Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Культура періоду княжої добиМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

Кафедра гуманітарних дисциплін

 

Навчально-методичний комплекс

Навчальної дисципліни «Історія української культури »

Для спеціальності правознавство

Автор:

Цапко Олег Михайлович

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, к.і.н., доцент

Затверджено

На засіданні кафедри протокол № ___ від ____ _____________ 2012 р.

КИЇВ – 2012

 

 

ЗМІСТ

 

1. Структурно-логічна схема дисципліни (міжпредметні зв‘язки).

2. Пояснювальна записка.

3. Програма навчальної дисципліни.

4. Робоча програма навчальної дисципліни з тематичним планом.

5. Плани лекційних занять.

6. Плани семінарських занять.

7. Завдання для самостійної роботи.

8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

9. Методичні вказівки.

10. Навчально-методичні матеріали для контролю (тести).

11. Навчально-методичні матеріали для лекцій.

12. Рекомендована література.

 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Навчальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Дата засідання кафедри        
Номер протоколу        
Підпис завідувача кафедри        

1. Структурно-логічна схема дисципліни (міжпредметні зв‘язки).

 

Навчальна дисципліна «Історія української культури» має міжпредметні зв‘язки з навчальними дисциплінами: «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Релігієзнавство», «Етика і естетика».

 

Пояснювальна записка.

Культура визначає рівень розвитку суспільства, критерій створення ним матеріальних і духовних цінностей. Вона є соціальним явищем людського суспільства, полем різноманітної, активної творчої діяльності людини на шляху до її самовдосконалення. Відтак вивчення цього феномену в полі зору багатьох дослідників, зокрема філософів, істориків, антропологів, соціологів, етнографів, фольклористів, мовознавців, мистецтвознавців. Вони об‘єднали свої зусилля у дослідженні культури яка цілісної системи, як синтези знань про сутність і закономірності розвитку людського суспільства, його матеріальну і духовну сфери і таким чином виокремили порівняно нову галузь гуманітарних наук .Самостійність даної галузі визначається потребою вивчення історії національної культури як культури самобутньої і яка заклала підвалини української нації. З огляду на значення цієї галузі гуманітарних знань історія української культури як нормативна навчальна дисципліна вивчається на перших курсах вищих начальних закладах. Її вивчення проводиться згідно структури культурологічних знань з врахуванням комплексного підходу до викладення матеріалу із застосуванням інноваційних технологій.

 

3. Навчальна програма.

 

Тема 1. Сутність та витоки української культури

Основний зміст даної теми складають питання, що розкривають витоки української культури, зокрема культуру найдавніших племен і державних утворень, які знаходилися на території сучасної України і заклали початкову основу формування української культури, культуру східнослов’янських племен дохристиянської доби. При цьому необхідно зазначити, що в силу географічних умов, українська культура формувалася, як синтез культур різних народів, які населяли територію сучасної України. Зокрема культурні надбання племен трипільської та чорноліської культури, а також культури кіммерійців, скіфів, сарматів, стародавніх еллінів, кельтів тощо стали тими культурними екстрактами, які в синтезі і сформували унікальність і самобутність української культури її відособленість від культур інших слов’янських народів.

Тема 2. Культура періоду княжої доби

За своїм характером українська культура належить до культур слов’янського типу. Вивчення даної теми сприятиме залученню нинішніх студентів до стародавньої духовної спадщини наших предків, дасть їм можливість зрозуміти, що запровадження християнства вивело давніх українців на новий якісний щабель у засвоєнні ними нових культурно-етичних цінностей, які є основою сучасної європейської цивілізації та збагатили скарбницю духовного життя українського народу, вивели його культуру на широкі простори світової цивілізації, поставили в один ряд із найрозвинутішими тогочасними культурами. Саме в цей період були закладені основи давньоукраїнської свідомості, що знайшло своє найбільш повне вираження в „Слові про закон і благодать” митрополита Іларіона, „Повісті минулих літ” монаха Нестора, „Молінні” Данила Заточеника тощо. В цей період також сформувався унікальний давньоукраїнський архітектурний стиль. Особливої уваги також заслуговує і процес формування власне української правової культури, яка з самих початків була наповнена гуманістичним змістом.

Важливе місце в розвитку культури княжої доби займає культура Галицько – Волинського князівства, яка після моголо-татарської навали стала спадкоємцем культури Київської Русі.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.