Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формування та розвиток культури західноукраїнських земель під владою Австрійської імперіїПлан

1. Перші українські культурно-просвітницькі організації. Діяльність „Руської трійці”.

2. Москвофіли і народовці. Культурно-просвітницька діяльність товариства „Просвіта”.

3. Діяльність Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.

4. Українська література і театр на західноукраїнських землях.

 

Теми рефератів:

 

1. Діяльність українських греко-католицьких культурно-просвітницьких організацій у формуванні української національної свідомості серед українців західноукраїнських земель.

2. Науково-літературна діяльність І. Франка.

3. „Руська бесіда” та український театр.

4. Літературно – науковий вісник та український національно – культурний рух.

 

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Грушевський М.С. Історія української літератури. - В 6 т.– К.: Либідь.–Т.5.-1995.–254 с.;

7. Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури. – Луцьк: РВВ “Вежа”: Волин. держ. у-тет, 2000.- 347 с.

8. Софронова Л. Старовинний український театр. – Львів: Львів. нац. у-тет, 2004, - 331 с.

Додаткова:

1. Ліндсей Д. Коротка історія культури. - В 2 т. – К.: Мистецтво, 1995.- Т.1.- 234 с.; Т.2.- 253 с.

2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник. (О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко). – К.:Знання. 2006, - 447 с.

3. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність. – Івано-Франківськ: Плай. – 1999. – 336 с.

4. Кузьмінець О.В., Цапко О.М. Діяльність товариства „Просвіта” в сфері формування української національної свідомості на західноукраїнських землях. – К.: „Знання”, 1998. – 18 с.

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Як оцінити становище українського народу в другій половині XVIII ст. у складі Австро-Угорщини? Що позитивного дали українській нації в Австро-Угорщині реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ Габсбургів?

2. Яка роль греко-католицької церкви в житті українського народу в складі Австро-Угорщини?

3. Як виявив себе український культурно-визвольний рух у Галичині? Яке значення мала революція 1848 р. в Галичині для розвитку української культури?

4. Охарактеризуйте культурні здобутки українців у складі Австро-Угорщини в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.

Тема 6: Культура українського модерну і постмодерну ХХ – поч. ХХІ ст.

Заняття 1 – 2- год.

Відвідування музею родини Ханенків.

Дане заняття планується провести в музеї відомих українських підприємців та меценатів – родини Ханенків. В ході заняття студенти ННІПП КНУВС будуть ознайомлені з життям та діяльністю Ханенків, їхнім внеском в розвиток української культури початку ХХ століття. Заняття буде супроводжуватися переглядом студентами унікальних експонатів скульптурних та живописних творів українських митців-модерністів, які відносяться до колекції родини Ханенків.

 

Заняття 2 – 2 год.

Модерн і постмодерн в українській культурі ХХ – поч.. ХІХ століття.

План

1. Вплив модерну на розвиток української культури початку ХХ століття.

2. Українське національно-культурне відродження періоду „українізації”.

3. Нищення української культури сталінською тоталітарною системою.

4. Характеристика основних напрямків розвитку української культури періоду 60-80 –х рр. ХХ століття.

5. Постмодерністські тенденції сучасної української культури.

 

Теми рефератів:

1. М.Зеров та українські неокласики.

2. Сучасні субкультурні напрямки в україні.

3. Класик української естрадної музики. Творчість В. Івасюка.

4. Фактор „радянського патріотизму” в українській культурі 40-50 рр. ХХ століття.

Література

Основна:

1. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002 – 464 с.

2. Історія української культури. - В 5 т. К.: Наукова думка. - Т.4 ч.1.- 2005. – 1250 с.

3. Історія української культури (кредитно-модульний курс): Навч. посібник (Цапко О.М., Дубчак Л.М., Піскарьова А.І., Гороховська Т.В., Прибутько П.С.). – К.: КНТ, 2010. – 250 с.

4. Історія української художньої культури. – Харків: ХДАК.- 1999.-194 с.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 584 с.

6. Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій [Монографія] / В.М. Корабльова. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с.

Додаткова:

1. Бистрицький Є. Протодемократія та культурно-політичні трансформації в Україні. // Політична думка. – 1994. - №4. – С. 16-21.

2. Гордон Д.И. Звезды театра и кино. – Х.: Фолио, 2005. – 398 с.

3. Госейко Любомир. Історія українського кінематографа. 1896-1995. – К.: KINO-КОЛО, 2005. – 461 с.

 

Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю

Час – 2 год.

1. Розкрийте основну сутність і зміст модернізму як культурного явища ХХ століття.

2. У чому полягає відмінність українського модернізму від модернізму західноєвропейського?

3. Який вплив мала «українізація» на розвиток української культури 20-х років ХХ століття?

4. Охарактеризуйте основний зміст дискусії між українським літераторами – членами «Гарту», «Плугу» і ВАПЛІТЕ.

5. Якими, на вашу думку, були основні причини знищення «українізації» сталінською тоталітарною системою?

6. Охарактеризуйте основні зміни в розвитку української культури в роки Великої Вітчизняної війни.

7. Розкрийте основні напрями розвитку української культури періоду «відлиги».

8. За що було піддано критиці автора роману «Собор»?

9. Кого ви знаєте з видатних митців української музики та кіномистецтва періоду 60–70-х років ХХ століття?

10. Які ви знаєте неформальні організації, що були створені українською творчою інтелігенцією в період «перебудови»?

11. Охарактеризуйте завдання у сфері розвитку культури, що постали перед Україною після отримання суверенітету.

12. Які проблеми вплинули на розвиток культури незалежної України?

13. Осмисліть процеси, що характерні для розвитку духовно-культурного розвитку сьогодення.

14. Надайте характеристику сучасної соціокультурної ситуації в державі.

15. Розкрийте пріоритетні напрями державної політики в розвитку національної культури.

7. Завдання для самостійної роботи.

1. Охарактеризувати головні напрямки розвитку літературного процесу: класицизму, романтизму, реалізму, Назвати літераторів, які прославили ці напрямки.

2. Дати визначення основним архітектурним стилям: романському, готичному, бароко, рококо, класицизму, , назвати найвідоміші їх пам’ятки.

3. Дати визначення модернізму та постмодернізму в українському в живописі, висвітлити творчість видатних представників.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.