Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Здобутки наукової школи «Земельне, екологічне та право екологічної безпеки» юр. факультету КНУ ( за літописом кафедри та публікаціями ковальчук, Коваленко) 

КАФЕДРА ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА:

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Ковальчук, Коваленко

 


 

 

Кафедра трудового, земельного та екологічно-

го права юридичного факультету Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка

права має досить тривалу та непросту історію

розвитку, в якій можна виділити наступні етапи:

• Зародження та становлення наукових дослі-

джень і навчально-методичної діяльності у сфері

колгоспного, земельного та трудового права у скла-

ді кафедри цивільного права (1938–1972 р.). У цей

період розпочинають викладати курс "Радянське

трудове право" на юридичному факультеті, а та-

кож досліджувати особливості розвитку правового

регулювання трудових відносин відомі вчені, пе-

дагоги проф. А.Є. Пашерстник, доц. Я.Л. Штутін,

ст. викл. О.Ф. Решетник, проф. В.І. Прокопенко.

Саме на кафедрі цивільного права розпочинається

викладання курсів "Радянське колгоспне право",

"Радянське земельне право", а також одним з пе-

рших на території Радянського Союзу – навчаль-

ного курсу "Правова охорона природи УРСР", за-

 

початковуються наукові дослідження у зазначених

сферах, основу яких заклали проф. П.Д. Інди-

ченко, проф. В.З. Янчук, проф. В.Л. Мунтян, доц.

І.М. Миронець.

• Створення та розвиток кафедри трудового,

колгоспного і земельного права, яка в 1985 р. бу-

ла перейменована на кафедру трудового, сільсь-

когосподарського і природоресурсового права

(1972–1987). Зазначений період характеризується

подальшим розвитком фундаментальних дослі-

джень у галузі природоохоронного, колгоспного,

земельного та трудового права, появою нових

спецкурсів, спрямованих на поглиблене вивчення

проблем правового регулювання природоохорон-

них, земельних, колгоспних та трудових відносин.

На кафедрі, під керівництвом спочатку проф.

В.З. Янчука (з 1972 до 1976 р.), а потім – проф.

В.Л. Мунтяна (з 1976 до 1987 р.), працюють проф.

В.І. Прокопенко, доц. І.М. Миронець, ст. викл.

О.Ф. Решетник. Як професор-консультант на ка-

 

федру запрошується П.Д. Індиченко. У цей час на

кафедрі відбувається становлення молодих вче-

них В.М. Вакуленка, В.І. Андрейцева, В.В. Носіка.

• Об'єднання кафедри трудового, сільськогос-

подарського і природоресурсового права з кафед-

рою господарського і трудового права (1987 –

1996). Юридичний факультет втрачає відомих

вчених та майстерних педагогів: в 1983 р. звіль-

няється проф. В.З. Янчук, в 1984 р. помирає проф.

П.Д. Індиченко, на початку 1987 р. за власним

бажанням звільняється проф. В.Л. Мунтян, а в

червні цього ж р. звільняють проф. І.М. Миронця

у зв'язку з закінченням терміну обрання, що фак-

тично обумовило ліквідацію кафедри. Проте на

кафедрі господарського і трудового права продов-

жують викладатися зазначені курси, крім того за-

проваджуються нові надзвичайно актуальні для

того часу спецкурси "Правові питання кооперації в

СРСР" та "Правові питання оренди в АПК". Працю-

ють проф. В.І. Прокопенко, ст. викл. О.Ф. Решет-

ник, ас. В.М. Вакуленко у сфері трудового права,

доц. І.М. Миронець, доц. В.І. Андрейцев, який за-

хищає докторську дисертацію з проблем екологічно

експертизи проектів, доц. В.В. Носік у сфері сільсь-

когосподарського (аграрного) та природоресурсово-

го права. У цей період на юридичному факультет

починають науково-педагогічну діяльність доц.

Г.І. Балюк, доц. Я.І. Безугла, доц. В.П. Прокудін,

доц. В.В. Янчук, ас. Т.Г. Ковальчук, ас. О.Т. Пана-

сюк, ас. М.В. Краснова, ас. Е.В. Позняк, які в пода-

льшому складуть основу відновленої кафедри.

 

• Відновлення кафедри трудового, земельного

та екологічного права під керівництвом проф.

В.І. Андрейцева (з 1996 р.), що активізувало нау-

кові дослідження у сфері екологічного права, аг-

рарного права, трудового права та права соціаль-

ного забезпечення; з'являються нові курси ("Пра-

во екологічної безпеки", "Земельне право") та

спецкурси ("Правове забезпечення земельної ре-

форми та приватизації землі", "Правове забезпе-

чення екологічної безпеки", "Земельний процес",

"Земельно-правові документи", "Ядерне право

України", "Договори в екологічному праві", "Земе-

льні орендні правовідносини", "Цивільна відпові-

дальність за ядерну шкоду" та ін.). Запроваджу-

ється підготовка фахівців за освітньо-квалі-

фікаційними рівнями "Спеціаліст права" та "Ма-

гістр права" за спеціалізацію "Земельне та еколо-

гічне право", що зумовило запровадження близь-

ко двадцяти п'яти нових земельно-правових та

еколого-правових дисциплін. Розширюється ви-

вчення особливостей правового регулювання тру-

дових відносин. Крім нормативних курсів "Трудове

право" та "Право соціального забезпечення", роз-

починається викладання спецкурсів "Співвідно-

шення централізованого і локального регулюван-

ня трудових правовідносин", "Відповідальність у

трудовому праві", "Трудові спори". Кафедра акти-

вно поповнюється молодими вченими: С.І. Черно-

ус (1996), О.І. Заєць (1997), С.В. Гринько (1998),

А.М. Мірошниченко (1999), О.А. Шомпол (1999),

Т.О. Коваленко (2000), Н.М. Стаховська (2000),

О.М. Дуюнова (2001), М.О. Фролов (2001),

С.І. Марченко (2003), Р.І. Марусенко (2003),

О.В. Тищенко (2002). На кафедрі захищені дві до-

кторські дисертації Г.І. Балюк (2000) і В.В. Носіком

(2007) та більше двадцяти кандидатських дисер-

тацій зі спеціальності 12.00.05 та 12.00.06.

Актуалізація проблем правової охорони приро-

ди в 60-х роках ХХ ст., особливості регулювання

колгоспних та трудових відносин зумовили необ-

хідність створення на юридичному факультеті Ки-

ївського державного університету ім. Т.Г. Шевчен-

ка окремої кафедри, яка б забезпечила викладан-

ня курсів та спецкурсів у зазначеній сфері. В чер-

вні 1971 р. рішенням Колегії Міністерства вищої,

середньої спеціальної освіти УРСР кафедра циві-

льного права була розділена на кафедру цивіль-

ного права та кафедру трудового, колгоспного і

земельного права. Відповідно до наказу ректора

КДУ ім. Т.Г. Шевченка від 19.05.72 № 105 на но-

востворену кафедру було переведено професора-

консультанта П.Д. Індиченка, д.ю.н., проф. Янчу-

ка, к.ю.н., доцентів В.Л. Мунтяна, І.М. Миронця,

В.І. Прокопенка, ст. викладача О.Ф. Решетника

[1]. З моменту створення кафедру трудового, кол-

госпного і земельного права очолює проф.

В.З. Янчук. Протягом 1974–1976 рр. виконує обо-

в'язки завідувача кафедри доц. І.М. Миронець. У

1976 р. на посаду завідувача кафедри признача-

ється проф. В.Л. Мунтян, а в 1987 р. – проф.

В.І. Прокопенко.

У сфері колгоспного права на кафедрі трудово-

го, колгоспного і земельного права активно пра-

цював д.ю.н, проф. Василь Зіновійович Янчук,

який викладав курс "Радянське колгоспне право",

проводив дослідження різнопланових колгоспно-

правові інститутів, результатом яких стали моно-

графії "Статут – правова основа діяльності колго-

спів" (1974), "Колгоспна власність та її правова

охорона" (1974), "Правове регулювання соціаль-

ного страхування колгоспників" (1976) (у спі-

вавт.), "Соціальне страхування колгоспників"

(1975), "Правове становище спеціалістів колгос-

пів" (1979) (у співавт.) [2]. Правові проблеми охо-

рони природи, особливості регулювання земель-

них, водних, лісових відносин досліджував д.ю.н,

проф. Василь Лук'янович Мунтян, який підготував

і у 1975 р. захистив докторську дисертацію на те-

му "Правові проблеми раціонального природоко-

ристування", опублікував фундаментальні праці у

сфері правової охорони навколишнього природно-

го середовища: "Правова охорона лісів Української

РСР" (1964), "Правова охорона ґрунтів Української

РСР" (1965), "Правове регулювання водних відно-

син в УРСР" (1966), "Правова охорона природи

Української РСР" (1966), "Правові проблеми раціо-

нального природокористування" (1973), "Правова

 

охорона природи УРСР" (1973), "Юридична відпо-

відальність в галузі охорони навколишнього сере-

довища (1978) (у співавт.), довідкові та навчальні

посібники. Досліджуючи проблеми земельного та

колгоспного права, викладаючи відповідні навча-

льні дисципліни, активно працював на к.ю.н., доц.

Іван Макарович Миронець, основні наукові дослі-

дження якого присвячені особливостям правового

регулювання землекористування колгоспів та юри-

дичній природі Примірного статуту колгоспу. Учений

є співавтором Юридичних довідників для працівни-

ків сільського господарства (1962, 1972), а також

підручника Радянське колгоспне право (1979).

В 1979 р. на асистентом кафедри зараховуєть-

ся Володимир Іванович Андрейцев за спеціальніс-

тю земельне і колгоспне право; 1984 р. він захи-

щає кандидатську дисертацію "Правові питання

екологічної експертизи проектів" [3]. В 1985 р.

після закінчення аспірантури на посаду асистента

кафедри зараховують Володимира Васильовича

Носіка, який викладає курси "Радянське земельне

право" та "Радянське колгоспне право". У 1986 р.

захистив кандидатську дисертацію "Правове за-

безпечення раціонального використання земель

сільськогосподарських підприємств агропромисло-

вого комплексу (на матеріалах Української РСР)".

Розвиток науки трудового права та відповідної

навчальної дисципліни на кафедрі трудового, кол-

госпного та земельного права пов'язаний з іменем

д.ю.н, проф. Володимира Івановича Прокопенка,

який в 1984 р. став першим доктором юридичних

 

наук з трудового права у Київському університеті

після захисту дисертації "Правові відносини проф-

спілкового комітету і адміністрації соціалістичного

підприємства". Саме в цей період опублікована

значна кількість робіт вченого, а саме: "Комітет

профспілки: права і обов'язки" (1975), "Правові

відносини профспілкового комітету і адміністрації

соціалістичного підприємства" (1977), "Правовий

статус фабричного, заводського місцевого коміте-

ту профспілки" (1977), "Час відпочинку" (1981),

"Пенсійне забезпечення робітників і службовців"

(1985) та ін. Творчо та самовіддано працював на

кафедрі ст. викл. Олекса Федорович Решетник,

який виконував велике педагогічне навантаження

на всіх відділеннях юридичного факультету. Свої

наукові дослідження присвятив проблемам зага-

льної дисциплінарної відповідальності працівників,

розвитку радянського законодавства у сфері дис-

циплінарної відповідальності працівників, звіль-

нення працівника за втратою довір'я тощо. В

1976 р. на посаду асистента кафедри зарахову-

ється Василь Михайлович Вакуленко – ґрунтовний

дослідник та глибокий знавець тонкощів законо-

давства про працю. Він всю енергію віддавав

справі викладання трудового права, а свої наукові

дослідження присвятив проблемам матеріального

та морального стимулювання дисципліни праці,

преміюванню працівників, правовому регулюван-

ню заробітної плати та ін.

У червні 1987 р. Внаслідок об'єктивних причин

щойно перейменована кафедра трудового, сільсь-

когосподарського і природоресурсового права

приєднується до кафедри господарського і трудо-

вого права, в межах якої велися дослідження про-

блем правового регулювання трудових, сільсько-

господарських і природоресурових відносин, а

також викладання відповідних навчальних дисци-

плін [4]. Станом на 1996 р. на кафедрі господар-

ського права склався науково-педагогічний колек-

тив, який займався викладанням еколого-

правових та аграрно-правових дисциплін, дослі-

джував теоретичні проблеми та здійснював зако-

нопроекту роботу у сфері права екологічної без-

пеки, аграрного права, ядерного права, розвитку

права власності на землю, реалізації конституцій-

них екологічних прав людини, безпечності проду-

ктів харчування тощо. На підставі рішення кафед-

ри господарського права Вчена Рада юридичного

факультету 20.03.96 реорганізувала кафедри гос-

подарського права та трудового права і права

соціального забезпечення на дві кафедри – гос-

подарського права і кафедри трудового, земель-

ного та екологічного права; завідувачем останньої

був призначений В.І. Андрейцев [5].

З моменту відновлення кафедри її науковим лі-

дером стає д.ю.н, проф. Володимир Іванович Ан-

дрейцев, викладач еколого-правових та земельно-

правових дисциплін, а також провідний науковий

дослідник у сфері права екологічної безпеки, при-

родоресурсного права, земельного права, про-

блем правничої освіти в Україні, автор більше 450

наукових праць, серед яких "Політика, інновації,

приватизація, екологічна безпека, право" (1996),

"Екологічне право. Курс лекцій в схемах. Загальна

частина" (1996), "Екологічне і земельне право

України: Практикум" (1998), "Екологія і закон:

екологічне законодавство України". (1997-1998),

(у співавт.), "Правові засади земельної реформи і

приватизації земель в Україні" (1999), "Земельне

право і законодавство суверенної України: Актуа-

льні проблеми практичної теорії" (2005) та ін.

У травні 2000 р. д.ю.н, проф. Галина Іванівна

Балюк захистила першу на той час докторську

дисертацію з ядерного права за спеціальностями

12.00.01 та 12.00.06 на тему "Проблеми форму-

вання та становлення ядерного права України".

Вчена є фундатором становлення і розвитку науки

ядерного права України. За її ініціативою розроб-

лено програми спецкурсів "Ядерне право України"

та "Цивільно-правова відповідальність за ядерну

шкоду". Вона є автором монографій "Ядерне пра-

во України: стан та перспективи розвитку. Правові

аспекти радіоекології" (1996), "Правові аспекти

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в

Україні" (1997), "Екологічне право України. Акаде-

мічний курс" (2005, 2008) (у співавт.), "Екологічне

право України: загальна та особлива частина:

курс лекцій в схемах" (2006) та ін.

Фундаментальні дослідження у сфері земель-

ного права на кафедрі трудового, земельного та

екологічного права здійснює д.ю.н., проф. Воло-

димир Васильович Носік, який викладає нормати-

вні курси "Аграрне право" та "Земельне право", а

також започаткував викладання ряду авторських

спецкурсів "Земельне порівняльне право", "Земе-

льні орендні правовідносини", "Проблеми реаліза-

ції права власності на землю в Україні". В 2007 р.

захистив докторську дисертацію "Проблеми здійс-

нення права власності на землю Українського на-

роду". Є автором більше 180 наукових і навчаль-

но-методичних праць, серед яких "Право власнос-

ті на землю Українського народу: Монографія"

(2006), "Практичний посібник з проведення земе-

льного аукціону" (2003), "Придбання земельних

ділянок несільськогосподарського призначення.

Практичний посібник" (2002) (у співавт.), "Науко-

во-практичний коментар до Закону України "Про

особисте селянське господарство" (2004) (у спі-

вавт.), підручники "Аграрне право України" (1996,

1999) (у співавт.), "Право власності в Україні"

(2000) (у співавт.) та інші праці.

Активно працює на кафедрі доц. Тетяна Григо-

рівна Ковальчук, яка досліджує проблеми правово-

го режиму земель сільськогосподарського призна-

чення, право землекористування, правові форми

використання земель громадянами України, земе-

льно-правові документи; викладає нормативні кур-

си "Земельне право України" та "Проблеми теорії

земельного права України", а також спецкурси

 

"Правові форми використання земель громадянами

України" та "Земельно-правові документи". В 1996 р.

захистила кандидатську дисертацію "Правові пи-

тання забезпечення екологічної безпеки продуктів

харчування". Вона є автором та співавтором більше

60 наукових, навчально-методичних праць, науко-

во-практичних коментарів до Земельного кодексу

України, науково-експертних висновків. Як ниніш-

ній керівник кафедри велику увагу приділяє удо-

сконаленню навчально-методичної, науково-

дослідної та іншої роботи кафедри.

В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію

доц. Марія Василівна Краснова на тему "Гаранті

реалізації права громадян на екологічну інформа-

цію"; читає курс лекцій "Екологічне право", ви-

кладає ряд спецкурсів з екологічного права. Автор

більше 80 наукових і навчально-методичних пуб-

лікацій, серед яких "Компенсація шкоди за еколо-

гічним законодавством України (теоретико-правов

аспекти): Монографія" (2008) та ін. У сфері еколо-

гічного права на кафедрі працює доц. Еліна Вла-

диславівна Позняк, яка в 2006 р. захистила кан-

дидатську дисертацію "Правові аспекти здійснен-

ня громадської екологічної експертизи в Україні".

Викладає навчальні курси "Екологічне право",

"Земельне право", "Аграрне право", "Право еколо-

гічної безпеки", а також спецкурси "Юридична

відповідальність за екологічним законодавством",

"Актуальні проблеми екологічного права", "Право-

ве регулювання екологічного страхування", "Еко-

логічне та ядерне страхування". Основними на-

прямками наукової діяльності є дослідження пра-

вових засад оцінки впливу на навколишнє середо-

вище та екологічної експертизи, проблем право-

вого забезпечення участі громадськості у прийн-

ятті екологічно значимих рішень, правових про-

блем управління у сфері екології тощо. З 2001 р.

на кафедрі трудового, земельного та екологічного

права працює ст. викл. Олена Анатоліївна Шом-

пол, яка проводить лекційні та семінарські заняття

із навчальних курсів та спецкурсів "Еколого-

правова відповідальність", "Право екологічної

безпеки", "Екологічне право", "Екологічне право

Європейського Союзу", "Міжнародне екологічне

право", "Правові форми екологічного контролю".

Сферою наукових досліджень є проблеми міжна-

родного екологічного права, екологічного права

ЄС. Протягом 2001-2007 рр. на кафедрі працював

доц. Максим Олександрович Фролов, викладав

навчальні курси та спецкурси "Екологічне право",

"Актуальні проблеми екологічного права", "Про-

блеми права екологічної безпеки", досліджував

історію та проблеми екологічного права, кодифі-

кацію екологічного законодавства. У 2001 р. захи-

стив кандидатську дисертацію на тему "Правові

аспекти екологічного ризику".

З 1997 р. на кафедрі працює доц. Олена Івані-

вна Заєць, яка у 1999 р. захистила кандидатську

дисертацію "Правові аспекти земельної реформи в

 

Україні". Викладає нормативні курси "Земельне

право" та "Екологічне право", а також спецкурси

"Правове забезпечення земельної реформи і при-

ватизації земель", "Земельний процес", "Земельні

орендні правовідносини", "Юридичний захист зе-

мельних прав фізичних та юридичних осіб". Сфера

наукових досліджень включає проблеми права

власності на природні ресурси, права природоко-

ристування, набуття прав на землю тощо, є авто-

ром монографії "Правові аспекти земельної рефо-

рми в Україні" (2006) та ряду інших праць. У сфері

земельного права з 1999 р. плідно працює доц.

Анатолій Миколайович Мірошниченко, викладає

курси "Земельне право", "Екологічне право",

"Право екологічної безпеки", спецкурси "Земельні

орендні правовідносини", "Правове забезпечення

земельної реформи і приватизації земель", "Акту-

альні проблеми реформування земельних відно-

син", "Проблеми реалізації права власності на зе-

млю", "Договори оренди землі", досліджує про-

блеми земельного, екологічного, цивільного пра-

ва. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію

"Нормування як засіб правового регулювання зе-

мельних відносин". Автор більше 50 наукових,

навчально-методичних праць, зокрема: "Земель-

ний кодекс України з постатейними матеріалами:

Збірник нормативно-правових актів та матеріалів

судової практики" (2006), "Земельне право Украї-

ни: Навчальний посібник" (2007), "Науково

практичний коментар Земельного кодексу Украї

ни" (2009) (у співавт.). В 2003 р. на посаду асис

тента кафедри трудового, земельного та екологі

чного права зараховано Романа Ігоровича Мару

сенка, який в 2006 р. захистив кандидатську ди

сертацію на тему "Правові аспекти земельних сер

вітутів в Україні". Викладає нормативний курс

"Земельне право", а також спецкурси "Захист зе

мельних прав фізичних та юридичних осіб", "Зе

мельний процес", "Державна реєстрація прав на

землю", займається дослідженнями проблем зе

мельного права та суміжних галузей права. Про

тягом 1998 – 2007 рр. на кафедрі працював на

посадах асистента та доцента Сергій Валерійович

Гринько, який викладав курс "Земельне право"

спецкурс "Державна реєстрація прав на землю". В

2003 р. захистив кандидатську дисертацію "Пра

вові аспекти реєстрації прав на землю", видав мо

нографію "Правові аспекти реєстрації прав на зе

млю" (2004) та інші праці.

Важливим напрямком навчально-методичною

та наукової роботи на кафедрі трудового, земель

ного та екологічного права є розвиток аграрного

права як навчальної дисципліни та науки, що на

було особливої актуальності в умовах реформу

вання аграрного сектору економіки [6]. З моменту

відновлення кафедри читання курсу "Аграрне

право" забезпечував доц. Володимир Васильович

Янчук, який перший на юридичному факультет

підготував програму цього навчального курсу

Досліджував питання аграрного, земельного, при-

родоресурсового права, є співавтором ряду підру-

чників та навчальних посібників. З 2000 р. на ка-

федрі працює доц. Тетяна Олександрівна Ковале-

нко, яка в 2002 р. захистила кандидатську дисер-

тацію на тему "Правові аспекти реструктуризації

недержавних сільськогосподарських підприємств".

Автор та співавтор більше 100 наукових та навча-

льно-методичних праць з питань аграрного, земе-

льного та екологічного права. З січня 2003 р. ви-

кладає навчальний курс "Аграрне право" Світлана

Іванівна Марченко, яка в 2008 р. захистила кан-

дидатську дисертацію на тему "Організаційно-

правові питання товарного сільськогосподарсько-

го виробництва в Україні". Основними напрямами

її наукової діяльності є дослідження проблем пра-

вового регулювання товарного сільгоспвиробниц-

тва, гармонізації аграрного законодавства України

з нормами та вимогами СОТ тощо.

З початку відновлення у 1996 р. кафедри тру-

дового, земельного та екологічного права викла-

дання курсу "Трудове право" та "Право соціально-

го забезпечення" здійснювали доц. В.М. Вакулен-

ко (до 1997 р.), доц. Я.І. Безугла (до 2001 р.),

доц. О.Т. Панасюк [7]. Доц. Ярослава Іванівна

Безугла багато років присвятила розвитку науки

трудового права на юридичному факультеті, за-

безпечувала читання лекцій і проведення семі-

нарських, практичних занять з трудового права та

права соціального забезпечення, спецкурсів "Кон-

тракти в трудовому праві", "Особливості правово-

го регулювання праці виборних осіб та державних

службовців". Значним внеском в науку трудового

права є дослідження "Трудовий стаж і його юри-

дичне значення" (1979), "Правові засоби боротьби

з плинністю кадрів" (1984) та ін.

Нині читає курс "Трудове право", спецкурси з

проблем теорії трудового права, трудових спорів

доц. Олег Терентійович Панасюк, який у 1994 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему "Аксіо-

логічні аспекти трудового права". Досліджує про-

блеми теорії та аксіології трудового права, звичаїв

у трудовому праві, питання правового регулюван-

ня нагляду і контролю за дотриманням законодав-

ства про працю, стимулювання праці працівників

тощо. У 1996 р. на новостворену кафедру на по-

саду асистента було прийнято к.ю.н. Світлану Ми-

колаївну Черноус, яка читає навчальні курси

"Трудове право", "Право соціального забезпечен-

ня", "Правознавство", спецкурси "Співвідношення

централізованого і локального регулювання тру-

дових правовідносин", "Відповідальність у трудо-

вому праві", "Трудові спори". Її наукові дослі-

дження присвячені проблемам теорії трудового

права та його понятійного апарату, правовому

регулюванню примусової праці, охорони прав

працюючих жінок тощо; в 2008 р. захистила кан-

дидатську дисертацію "Оціночні поняття у трудо-

вому праві України". З 2001 р. на кафедрі читає

курс лекцій з трудового права та права соціально-

го забезпечення доц. Оксана Миколаївна Дуюно-

ва, яка в 2004 р. захистила кандидатську дисер-

тацію "Угоди про працю за трудовим законодавст-

вом України". Наукові дослідження вченої присвя-

чені проблемам правового регулювання праці ін-

валідів, працюючих власників, членів та учасників

підприємств і організацій тощо. З 2002 р. розпо-

чала науково-педагогічну діяльність доц. Олена

Володимирівна Тищенко, яка викладає навчальні

курси "Трудове право" та "Право соціального за-

безпечення". Є автором більше 30 публікацій з

проблем трудового права та права соціального

забезпечення. Протягом 2000–2004 рр. працюва-

ла доц. Наталя Михайлівна Стаховська, яка в

2001 р. захистила кандидатську дисертацію "Від-

носини в праві соціального забезпечення" та ви-

кладала курс "Право соціального забезпечення".

У сучасний період на кафедрі трудового, земе-

льного та екологічного права юридичного факу-

льтету працює колектив науково-педагогічних

працівників, які забезпечують на високому науко-

во-методологічному рівні навчальний процес як на

юридичному, так і на інших факультетах, прово-

дять ґрунтовні дослідження у галузі земельного,

екологічного, трудового, аграрного права, права

соціального захисту, мають вагомі доробки у під-

готовці наукових праць і навчально-методичних

матеріалів, законів і підзаконних нормативно-

правових актів у зазначених сферах, у виконанні

бюджетних та госпдоговірних тем, підготовці кан-

дидатських дисертацій, підготовці бакалаврів, спе-

ціалістів та магістрів права.

Станом на квітень 2009 р. на кафедрі працює

21 штатний працівник, з них 2 д.ю.н. – професори

Балюк Г.І. та Носік В.В., 11 к.ю.н. – доценти Кова-

льчук Т.Г., Краснова М.В., Панасюк О.Т., Ковален-

ко Т.О., Мірошниченко А.М., Позняк Е.В., Дуюнова

О.М., Тищенко О.В., асистенти Марусенко Р.І.,

Черноус С.М., Марченко С.І., 8 асистентів без нау-

кового ступеня – Шомпол О.А., Бевз О.В., Воли-

нець В.В., Євстігнеєв А.С., Кучма О.Л., Саркісова Т.Б.,

Суярко М.О., Третяк Т.О. та 3 працівники за сумі-

сництвом: ст. викл. Саленко І.В., ас., к.ю.н. Баху-

ринська М.М., ас. Власенко Ю.В. В аспірантурі на-

вчається 16 осіб, у статусі здобувачів наукового

ступеня к.ю.н. перебуває 5 осіб. Виконує обов'яз-

ки завідувача кафедри з 2007 р. доц., к.ю.н.

Т.Г. Ковальчук.

Основними напрямами наукової діяльності нау-

ково-педагогічного складу кафедри, її аспірантів

та здобувачів є:

• теорія екологічного права та законодавства,

право екологічної безпеки; механізм реаліза-

ції та захисту екологічних прав громадян; за-

безпечення екологічної безпеки продуктів ха-

рчування; правові аспекти здійснення гро-

мадської екологічної експертизи, проблеми

компенсації шкоди за екологічним законодав-

ством України; організаційно-правові засади

 

забезпечення екологічної безпеки у плану-

ванні та забудові міст; вдосконалення зако-

нодавства про екологічну безпеку в контексті

міжнародно-правових зобов'язань України;

об'єкти правовідносин у сфері забезпечення

екологічної безпеки; оптимізація законодав-

ства у сфері забезпечення екологічної безпе-

ки; правові засади гірничої концесії; правове

забезпечення радіаційної безпеки; правове

регулювання використання природних ресур-

сів у сфері туризму; правове регулювання за-

хисту територій і громадян за надзвичайних

екологічних ситуацій; правове забезпечення

вимог екологічної безпеки в процесі привати-

зації земель в Україні тощо;

• теорія ядерного права та законодавства;

забезпечення екологічної безпеки у процесі

використання ядерної енергії; правове забез-

печення радіаційної безпеки за законодавст-

вом України тощо;

• теорія земельного права та законодавства;

правове забезпечення земельної реформи і

приватизації земель; правові аспекти реєст-

рації прав на землю; нормування як засіб

правового регулювання земельних відносин;

проблеми здійснення права власності на зем-

лю Українського народу; правові аспекти зе-

мельних сервітутів; право загального земле-

користування громадян; припинення права

приватної власності на земельну ділянку;

правові засади концесії земельної ділянки;

правові засади охорони земель від забруд-

нення та псування; правове регулювання

межування земель; земельні правопорушення

як підстава юридичної відповідальності; за-

стосування норм земельного права в механі-

змі правового регулювання земельних відно-

син; правові аспекти земельних юрисдикцій-

них правовідносин тощо;

• теорія трудового права та законодавства;

аксіологічні аспекти трудового права; угоди

про працю за трудовим законодавством; пра-

вові проблеми укладання, зміни та припинен-

ня трудового договору з педагогічними пра-

цівниками середніх загальноосвітніх шкіл;

оціночні поняття в трудовому праві; поняття

та організаційно-правова форма трудової юс-

тиції; правові аспекти соціальної діяльності

профспілок тощо;

• теорія аграрного права та законодавства;

правові аспекти реструктуризації недержав-

них сільськогосподарських підприємств; ор-

ганізаційно-правові питання товарного сіль-

ськогосподарського виробництва; правове

регулювання праці у фермерському госпо-

дарстві тощо.

• теорія права соціального захисту; правове

регулювання соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи; генеза принципів права соціаль-

ного забезпечення; соціальний захист як га-

рантія реалізації трудових прав громадян.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпе-

чує читання лекцій та проведення практичних

занять на юридичному факультеті для студентів 1,

3, 4, 5 (спеціалісти) курсів по 8 нормативним кур-

сам (Юридична деонтологія, Право екологічної

безпеки, Земельне право, Екологічне право, Агра-

рне право, Право соціального захисту, Трудове

право, Державна реєстрація прав на землю) та

19 спецкурсам (Актуальні проблеми трудового

права, Відповідальність в трудовому праві, Дого-

вори в екологічному праві, Екологічне право Єв-

ропейського союзу, Захист земельних прав фізич-

них та юридичних осіб, Земельний процес, Земе-

льне порівняльне право, Земельно-правові доку-

менти, Правові засади екологічного страхування,

Цивільна відповідальність за ядерну шкоду, Ядер-

не право України та ін.). Читання лекцій та прове-

дення практичних занять для студентів магістра-

тури як всіх спеціалізацій, так і спеціалізації "зе-

мельне та екологічне право" здійснюється по

4 нормативним курсам (Актуальні проблеми еко-

логічного права, Проблеми земельного права,

Міжнародне екологічне право, Проблеми трудово-

го право) та 11 спецкурсам (Проблеми реалізації

права власності на землю, Актуальні проблеми

реформування земельних правовідносин, Пробле-

ми права екологічної безпеки, Земельне порівня-

льне право та ін.).

Члени кафедри забезпечують читання лекцій

та проведення практичних занять на геологічно-

му, географічному, радіофізичному, біологічному

факультетах, факультеті психології та військовому

інституті з наступних курсів: Основи екологічного

законодавства, Правознавство, Земельне право,

Міжнародне екологічне право, Правові основи

природокористування, Основи екологічного пра-

ва, Соціальна робота та права людини, Правов

основи соціальної роботи в Україні та світі, Охоро-

на праці у галузі освіти, Законодавчо-правове за-

безпечення освітньої діяльності.

Поліпшенню юридичної освіти студентів юри-

дичного факультету сприяють монографії, підруч-

ники, навчальні посібники, науково-практичні ко-

ментарі: Прокопенко В.І. Трудове право (К.,

1996); Андрейцев В.І. Екологічне право (К., 1996);

Екологічне право. Особлива частина. Підручник.

Повний академічний курс / За ред. В.І. Андрейце-

ва (К., 2001), Андрейцев В.І., Балюк Г.І., Коваль-

чук Т.Г., Краснова М.В. та ін.; Андрейцев В.І. Зе-

мельне право і законодавство суверенної України.

Актуальні проблеми практичної теорії. Монографія

(К., 2005); Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечен-

ня ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпе-

ки в Україні. Монографія (К., 1997); Балюк Г.І. Еко-

логічне право. Навчальний посібник в схемах (К.,

2005); Носік В.В. Право власності на землю Україн-

ського народу: Монографія (К., 2006); Гринько С.В.

Державна реєстрація прав на землю (К., 2005);

Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в

Україні (К., 2006); Мірошниченко А.М. Земельне

право України: Навчальний посібник (К., 2007);

Мірошниченко А.М. Збірник нормативно-правових

актів та матеріалів судової практики (К., 2006);

Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним

законодавством України (теоретико-правові аспек-

ти): Монографія (К., 2008); Носік В.В., Коваленко Т.О.,

Марченко С.І. Науково-практичний коментар до

Закону України "Про особисте селянське господарс-

тво" (К., 2004); Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу

України (К., 2009) та інші праці.

Члени кафедри беруть участь у виконанні бю-

джетної теми, що виконується на юридичному фа-

культеті за напрямом: "Механізм адаптації зако-

нодавства в сфері забезпечення реалізації еколо-

гічних прав громадян України за законодавством

ЄС", у роботі конференцій, "круглих столів", семі-

нарах в Україні та за кордоном.

Колектив кафедри бере участь у підготовці

проектів нормативних актів, висновків на запити

Конституційного Суду України, комітетів Верховної

Ради, Генеральної прокуратури та інших інститу-

цій; були підготовлені проекти законів "Про охо-

рону навколишнього природного середовища",

"Про екологічну експертизу", "Про охорону атмо-

сферного повітря", "Про використання ядерної

енергії та радіаційну безпеку", "Про цивільну від-

повідальність за ядерну шкоду та її фінансове

забезпечення", "Про екологічну (природно-

техногенну) безпеку", "Про сільськогосподарську

кооперацію", "Про оренду землі", "Про плануван-

ня і забудову територій", "Про приватизацію зем-

лі", "Про примусове відчуження земельних діля-

нок права приватної власності", "Про державну

землевпорядну експертизу", проекти Кодексу

законів про землю, Лісового кодексу, розділів

Кодексу України про надра, Водного кодексу

України, Аграрного кодексу України.

На кафедрі сформована та легалізована науко-

ва школа з проблем земельного, екологічного

права та права екологічної безпеки.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.