Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з навчальної роботи,

проф. Гаврилюк С. В._______________

2015 р.

 

 

Філософія культури

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовки бакалавра

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

Галузі знань 0201 - культура

(шифр і назва напряму)

Напряму 6. 020101 - культурологія

(шифр і назва спеціальності)

 

 

Луцьк – 2015


Програма навчальної дисципліни «Філософія культури» для студентів за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія

 

”___”___________, 2015 р. ‑ ___c.

 

 

Розробники: Возняк С. С., канд. філос. наук, професор кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності

 

 

Рецензент: Арцишевський Р. А., доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри

культурології та менеджменту соціокультурної діяльності )

 

протокол № ___ від ___. ____. 20__ р.

Завідувач кафедри:_________________________ (_____________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)

Програма навчальної дисципліни

Схвалена науково-методичною комісією Інституту соціальних наук

протокол № ___ від ___. ____. 20__ р.

Голова науково-методичної

комісії факультету (інституту)________________ (_____________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Програма навчальної дисципліни

Схвалена науково-методичною радою університету

 

протокол № ___ від ___. ____. 20__ р.

 

 

© Возняк С. С., 2015

(Прізвище, ініціали)


Опис навчальної дисципліни

Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом напряму підготовки (спеціальності) і представляється у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна /заочна форма навчання
Кількість кредитів 5 Шифр і назва галузі знань 0201 - Культура нормативна
Шифр і назва напряму підготовки 6.020101 – Культурологія
Модулів _3 Спеціальність Рік підготовки 4
Змістових модулів _3 Семестр 7-8
ІНДЗ: є Лекціїї 46 год.
Загальна кількість годин 180 Практичні (семінари) 44 год.
Тижневих годин (для денної форми навчання):   Аудиторних 2/4 самостійної роботи 2/4 індивідуальної роботи 2/4 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Лабораторні ____ год.
Самостійна робота 46 год.
Індивідуальна робота 44 год.
Форма контролю: контр.робота, екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія культури” є

ґрунтовне освоєння студентами широкого поля проблематики сучасної філософії культури та культурології на базі екзистенційно-орієнтованої рефлексії та філософського аналізу сучасної теоретичної літератури; компаративістський аналіз сучасних культурологічних концепцій, вироблення вмінь теоретичного осмислення культурологічних проблем та навичок науково-дослідної роботи у галузі культурології.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія культури” є виявити місце і значення філософії культури на тлі історії філософії; ознайомити з особливостями розвитку і становлення філософії культури; розвинути філософсько-культурологічне мислення студентів на ґрунті освоєння сучасної проблематики онтології, морфології, епістемології та антропології культури.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати :

предмет, завдання та специфіку філософії культури;

історичні періоди становлення філософії культури;

основні культурологічні концепції у їх історичному розвитку;

теоретичні засади сучасної зарубіжної філософії культури.

стратегії сучасної філософії вітчизняної філософії культури.

вміти :

аналізувати історичні та сучані парадигми філософії культури;

проводити текстологічний аналіз основних філософсько-культурологічних джерел;

співставляти релігійні, екзистенціальні та праксеологічні концепції філософії культури.

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Становлення предмету філософії культури

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ.

1. Філософія культури як теоретична дисципліна:

2. Етапи становлення філософії культури в загальному розвитку культурологічної думки;

3. Сутність філософсько-культурологічної проблематики;

4. Проблема взаємовідношення філософії культури з усім комплексом культурологічних дисциплін;

5. Специфіка формування філософії культури у Росії та Україні ХІХ-ХХ ст.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.