэкон Ф. Новый Органон. О достоинстве и приумножении наук// Соч. в 2-х томах. - М.,1977-1978.
 85. В.Г.Нестеренко. Вступ до філософії: онтологія людини.-К.,1995.
 86. Валевський О. Питання як феномен філософії і культури // Філософська і соціологічна думка., 1993. № 11-12. С. 194-220.
 87. Введение в культурологию /под ред. Сапрыкина В. – М.,1995.
 88. Введение в культурологию /под ред.Е.В.Попова. - М.,1996.
 89. Введение в культурологию : Учебное пособие для вузов (Руковод.авт.колл. и отв. Ред. Е.В.Попов) – М., 1995.
 90. Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь, 1992.-№ 1.
 91. Вернадский В.И. Несколько строк о ноосфере // Научная мысль как планетное явление. – М., 1991.
 92. Вехи . Из глубины. – М., 1991.
 93. Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. – М.,1994.
 94. Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М., 1995.
 95. Виндельбанд В. О философии Гете // Там же.
 96. Виндельбанд В. Прелюдии.// Там же.
 97. Виндельбанд В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм // Избранное. Дух и история.-М., 1995.
 98. Возняк В.С. Контрапункт душі і духу: досвід тонального розпізнання // Філософська і соціологічна думка. 1993. № 7-8. С.75-92.
 99. Возняк В.С. Метафизика расудка и разума: опыт несистематической критики. – К., 1994.
 100. Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988.
 101. Вопросы теории и истории культуры. – Иваново, 1995.
 102. Выжлецев Г.П. Аксиология культуры. – СПб.-1996.
 103. Г.Гессе. Гра в бісер. – К., 1994.
 104. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. – М., 1970.
 105. Гайденко П.П. Философия культуры К.Ясперса // Вопросы литературы, 1979.-№ 9.
 106. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (ХVІІ-ХVІІІ вв.).-М., 1987.
 107. Гараджа А.В. Панорама мировой философской мысли// Философские науки, 1991.- № 2.
 108. Гачев Г. Образы Индии: опыт экзистенциальной культурологии. – М., 1993.
 109. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. – М.,1968.
 110. Гвардини Р. Конец нового времени //Культурология.-С.537-550.
 111. Гегель Г. Феноменология духа // Собр. соч. – Т.4.-М. –1953.
 112. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – Т.3. – Философия духа. – М., 1977.
 113. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3-томах. – М.,1971. Т.2.
 114. Гельвеций К.А. О человеке. Соч. в 2-х т.-Т.2.-М., 1974.
 115. Генон Р. Кризис современного мира. – М., 1991.
 116. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.
 117. Гессе Г. Гра в бісер. – К., 1993.
 118. Гете И.-В. Избранные философские произведдения.-М.,1964.
 119. Глаголев В.С. Религиозно-идеалистическая культурология: идейные тупики. – М., 1985.
 120. Гоббс Т. Левиафан. О гражданине. - Соч. в 2-х томах. - М.,1989. 1991.
 121. Грасиан Б. Карманный оракул.Критикон. – М., 1981.
 122. Гройс Б. Полуторный стиль: социалистический реализм между модерном и постмодерном // Новое литературное обозрение. - № 15.
 123. Грякалов А.А. Структурализм в эстетике. – Л., 1989.
 124. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ в. – Тверь, 1997.
 125. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1982.
 126. Гумбольдт В. Философия языка // Язык и философия культуры. – М., 1985.
 127. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М.: Искусство, 1990.
 128. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1996.
 129. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995.
 130. Гуркин А.Б. и др. Культурология.СПб., 1993.
 131. Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры.-Ростов-на-Дону, 1979.
 132. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – М., 1977.
 133. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд.6. Спб., 1995.
 134. Декарт Р. Рассуждение о методе. Первоначала философии// Соч. в 2-х томах. - Т.1.-М.,1989.
 135. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995.
 136. Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии, 1992. - № 4.
 137. Деррида Ж. Позиции. – Киев, 1996.
 138. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Вопросы философии, 1991.-№ 2-3.
 139. Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о понятиях, какие имеют народы о собственности имения и различных состояниях общежительства// Избр.произв.русских мыслителей второй половины ХVІІІ века. В 2-х т.-Т.1.-М., 1952.
 140. Дефиниции культуры. – Томск, 1994.
 141. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985.
 142. Добрынин В.И. и др. Культурология. – М., 1993.
 143. Духовная культура: идеи, история, реальность. – Казань, 1994.
 144. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – СПб., 1912.
 145. Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии.СПб., 1994.
 146. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: Очерки общей теории. – М., 1990.
 147. Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 1997.
 148. Естетика: Підручник (Л.Г.Левчук, Д.Ю.Кучерюк, В.І.Панюшко). – К., 1997.
 149. Жигульский К. Праздник и культура. – М., 1985.
 150. Жизнь Бенвенуто Челлини. – М., 1958.
 151. Житие Аввакума и другие его сочинения. – М., 1991.
 152. Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці ХХ ст. // Філософська і соціологічна думка.1994, № 1-2., С.83-98.
 153. Замалеев А.С. Курс истории русской философии. Изд. 2-е. – М., 1996.
 154. Зеленов Л.А. и др. Культурология.-Нижний Новгород, 1993.
 155. Зеньковский В.В. История русской философии.Т.1-4.-Л., 1991.
 156. Зиммель Г. Избранное в 2-х т. Т.1. Философия культуры.-М., 1996.
 157. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. – М., 1980.
 158. Иванов Б.И. Философские проблемы технознания.СПб., 1997.
 159. Иванов В.П. Человеческая деятельность – познание – искусство. – К., 1977.
 160. Иванов Вяч. По звездам.СПб, 1906.
 161. Иванов М.В. Судьбы русского сентиментализма.СПб, 1996.
 162. Иконникова С.Н. Диалог о культуре.-Л., 1986.
 163. Иконникова С.Н. История культурологии: идеи и судьбы.СПб., 1996.
 164. Иконникова С.Н. Культурология в системе гуманитарных наук: междисциплинарные взаимосвязии // Гуманитарий. Ежегодник.- №1. - СПб., 1995.
 165. Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. – М.,1984.
 166. Ильенков Э.В. Идеальное //Философская энциклопедия: в 5-ти томах. – М.,1962. Т.2.
 167. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М., 1993.
 168. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
 169. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996.
 170. Иорданский В.Б. Хаос и гармония. – М., 1982.
 171. Иоффе И.И. Культура и стиль,Л., 1927.
 172. Иоффе И.И. Синтетическая история искусств. – М.-Л., Огиз, 1933.
 173. История в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера. – М., 1978.
 174. История теоретической социологии. Т.1. От Платона до Канта.-М., 1995.
 175. История философии и вопросы культуры. М., 1975.
 176. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5-ти томах. - Т.3. - М.,1967.
 177. История эстетической мысли: в 6 т. – Т.1. – М.,1985.
 178. Історія світової культури (За ред.Левчук Л.Т). – К., 1994.
 179. Каган Л.Н. Социология культуры. – Екатеринобург, 1992.
 180. Каган Л.Н. Теория культуры. – Екатеринобург, 1994.
 181. Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры.СПб., 1996.
 182. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание.-Л., 1991.
 183. Каган М.С. Философия культуры. – СПб. –1996.
 184. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1989.
 185. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Критика способности суждения. – М., 1995.
 186. Кант И. Сочинения в 6-ти томах. – Т.6. – М., 1966.
 187. Карлейль Т. Startor Resartus //История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5-ти т. – Т. 3. – М.,1967.
 188. Карлейль Т. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5.Т.3.-М., 1967.
 189. Карлейль Т. Теперь и прежде. – М., 1994.
 190. Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Лекции по философии. – Екатеринобург, 1992.
 191. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре // Культурология ХХ века.-М., 1995.
 192. Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии.-М., 1988.
 193. Категории философии и категории культуры. – К., 1983.
 194. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история.- М., 1981.
 195. Кессиди Ф. К проблеме греческого чуда / Культурология. – Ростов-на-Дону.-1995.-С.562-573.
 196. Киреевский И.В. Девятнадцатый век. О характере просвещения Европы и его отношение к просвещению России; О необходимости новых начал для философии // Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М., 1979.
 197. Кириевский И.В. Критика и эстетика. – М.,1979.
 198. Кисельова О. Переживання як безпосереднє буття свідомості // Філософська і соціологічна думка.1994, № 1-2., С.208-223.
 199. Клименкова Т.А. От феномена к структуре. – М., 1991.
 200. Климент Александрийский. Строматы. – Ярославль, 1989.
 201. Козельский Я.П. Философические предложения //Избр. произв. русских мыслителей второй половины ХVІІІ века.Т.1.-М., 1952.
 202. Козловский П. Культура постмодерна. – М., 1997.
 203. Козловский П. Современность постмодерна //Вопросы философии, 1995.-№ 10.
 204. Коллингвуд Дж. Идея истории. Автобиография. – М., 1980.
 205. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – М., 1936.
 206. Конев В.А. Человек в мире культуры. – Самара, 1996.
 207. Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. Вып.4. - СПб.,1914.
 208. Королько В. Сучасний неомарксизм: повалення чи пошук шляхів оновлення великої теорії Маркса? // Філософська і соціологічна думка.1994, № 3-4., С.152-171.
 209. Корф Г. Критика теорий культуры Макса Вебера и Герберта Маркузе.-М., 1975.
 210. Круглова Л.К. Основы культурологии.СПб., 1995.
 211. Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия ХХ века. – М., 1979..
 212. Кузнецов В.Н., Мейеровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.
 213. Куклярский Ф. Философия культуры. – Пг.- 1989.
 214. Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения.-М., 6 выпусков дол 1995 г.
 215. Культура и традиции. – Екатеринобург, Нижневартовск, 1995.
 216. Культура. Традиции. Образование. М., 4 выпуска до 1995.
 217. Культура: философия и история. – Томск, 1994.
 218. Культурология (под ред Г.В.Драча). – Ростов-на-Дону.- 1995.- Приложение.
 219. Культурология (Под ред Г.В.Драча. – Ростов-на-Дону, 1995.-
 220. Культурология (под ред. А.А.Радугина). – М., 1996.
 221. Культурология (Под ред. В.И.Добрынина). – М., 1993.
 222. Культурология (под ред. В.Ф.Мамонова). – Челябинск, 1994.
 223. Культурология /под ред.А.Н.Марковой. - М., 1995.
 224. Культурология сегодня. – М., 1993.
 225. Культурология. Основы теории и истории культуры (под ред.И.Ф.Кефели).СПб., 1996.
 226. Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995.
 227. Культуры. Диалог народов мира //Культура в век электроники. - № 4, 1985.
 228. Курицын В. Книга о постмодернизме. – Екатеринобург, 1992.
 229. Курицын В. О некоторых попытках противостояния «авангардной парадигме» //Новое литературное обозрение, 1996, № 20.
 230. Курицын В.К ситуации постмодернизма //Новое литературное обозрение. 1995.- № 11.
 231. Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. Нижний Новгород, 1994.Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.
 232. Кушнарьова М., Пучков А. До ренесансниї умовисновків Ервіна Панофські: досвід культурологічних впорскувань // Філософська і соціологічна думка.1993, № 11-12., С. 134-153.
 233. Леви-Стросс Клод. Первобытное мышление. – М., 1994.
 234. Лекції з історії світової і вітчизняної культури (За ред.Яртися А.В., Шендрика С.М., Черепанової С.О. – Львів, 1994.
 235. Леонтьев К. Избранное. Письма. 1854-1891. – СПб., 1993.
 236. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство; Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения; Чем и как либерализм наш вреден?; письма к В.С.Соловьеву //Избр..-М., 1993.
 237. Лиотар Ж.Ф. Заметка о смыслах «пост» //Иностранная литература, 1994.- № 1.
 238. Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? //Ad Marginem. 1993.
 239. Лиотар Ж.Ф. Постсовременное состояние.
 240. Личковах В. Новий камінь Сізіфа? // Філософська і соціологічна думка.1994, № 3-4., С.225-229.
 241. Локк Дж. Опыты о человеческом разумении. Два трактата о правлении. Мысли о воспитании.//Соч. в 3-х томах. – М., 1985-1988.
 242. Ломоносов М.В. Древняя Российская история. Полн.собр. соч. в 10 т. Т.6.-М.-Л., 1952.
 243. Лосев А.Ф. Античная эстетика в ее исторической специфике// История эстетической мысли: в 6-ти тт. – М., 1985, Т.1.
 244. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988.
 245. Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990.
 246. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – М., 1963-1993.
 247. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. – М.,1927.
 248. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма. – М.. 1994
 249. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. – М., 1989.
 250. Лосский Вл. Очерк мистического богословия Восточной церкви // Мистическое богословие. – К., 1991.
 251. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. – М., 1994.
 252. Лосский Н.О. Избранное. – М., 1991.
 253. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.
 254. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1995.
 255. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
 256. Лотман Ю.М. Культура и взрыв.- М., 1992.
 257. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970.
 258. Людина в сучасному світі: Підручник для 11 класу (Арцишевський Р.А., Бондарук С.О., Возняк С.С.) – К.,1998.
 259. Максимович М. Про значення та походження слова // Філософська і соціологічна думка.1994, № 1-2., С.193-201.
 260. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 1996.
 261. Малахов В.А. Культура и человеческая целостность. – Киев, 1984.
 262. Малиновский Б. Научная теория культуры //Вопросы философии, 1983.-№ 2.
 263. Мамонтов С.П. Основы культурологии. – М., 1996.
 264. Мангейм К. Идеология и утопия.-М., 1990.
 265. Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М., 1974.
 266. Маньковская Н.Б. “Париж со змеями” (Введение в эстетику постмодернизма). – М., 1995.
 267. Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. – Ереван, 1969.
 268. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.
 269. Марков А.П. Отечественная культура как предмет культурологии.СПб, 1996.
 270. Маркс К. Философско-экономические рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т.42.
 271. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – Киев., 1995.
 272. Межуев В.М. Культура и история. – М., 1977.
 273. Межуев В.М. Культура как проблема философии. В кн.: Культура, человек и картина мира. – М., 1987.
 274. Мень А. История религии. В поисках пути, истины и жизни.Т.1. Истоки религии.- М., 1992.
 275. Методические материалы к практическим занятиям по культурологии.СПб, изд.ПГУПСа, 1995.
 276. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика.-М., 1996.
 277. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.
 278. Мир философии: книга для чтения. – М.,1991.-Ч.1-ІІ.
 279. Моление Даниила Заточника //Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К.Гудзий. Изд.8-е. – М.,1973.
 280. Моравский С. Концепция искусства Тена в буржуазной эстетике// О современной буржуазной эстетике. Вып.2. - М.,1965.
 281. Морган Л. Древнее общество. – М.,1934
 282. Мотрошилова Н.В. Драма жизни, идей и грехопадений М.Хайдеггера //Квинтэссенция. Философский ежегодник-91-М., 1992.
 283. Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии ХУП-ХУШ веков. – М., 1969.
 284. Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики. – Алма-Ата, 1968.
 285. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.
 286. Ницше Ф. Воля к власти и воля к культуре. – М., 1990.
 287. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. – Т.1-2. - М.,1990.
 288. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое.Соч. в 2-х т.Т.1.-М., 1990.
 289. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии ми Рима.Т.1,П.-М., 1995.
 290. Онтологічні проблеми культури. Збірник наукових праць (Відпов.ред.Бистрицький Є.К.) – К., 1994.
 291. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. – М., 1991.
 292. Ортега-и-Гассет Х. Философия. Эстетика. Культура. – М., 1993.
 293. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
 294. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
 295. Осипова Э.Р. У.Эмерсон: писатель и время. – Л.,1991.
 296. Основы марксистско-ленинской теории культуры. – М.,1986.
 297. Особа і суспільство: Підручник для 10 класу (Р.А.Арцишевський, С.О.Бондарук, В.І.Бортніков, С.С.Возняк та ін.) – К.,1997.
 298. Панофські Е. Ренесанс: категорія культури чи самоомана доби? // Філософська і соціологічна думка.1993, № 11-12., С.154-193.
 299. Паскаль Б. Мысли. – М., 1995.
 300. Петров М.К. Ячзык, знак, культура. – М., 1991.
 301. Петровський М. Трагедія ідеї вселюдськості, або три повороти однієї долі // Філософська і соціологічна думка.1994, № 1-2., С.49-58.
 302. Платон. Государство. Соч.Т.3. – М., 1991.
 303. Платон. Диалоги. – М., 1984.
 304. Платон. Протагор. Соч.т.1.-М., 1990.
 305. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М., 1977.
 306. Постмодернизм и культура (Материалы “круглого стола”) // Вопросы философии.1993, № 3.
 307. Постмодернизм и культура. – М., 1991.
 308. Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из Хаоса. – М., 1986.
 309. Проблема человека в западной философии. – М., 1987.
 310. Пропп В.Я. Морфология сказки. – Л., 1928.
 311. Просветительское движение в Англии. – М., 1991.
 312. Раскин Д. (Рескин). Современные художники.Т.1,2.-М., 1901.
 313. Религии мира. – М., 1990.
 314. Риккерт Г. (Науки о природе и науки о культуре //Культурология ХХ века.-М., 1995.
 315. Ровнер А. Третья культура.СПб., 1996.
 316. Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. – М., 1996.
 317. Розин В.М. Введение в культурологию. М., 1994.
 318. Рорти Р. Хабермас и Лиотар о постсовременности.//Ступени, 1994.- № 2.
 319. Российская ментальность //Вопросы философии.- № 11, 1994.
 320. Россия глазами русского (Чаадаев, Леонтьев, Соловьев) /Отв.ред. А.Ф.Замалеев. – СПб., 1991.
 321. Русская идея (сост.М.А.Маслин). – М., 1991.
 322. Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2-х тт.-М., 1994. Русская культура вне границ. – М., 3 випуска до 1996.
 323. Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. – М., 1961.
 324. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М.,1969.
 325. Савельєва М. Віра як спосіб пізнання дійсності: постановка проблеми // Філософська і соціологічна думка.1994, № 3-4., С.108-119.
 326. Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1989.
 327. Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова. – К., 1993.
 328. Свасьян К.А. Иоганн Вольфганг Гете. – М., 1989.
 329. Святой Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Мистическое богословие. – К., 1991.
 330. Селиванов В.В. Искусство ХХ века: эстетические теории и хзудожественные принципы.-Л., 1991.
 331. Семенов В.Е. Массовая культура в современом мире.СПб., 1991.
 332. Сенека .Нравственные письма к Луцилию. – М., 1987.
 333. Сен-Симон А. Избр.соч. – М., 1948.-Т.71.
 334. Силичев Д.А. Деррида: деконструкция или философия в стиле постмодерн //Философские науки, 1992.- № 3.
 335. Сіверс В. Ідеальне і факт // Філософська і соціологічна думка.1994, № 3-4., С.203-210.
 336. Сігов К. Бубер і Чижевський: До аналізу утопії «Я-Ти». // Філософська і соціологічна думка.1994, № 1-2., С.74-82.
 337. Смит А. Теория нравственных чувств. – М., 1997.
 338. Смит А. Юм Д.,Хатчесон Ф. Эстетика.-М., 1973.
 339. Соболь О. Постметафізика – майбутнє філософії? // Філософська і соціологічна думка.1993, № 11-12., С.46-60.
 340. Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.
 341. Современная западная философия: Словарь .-М., 1989.
 342. Соколов Б.Г. Маргинальный дискурс Деррида.Спб., 1996.
 343. Соколов Е.Г. Лекции и культурологии.Ч.1.СПб., 1997.
 344. Соколов Э.В. Культура и личность. – М., 1972.
 345. Соколов Э.В. Культурология.-М., 1994.
 346. Соколов Э.В. Понятие, сущность и функции культуры. – Л., 1990.
 347. Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х т.-М., 1988.
 348. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.
 349. Сорокин П.А. Долгий путь. – Сыктыквар, 1991.
 350. Спенсер Г. Основания социологии.СПб., 1896.
 351. Стародубцева Л. В метафізичних ландшафтах міста // Філософська і соціологічна думка.1993, №9-10., С.213-226.
 352. Сумерки богов. – М.,1989.
 353. Сумченко І.В. Микола Бердяєв: філософ та особистість // Філософські пошуки, вип 1 (V). – Львів-Суми, 1998.
 354. Тайлор Э. Первобытная культура. - М., 1989.
 355. Татищев В.Н. История Российская. – Т.1. – М.,1962.
 356. Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. – М.,1887.
 357. Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.
 358. Теорія та історія світової і вітчизняної культури (За ред.А.К.Бичка. – К., 1993.
 359. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1992.
 360. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.,1986.
 361. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М., 1994.
 362. Українське мистецтво в контексті сучасної культури: монолог чи діалог? // Філософська і соціологічна думка.1993, №9-10., С. 89-106.
 363. Философия в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера. – М., 1994.
 364. Философия и культура. – М., 1994.
 365. Философия культуры. – Самара, 1995, 1996, 1997.
 366. Философия культуры. Становление и развитие /под ред. М.С.Кагана, Ю.Б.Петрова и др. – СПб.-1998.-
 367. Философия. Религия. Культура. – М., 1982.
 368. Философская культура личности.-Бийск, 1996.
 369. Філософія стародавнього світу. Читанка з історії філософії.Кн.1.-К.,1992.
 370. Стародубцева Л. В метафізичних ландшафтах міста // Філософська і соціологічна думка.1993, №9-10., С.213-226.
 371. Філософія: курс лекцій (за ред.І.В.Бичко). – К.,1993.
 372. Філософський словник. Вид.ІІІ.-К.,1996.
 373. Флоренский П.А. Из богословского наследия. – М., 1977.
 374. Флоренский П.А. Соч. В 2-х т. – М., 1990.
 375. Франк С. Духовные основы общества. – М., 1992.
 376. Франк С.Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии // Франк С.Л. Сочинения. – М.,1990.
 377. Франк С.Л. Реальность и человек. – СПб. –1997.
 378. Французское просвещение и революции. – М., 1989.
 379. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. //Сумерки богов.-М.,1986.
 380. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. // Мир философии.- Ч.2. –М.,1991.
 381. Фрейд З. Психоанализ.Религия.Культура. - М., 1992.
 382. Фриче В.И.. Очерки социальной истории искусства. – М., 1923.
 383. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.
 384. Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996.
 385. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение Тюрьмы // Культурология.-С.477-498.
 386. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //Хайдеггер М. Время и бытие.-М., 1993.
 387. Хамітов Н. Філософська школа як парадокс // Філософська і соціологічна думка.1993, № 11-12., С.221-225.
 388. Хейзинга Й. Homo Ludehs - будь-яке видання.
 389. Хейзинга Й. Опыт определения игрового элемента культуры.-М., 1992.
 390. Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988.
 391. Хома О. Живий Бог і теодицея (Про феномен «нездоланої видимості»)// Філософські студії Київського університету. Випуск 1. – К., 1995.
 392. Цицерон . Об обязанностях. Трактаты. – М., 1993.
 393. Цицерон М.Т. Избран. Соч. – М., 1975.- С.252.
 394. Цицерон. Философские трактаты. – М., 1985.
 395. Чанышев А.А. Проблема ценностного и целевого единства культуры в идеализме А.Шопенгауэра.//Историко-философский ежегодник-88.-М., 1989.
 396. Человек, творчество, ценности.- Саратов, 1995.
 397. Человек. Мыслители прошлого и настоящего его жизни, смерти и бессмертия. – Древний мир, эпоха Просвещения. – М., 1991.
 398. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Х1Х век. – М., 1994.
 399. Чмихов М. Давня культура. – К., 1992.
 400. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. – М., 1993.
 401. Шеллинг .Философия искусства. – М., 1966.
 402. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии // Соч.-Т.2. - М.,1989.
 403. Шеллинг. Избр.соч. В 2-х томах. – М., 1989.
 404. Шестов Лев. Апофеоз беспочвенности. – Л., 1991.
 405. Шестов Лев. Киркегарт и экзистенциальная философия.. – М., 1992.
 406. Шефстбери Э. Эстетические опыты. –М., 1975.
 407. Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7-ми томах.-Т.1.-М., 1955.
 408. Шкляр Л.Е. Этнос. Культура. Личность. – К., 1992.
 409. Шлегель Ф. Философия истории // Эстетика. Философия. Критика. – М., 1983.
 410. Шлейермахер Ф. О религии. М., 1995.
 411. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – М., 1988.
 412. Шор Ю.М. Очерки теории культуры. – Л., 1989.
 413. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.
 414. Щитов А.А. Становление диалектико-материалистической концепции формы и содержания. – Ростов-на-Дону, 1989.
 415. Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. – М., 1981.
 416. Элиаде М. Космос и история. – М., 1987.
 417. Эмерсон Р. Природа //Эстетика американского романтизма.- М., 1978.
 418. Эпитейн М. От модернизма к постмодернизму: диалектика «гипер» в культуре ХХ века.//Новое литературное обозрение., 1995.-№ 16.
 419. Эрн В.Ф. Соч. – М., 1991.
 420. Эстетика: Словарь (Под общ.ред.А.А.Беляева и др.) – М.,1989.
 421. Этнография за рубежом. – М., 1979.
 422. Юм Д. Трактат о человеческой природе. Исследование о принципах морали // Сочинения в 2-х томах. – М., 1965.
 423. Юнг К. Психология бессознательного. – М., 1994.
 424. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.
 425. Язык и философия культуры.. – М., 1985.
 426. Яковец Ю.В. История цивилизации. – М., 1995.
 427. Яковец Ю.В., Пирогов С.В. Закономерности цикличной динамики и генетики науки, образования и культуры. – М., 1993.
 428. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
 429. Ясперс К. Современная техника /Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.
 430. Яценко А.И. Целеполагание и идеалы. - К., 1977.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.