Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття та риси юридичної наукиМіністерство Аграрної політики України

Чигиринський технікум Уманського Національного Університету садівництва

Теорія Держави і Права

Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рік

Пояснювальна записка

 

Даний посібник був створений з метою допомоги студентам в вивченні дисципліни Теорія держави і права. При створенні посібника були використані десятки монографій та дисертаційних досліджень різних авторів. В склад данного посібника входять відповіді на тематичні питання, що визначені згідно з типовою навчальною програмою навчально-методичного центру аграрної освіти для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Побудова матеріалу основана на визначенні великої кількості юридичних термінів, вираженні відповідей в вигляді таблиць, схем, наукових відомостей, посилань та витягів із діючого національного та міжнародного законодавства.

 

Тематичний план
Назва теми Кількість годин
Всього У тому числі Всього У тому числі
Теоре-тичні Прак-тичні Само-стійні Теоре-тичні Прак-тичні Само-стійні
  За типовою програмою За робочою навчальною програмою
1. Вступ до теорії держави і права
1.1.Теорія держави і права як фундамен­тальна юридична наука      
2. Загальне вчення про державу
2.1. Походження і розвиток держави    
2.2. Сутність і типологія держави    
2.3. Форма (устрій) держави    
2.4. Функції держави    
2.5. Механізм держави  
2.6. Політична влада і держава  
2.7. Суспільство та правова держава
3. Загальне вчення про право
3.1. Право в системі соціального нормування    
3.2. Походження права    
3.3. Поняття, ознаки, зміст і визначення права
3.4. Функції та принципи права  
3.5. Право, економіка, політика    
3.6. Норми права
3.7. Форми (джерела) права
3.8. Правотворчість  
3.9. Дія нормативно-правових актів
3.10. Система права і система законодавства
4. Реалізація права
4.1. Правові відносини
4.2. Реалізація норм права. Правозастосування
4.3. Тлумачення норм права
4.4. Процесуальне право
5. Суспільство, держава, право  
5.1. Державна дисципліна, законність, право­порядок та громадський порядок  
5.2. Правова свідомість, правова культура та правове виховання
5.3. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Всього
                     

Зміст

Вступ до Теорії Держави і Права
Теорія Державиі Права як фундаментальна юридична наука  
Модуль №1 – Загальне вчення про Державу  
Походження і розвиток держави
Сутність і типологія держави
Форма (устрій) держави
Функції держави
Механізм держави
Політична влада і держава
Суспільство та правова держава
Модуль №2 – Загальне вчення про Право  
Право в системі соціального нормування
Походження права
Поняття, ознаки, зміст і визначення права
Функції та принципи права
Право, економіка, політика
Норми права
Форми(джерела) права
Правотворчість
Дія нормативно-правових актів
Система права і система законодавства
Модуль №3 – Реалізація Права  
Правові відносини
Реалізація норм права. Правозастосування
Тлумачення норм права
Процесуальне право
Модуль №4 – Суспільство, держава, право  
Державна дисципліна, законність, правопорядок та громадський порядок
Правова свідомість, правова культура та правове виховання
Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
   
Перелік питань, що виносяться на іспит  
Використані та рекомендовані джерела  

 

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,

но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;

и от истины отвратят слух и обратятся к басням»

(2 Тим. III, 4)

План

1. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука

1.1. Поняття та риси юридичної науки

1.2. Державно-правова дійсність як об’єкт дослідження юридичної науки

2. Система юридичних наук

2.1. Предмет дослідження як критерій класифікацій юридичних наук

2.2. Загальнотеоретичні, галузеві, спеціальні, прикладні та інші юридичні науки

2.3. Функції юридичної науки: пізнавальна, прогностична, організаційно-практична, ідеологічна та ін..

2.4. Загальнолюдські цінності як орієнтири розвитку юридичної науки. Завдання юридичної науки на сучасному етапі державно-правового будівництва в Україні

3. Поняття теорії держави і права як юридичної науки, її предмет

3.1. Теорія держави і права в системі юридичних наук

4. Методологія теорії держави і права

4.1. Основні (універсальні) методи пізнання та їх значення для дослідження держави і права

4.2. Метод діалектичний, логічний, історичний, порівняльний, системно-структурний, соціологічний та інші методи дослідження державно-правових явищ та їх характеристика

5. Структура теорії держави і права

Поняття та риси юридичної науки

Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство — система знань у галузі права і держави. Термін «правознавство» тотож­ний терміну «юриспруденція».

Термін «юриспруденція» виник у Стародавньому Римі на­прикінці IV — на початку III століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз вживається у значеннях:

Ø науки про право і державу, тобто юридичної науки, інакше — теоретичної діяльності у галузі права;

Ø професійної практичної діяльності юриста (суддя, проку­рор, слідчий, нотаріус, адвокат тощо).

Юридична наука — це система знань про об'єктивні власти­вості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.

Основні риси (ознаки) юридичної науки:

1. Суспільна наука, що має прикладний характер. Вона покли­кана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати юридичних робіт­ників необхідними даними про видання і застосування законів.

2. Наука, що має властивості точних наук. Юридична наука включає в основному конкретні знання, виражені у точних конст­рукціях, співвідношеннях, як і природничі науки. Юриспруден­цію деякою мірою можна порівняти з медичною наукою, яка також поєднує теоретичну і прикладну (практичну) спрямова­ність.

Отже, юридична наука вбирає в себе якості всіх трьох основ­них галузей людських знань — суспільних наук, природничих наук, наук про мислення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.