Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми семінарських занять№ з/п Тема Кількість годин
Розуміння культури у філософії Античності ,середньовіччя та Відродження Поняття культури у філософській думці Античності. Античне бачення культурно-історичного процессу. Сутність та зміст середньовічного образу культури. Лінійна історіософська модель старозавітньої культури та християнська парадигма соціокультурного розвитку. Розуміння культури в системі ренесансного гуманізму. Сутність та обмеженість ренесансного антропоцентризму.
Культура як предмет аналізу у Новочасній філософії. Культура як культивування розуму в новоєвропейській філософії: Проблема природного і штучного в суспільному житті: Історико-культурний процес як постійне наближення до торжества Розуму
Філософія культури німецької класики. Загальна характеристика німецької класичної філософії: від субстанції до суб’єкта культуротворення. Проблема свободи в філософії культури І.Канта “Етико-телеологія”. Філософія суб’єкта Й.Фіхте. Філософія культури Ф.Шіллера. Філософія тотожності Шеллінга. Культура як об’єктивний дух в системі абсолютного ідеалізму Г.В.Ф.Гегеля. Основні проблемно-тематичні напрямки розвитку філософії культури в ХVІІІ ст. як наслідок філософського осмислення культури.
Від філософії культури до культурології: філософія культури ХІХ ст. Загальна характеристика проблематики та методології філософії культури ХІХ ст. Філософія культури романтизму: Гофман, Фр.Шлегель, Новаліс, пізній Шеллінг. Проблематика культури у філософії К.Г.Маркса: Проблеми культури у “неоромантизмі” А.Шопенгауера. Культура у “філософії життя” Ф.Ніцше. Культура і життя у “критиці історичного розуму” В.Дільтея. Філософія культури у Марбурзькій та Воденській школі неокантіанства (В.Вундт, В.Віндельбанд, Г.Ріккерт. Г.Коган). Філософія культури Франції початку ХІХ ст.: реакція на спекулятивну філософію та соціальний утопізм (Ж.де Местр, Мен де Біран, А.де Сен-Сімон). Культурфілософський та культурологічний потоки англо-американської філософії культури. Еволюційна теорія культури.
Сучасні культурфілософські теорії та методи. Філософська феноменологія. Психоаналітична методологія та теорія. Структуралізм, пост структуралізм, семіотика. Постмодернізм як культурфілософська теорія.
Сутність та основні функції культури. Основні підходи до розуміння культури Сутність культури та її вияви. Функції культури в суспільстві.
Основні поняття культурології. Буденні та теоретичні уявлення про культуру. Культура особистості, тієї чи іншої спільноти (групи), культура людства. Специфіка культурних форм в різних сферах життя. Поняття «культура» і «культ» та змістовний зв’язок між ними. Спілкування та діалог у функціонуванні культури. Традиції і новації в культурі. Поняття «мов культури» та їхня характеристика. Кореннева та висока, елітарна та демократична культури. Поняття масової культури. Універсальність культури та її регіонально-етнічні та історичні прояви. Поняття національної культури
Морфологія культури. Багатоманітність та строкатість культури як феномен. Поняття та самовизначення духовної культури. Сфери духовної культури. Матеріальна культура та форми її виявлення. Господарчо-матеріальна система як штучне середовище буття людини; Поняття економічної культури суспільства; Поняття фізичної культури та її сфери (культура відтворення людського життя, фізкультура та спорт, здоровий спосіб життя, медична культура); Соціальна культура як спосіб організації культури в суспільному середовищі. Поняття та сутність політичної культури; Правова культура та правосвідомість. Соціальне буття культури. Поняття маргінальної культури, субкультури, контркультури. Традиційна культура та її різновиди.
Статика і динаміка культури. Стабільність та нестабільність в культурі. Культура як традиція. Поняття новацій в культурі та їх відносний характер. Культурний застій та культурна криза. Криза європейської культури та шляхи її подолання. Оновлення людини як культурна проблема сучасності
Основні підходи та принципи типології культури. Поняття типу культури (культурно-історичного типу). Історична типологія культури (лінійний підхід). Культурно-типологічні дослідження (локалістський підхід). Сучасні підходи до типології культури:
Культура як онтологічний та антропологічний феномен. Діалогічний сенс культури. Культура як спосіб буття людини. Життєдіяльність як культурний акт. Поняття духовної реальності в культурі. Духовна реальність як культурний феномен. Проблема співвідношення матеріального і духовного в культурі. Єдність матеріального і ідеального аспектів культуротворення. Сенс понять матеріальної і духовної культури. Поділ праці і типологія духовної культури: Поняття творчості як субстанції культури. Культуротворення та його характеристика. Людина як творець культури. Культура у якості “сотвореної реальності”. Творчість як самореалізація людської природи. Поняття культурної особистості. Творчість особового життя як самовідтворення людського духа. “Механізм” творчості: єдність розпредметнення культурного світу та опредметнення ідеї. Поняття культурного простору і часу: Поняття ціннісно-смислового універсуму в культурі. Координати духовної культури. Істина, Добро і Краса як просторово-часові орієнтири культурного Космосу
Культура і особистість. Освіта як культуротворчий феномен. Культура і «натура»: поняття «другої природи». Взаємодія культури і природи та місце людини в цьому процесі. Культура і суспільство: проблема співвідношення. Інкультурація та її рівні; Соціалізація та її різновиди в суспільстві. Поняття культурної картини світу. Освіта та її загальнокультурна функція. Проблеми освіти в суспільному розвитку. Види і способи освіти. Освіта і виховання: рівні взаємодії
Культура і міф. Етико-міфічне ядро культури. Сенс та етимологія поняття “міф”. Культура як міф. Поняття колективного несвідомого та культурологічного архетипу у культурології К.Г.Юнга. Проблема природи архетипів: розгляд гіпотез. Поняття міфу, міфобачення, міфореальності, міфосвідомості і міфології в культурному аспекті. Підвалини міфологічого способу світобачення. Чуттєво-образне світовідтворення. Філософія міфу : становлення і розвиток: Міфологія як перша і ґрунтовна форма духовної культури. Міфологія давня і сучасна. Міфореалії наших днів
Символізм культури. Культура як знаково-символічна система. Архетипове, міфічне і символічне як найуніверсальніші модуси буття культури і знаку. Символ як вираз коммунікативності та мова культури. Історико-філософська традиція про сутність символу (неоплатонізм, ареопагітики, Гете, Шеллінг, Кассірер). Культура як система символічних форм у концепції Кассірера. Розробка проблем соціального символізму А.Уайтхедом. Знак, символ і образ в культурі. Уконічність символу (Д.Ліхачов, Ю.Лотман, Л.Успенський). Символ як образ, взятий в аспекті його знаковості (С.Аверінцев). Символ як образна ідея, чи ідейна образність (О.Лосєв).
Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі як філософська проблема. Культурні орієнтації в різних типах культур. Концепції нерівноправності культур та їх критичний огляд. Розуміння рівноправності культур в добу постмодерну. Поняття культурної ідентичності. Механізми ідентифікації. Історичні форми розвитку культурної ідентичності. Вияви та типологія сучасних форм культурної ідентичності. Ідентичність та міжкультурна комунікація як філософська проблема
  Усього

Самостійна робота

№ з/п Тема Кількість годин
Тема 1. Вступ до філософії культури
Тема 2. Розуміння культури у філософії Античності, середньовіччя та Відродження
Тема 3 Культура як предмет аналізу у Новочасній філософії
Тема 4. Філософія культури німецької класики
Тема 5. Від філософії культури до культурології: філософія культури ХІХ ст..
Тема 6. Специфіка становлення філософії культури в Росії та Україні середини ХVІІ—ХІХ ст.
Тема 7. Сучасні культурфілософські теорії та методи
Тема 8. Сутність та основні функції культури
Тема 9. Основні поняття культурології
Тема 10. Морфологія культури
Тема 11. Статика і динаміка культури
Тема 12. Основні підходи та принципи типології культури
Тема 13. Культура як онтологічний та антропологічний феномен. Діалогічний сенс культури
Тема 14. Культура і особистість. Освіта як культуротворчий феномен
Тема 15. Культура і міф. Етико-міфічне ядро культури
Тема 16. Символізм культури
Тема 17 Проблеми культурної ідентичності в сучасному світі як філософська проблема
  Усього

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.