Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи мають право здійснювати зовнішні запозичення міські ради?A) ні;

Б) так, за умови, якщо чисельність населення понад п`ятсот тисяч мешканців;

B) так, за умови, якщо чисельність населення понад сімсот тисяч мешканців;
Г) так, за погодженням із обласною радою.

165. Видатки на обслуговування боргу бюджету АРК та міських бюджетів здійснюються:

A) за рахунок коштів загального фонду бюджету;

Б) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;

B) за рахунок коштів бюджету розвитку;

Г) за рахунок короткотермінових позик;

Д) за рахунок цільових фондів відповідної ради.

166. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати:

A) 15% видатків від загального фонду місцевих бюджетів;

Б) не більше 10% видатків від загального фонду місцевих бюджетів;

B) не більше 20% видатків від загального фонду місцевих бюджетів;
Г) не більше 10% обсягу боргу.

167. Особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад доводить:

A) Міністерство фінансів України;

Б) Кабінет Міністрів України;

B) Верховна Рада України;

Г) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

У який строк Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад розрахунки прогнозних показників щодо складання проектів місцевих бюджетів?

A) у місячний строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону
про Державний бюджет України;

Б) у двотижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту за­кону про Державний бюджет України;

B) у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону
про Державний бюджет України;

Г) правильної відповіді немає.

169. Показники міжбюджетних відносин ( у т.ч. обсяги міжбюджетних трансфертів) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад доводить:

A) Кабінет Міністрів України;

Б) Міністерство фінансів України;

B) Верховна Рада України;
Г) правильної відповіді немає.

170. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради схвалюється:

A) Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

Б) місцевою державною адміністрацією;

B) виконавчим органом відповідної місцевої ради;

Г) усі відповіді правильні.

171. .Загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету здійснюють:

A) Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради;

Б) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні організації, ви­конавчі органи відповідних місцевих рад або сільські голови;

B) місцеві фінансові органи;

Г) органи державного казначейства.

172. Облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам ведуть:

A) місцеві фінансові органи;

Б) органи державного казначейства;

B) органи державної податкової служби;
Г) усі відповіді правильні.

173. Місцевий бюджет виконується за:

A) розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу;

Б) бюджетним запитом, підготовленим головним розпорядником бюджетних кош­тів;

B) бюджетною програмою;

Г) кошторисом, який затверджується головним розпорядником бюджетних коштів

 

174. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється:

A) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою на
підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу;

Б) Верховною радою України на підставі офіційного висновку Міністерства фінансів України;

B) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою на підставі офі­
ційного висновку місцевого фінансового органу;

Г) Органами місцевого самоврядування на підставі офіційного висновку місцевого фі­нансового органу.

175. Звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами складає:

A) фінансовий орган та подає відповідному органу державного казначейства; Б) фінансовий орган та подає обласній державній адміністрації;

B) фінансовий орган та подає Міністерству фінансів України;

Г) державне казначейство та подає відповідним місцевим фінансовим органам.

176. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

A) загальна сума доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподі­
лом на загальний та спеціальний фонди); доходи місцевого бюджету та фінансування
місцевого бюджету за бюджетною класифікацією;

Б) граничний обсяг дефіциту (профіциту) місцевого бюджету; граничний обсяг гра­ничного боргу; граничний обсяг надання місцевих гарантій;

B) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за
бюджетною класифікацією; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; роз­
мір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

Г) усі відповіді правильні.

Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

A) так, лише на першочергові потреби на основі рішення про місцевий бюджет на по­
передній бюджетний період;

Б) так, лише на цілі, визначені проектом рішення про місцевий бюджет на наступ­ний бюджетний період;

B) так на цілі, визначені рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний
період та передбачені проектом рішення про місцевий бюджет на наступний бюджет­
ний період, якщо бюджетні асигнування не перевищують 1/12 обсягу бюджетних приз­
начень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період;

Г) ні, не можна; заборонено законодавством.

178. Метою регулювання міжбюджетних відносин є:

а) розмежування доходів та видатків між бюджетами;

б) забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених зако­
нодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати ви­
конання цих повноважень;

в) підтримка »бідних» у фінансовому розумінні територій (відповідних бюджетів) та
вилучення коштів у «багатих» в фінансовому розумінні територій (з відповідних бюджетів).

179. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів:

а) заборонено;

б) заборонено, крім визначених Законом про Державний бюджет;

в) заборонено, крім випадків, визначених Бюджетним кодексом.

180. Основними критеріями розмежування видів видатків між місцевими бюджетами є:

а) принцип субсидіарності;

б) критерій повноти надання гарантованих послуг;

в) правильні відповіді а), б).

181. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів здійснюється на підставі:

а) рішень відповідних місцевих рад;

б) укладених договорів;

в) правильні відповіді а), б).

182. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується:

а) для визначення бюджетних програм;

б) для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів;

в) для визначення видаткових потреб.

183. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченост враховують:

а) відмінності у структурі видатків згідно із затвердженим розподілом;

б) відмінності у вартості надання гарантованих послуг;

в) відмінності у видатковій потребі соціальних послуг.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.