Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи відповідають дії суду принципу безпосередності? Керуйтесь ст. 132 ЦПК УкраїниЗадача 3.

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апе­ляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесу­ального права?

Задача 4.

В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Харченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною кон­сультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснив­ши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивую­чи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить прин­цип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде не­справедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії прин­ципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноп­равності.

Задача 5.

Суддя районного суду одноособово розглянув цивільну справу про визнання договору купівлі-продажу двокімнатної квартири недійсним.

У судовому засіданні позивач Анічков заявив клопотання про відкладення справи на інший день і час розгляду, але вколегіаль-

ному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач по­слався на те, що для нього рішення суду має винятково важливе значення, тому що одному судді важко розібратися в законності договору купівлі-продажу квартири.

Суддя, уважно вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя, і заслухав за останні дні року багато анало­гічних справ. Йому неважко розібратися й у цій справі, щоб вине­сти правильне рішення.

Судове засідання було продовжено, процес проводився одним суддею. У результаті судового розгляду було винесено рішення, яким позивачу в задоволенні позову відмовлено.

Чи порушені суддею принципи цивільного процесуального пра­ва? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 6.

У районному суді слухалася цивільна справа про поновлення на роботі за позовом водія Федорова до автобази.

У судовому засіданні позивач Федоров заявив клопотання про відкладення справи і переклад йому з української на татарську мову матеріалів справи.

Федоров пояснив, що проживає в місцевості, де більшість жителів складає татарське населення. Він краще розуміє зміст документів татарською мовою, ніж українською.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотан­ня, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правиль­ному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілку­ються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даногоскладу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Поняття та ознаки сторін.

Заняття №1.

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Передумови виникнення та зміст цивільних процесуальних правовідносин.

3. Суд, як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Підстави та порядок відводу, самовідводу суду.

4. Поняття та склад осіб, які беруть участь у справі. Їх правове положення.

5. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність.

6. Процесуальні права та обов’язки сторін.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аносова С.В. Замена ненадлежащей стороны надлежащей в советском гражданском процессе. – М.:1960. – С.8;

2. Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільно процесуальна дієздатність іноземних осіб// Право України – 1999 - №10. – С.86;

3. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

4. Заворотько П.П., Штефан М.И. Особи які беруть участь у справі – К., 1967. – С.с.8-23;

5. Мельников А.А. Правовое положение личности в гражданском процессе. – М., 1969.

6. Орлова Л.В.Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973;

7. Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. – М.: 1960. – С.56;

8. Шакарян М.С. Соучастие по советскому гражданскому процессуальному праву. М.: Тр. ВЮЗН, 1975. – Т.3;

9. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. -М. 1970.

10. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. – М., 1970.

11. Шакарян М. С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе. М., 1983.

12. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40. – 2003 р. – ст. 356.

4. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – №21. – 2002 р. – ст. 135.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 04 жовтня 1991 № 7// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

4. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

6. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року N 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Борисов отримав будинок та присадибну земельну ділянку у спадщину. Його сусідом був Мукачев, який також володів будин­ком та земельною ділянкою на праві власності. Згодом між ними виник спір про межі земельних ділянок, оскільки Мукачев став претендувати на користування частиною земельної ділянки, яку отримав у спадщину Борисов, і згоди вони не дійшли. Тоді Бори­сов вирішив звернутись до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

Визначте, з яких правовідносин виник спір, яким правом дані правовідносини регулюються, вкажіть процесуальне становище учасників спору та вид провадження по цивільній справі, що ви­никає при зверненні Борисова до суду за захистом свого права власності на земельну ділянку.

 

Задача 2.

У суді розглядалась справа за позовом Орлова до Устінова про стягнення боргу за позику. Після порушення цивільної справи Устінов вирішив ознайомитись з матеріалами справи. Звернув­шись до судді із заявою про надання дозволу на ознайомлення зі справою, він отримав відмову. Суддя вказав, що Устінов як учас­ник, до якого пред'явлено позов, не має права на ознайомлення зі справою.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.