Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 13. КУЛЬТУРА ЯК ОНТОЛОГІЧНИЙ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН1. Культура як спосіб буття людини. Життєдіяльність як культурний акт.

2. Поняття духовної реальності в культурі. Духовна реальність як культурний феномен.

3. Проблема співвідношення матеріального і духовного в культурі. Єдність матеріального і ідеального аспектів культуротворення. Сенс понять матеріальної і духовної культури.

4. Поділ праці і типологія духовної культури:

· основні принципи типології;

· чуттєве і раціональне в діяльності і культурі;

· ейдос, етос, логос – основи формотворення в духовній культурі;

· становлення основних сфер духовної культури як її історичний розвиток;

· підсвідомі засади культуротворення і типологія духовної культури.

5. Поняття творчості як субстанції культури. Культуротворення та його характеристика.

6. Людина як творець культури. Культура у якості “сотвореної реальності”.

7. Творчість як самореалізація людської природи. Поняття культурної особистості. Творчість особового життя як самовідтворення людського духа.

8. “Механізм” творчості: єдність розпредметнення культурного світу та опредметнення ідеї.

9. Поняття культурного простору і часу:

· Простір культурного універсуму як космос людського духа;

· Зміна культурного ландшафту як відображення історії людства;

· Межа осідлості буття та поняття культурної орієнтації;

· Час людського культуротворчого буття як розвиток простору культури.

10. Поняття ціннісно-смислового універсуму в культурі. Координати духовної культури. Істина, Добро і Краса як просторово-часові орієнтири культурного Космосу.

Тема 14. Культура і особистість. Освіта як культуротворчий феномен

1. Культура і «натура»: поняття «другої природи».

2. Взаємодія культури і природи та місце людини в цьому процесі.

3. Культура і суспільство: проблема співвідношення.

4. Особистість як суб’єкт культури.

5. Форми взаємодії особи і культури:

· Патологічні форми: культурний шок, маргінальна особистість, нарцисична особа;

· Інкультурація та її рівні;

· Соціалізація та її різновиди в суспільстві.

6. Поняття культурної картини світу.

7. Освіта та її загальнокультурна функція. Проблеми освіти в суспільному розвитку. Види і способи освіти. Освіта і виховання: рівні взаємодії.

ТЕМА 15. КУЛЬТУРА І МІФ. ЕТИКО-МІФІЧНЕ ЯДРО КУЛЬТУРИ.

1. Сенс та етимологія поняття “міф”. Культура як міф.

2. Поняття колективного несвідомого та культурологічного архетипу у культурології К.Г.Юнга.

3. Проблема природи архетипів: розгляд гіпотез.

4. Поняття міфу, міфобачення, міфореальності, міфосвідомості і міфології в культурному аспекті.

5. Підвалини міфологічого способу світобачення. Чуттєво-образне світовідтворення.

6. Філософія міфу : становлення і розвиток:

· концепція Дж.Фрезера;

· концепція З.Фрейда;

· міфологічна культурологія К.Г.Юнга;

· структуралізм і символізм (Леві-Брюль, К. Леві Стросс, Касірер)

7. Міфологія як перша і ґрунтовна форма духовної культури.

8. Міфологія давня і сучасна. Міфореалії наших днів.

ТЕМА 16. СИМВОЛІЗМ КУЛЬТУРИ.

1. Культура як знаково-символічна система. Архетипове, міфічне і символічне як найуніверсальніші модуси буття культури і знаку. Символ як вираз коммунікативності та мова культури.

2. Історико-філософська традиція про сутність символу (неоплатонізм, ареопагітики, Гете, Шеллінг, Кассірер).

3. Культура як система символічних форм у концепції Кассірера.

4. Розробка проблем соціального символізму А.Уайтхедом.

5. Знак, символ і образ в культурі. Уконічність символу (Д.Ліхачов, Ю.Лотман, Л.Успенський). Символ як образ, взятий в аспекті його знаковості (С.Аверінцев). Символ як образна ідея, чи ідейна образність (О.Лосєв).

6. Слово як символ. Співвідношення слова і образу в культурному процесі (Гейзінга, А.Грабар).

7. Рівні осягнення символу: фактичний (історичний), алегоричний, тропологічний, аналогічний (вчення Орігена, Данте, П.Флоренського та суч. герменевтика).

8. Ієрархія символів культури. Прості і складні символи (В.Тернер). Символи умовні, випадкові та універсальні (Е.Фромм). Типологія символів О.Лосєва.

9. Символ і архетип (К.-Г.Юнг). Прасимволи культури (світове дерево, хрест, мандалла, місяць, лотос, тризуб, ін.). Страх як прасимвол культури (О.Шпенглер). Символ і образ смерті в культурі. Культура і ерос, Символіка доторкання до абсолютного. Софійні символи буття (С.Кримський). Символізм українського бароко (Г.Сковорода, І.Величковський).

10. Місце символічного в структурі акту дії (П.Рікер), необхідність його осмислення в справах людей, їх мові та історії.

ТЕМА 17. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА.

1. Культурні орієнтації в різних типах культур.

2. Концепції нерівноправності культур та їх критичний огляд.

3. Розуміння рівноправності культур в добу постмодерну.

4. Поняття культурної ідентичності. Механізми ідентифікації.

5. Історичні форми розвитку культурної ідентичності.

6. Вияви та типологія сучасних форм культурної ідентичності.

7. Ідентичність та міжкультурна комунікація як філософська проблема.

………………………………...

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.