Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який документ доводить Державне казначейство України до головних розпорядників коштів, що є підставою для затвердження їх кошторисів?а) розпис Державного бюджету;

б) витяг з розпису Державного бюджету;

в) лімітні довідки.

25. Визначте основний плановий документ бюджетної установи щодо отримання до­ходів та здійснення видатків:

а) бюджетний розпис;

б) лімітна довідка;

в) кошторис бюджетної установи.

126. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснює:

а) Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України;

б) Рахункова палата України;

в) Державне казначейство України.

127. Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до:

а) національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

б) міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі;

в) міжнародних стандартів аудиту;

г) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

128. Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає:

а) фінансову та бюджетну звітність;

б) бухгалтерську та бюджетну звітність;

в) фінансову та управлінську звітність;

г) фінансову та податкову.

129. Згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку складається:

а) статистична звітність;

б) фінансова звітність;

в) бюджетна звітність;

г) податкова звітність.

130. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України:

а) не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу;

б) не пізніше 50 днів після закінчення звітного кварталу;

в) не пізніше 70 днів після закінчення звітного кварталу;

г) не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу.

131. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет подає:

а) Рахункова палата України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України.

Які види звітності про виконання Державного бюджету існують в Україні?

а) оперативна, місячна, квартальна та річна,

б) місячна, квартальна, річна та податкова;

в) статистична, податкова та річна;

г) місячна, квартальна, податкова, фінансова.

Що входить до Річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України?

а) звіт про бюджетну заборгованість;

б) інформацію про надані державні гарантії;

в) інформацію про обсяг інвестованих коштів.

Хто з посадових осіб бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності?

а) керівник установи;

б) керівник бюджетного відділу;

в) головний бухгалтер;

г) начальник планово-економічного відділу.

Що відображає бюджетна звітність?

а) стан активів у бюджеті;

б) стан виконання бюджету;

в) стан пасивів у бюджеті.

Який орган забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України?

а) Державне казначейство України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Кабінет міністрів України.

Який вид звіту подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, наступного за звітним?

а) річний;

б) квартальний;

в) місячний.

Яким органом державної влади здійснюється розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України?

а) Рахунковою палатою;

б) Конституційним судом;

в) Верховною Радою України.

Яким органом подається річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України до Верховної ради України?

а) Кабінетом міністрів України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Міністерством економіки України;

г) Державним комітетом статистики України.

Який орган готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень?

а) Кабінет Міністрів;

б) Адміністрація Президента;

в) Рахункова палата;

г) Міністерство фінансів України.

141. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів здійснюється:

а) Державним Казначейством України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Кабінетом Міністрів України.

142. До бюджетів місцевого самоврядування належать:

А) бюджет Автономної Республіки Крим;

Б) обласні;

В) районні бюджети;

Г) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань.

143. Кошик доходів місцевих бюджетів – це:

A) доходи спеціального фонду, закріплені на постійній основі за місцевими бюджета­
ми, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

Б) доходи загального і спеціального фондів, закріплені на постійній основі за місцеви­ми бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

B) доходи загального фонду, закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі за міс­
цевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

Г) доходи закріплені на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховують­ся при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

144. Зведений бюджет області об’єднує:

A) показники обласного бюджету, районні, селищні і міські бюджети;

Б) показники обласного бюджету, бюджетів міст обласного значення, районних, се­лищних і сільських бюджетів;

B) показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів та бюджетів міст об­
ласного значення;

Г) показники обласного бюджету, бюджетів міст обласного та районного значення.

145. Доходи місцевих бюджетів поділяються на доходи:

A) загальні та спеціальні;

Б) податкові та неподаткові;

B) які враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, та які не врахо­
вуються при визначенні між бюджетних трансфертів;

Г) правильні відповіді А) і Б).

146. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, не належить:

A) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу;

Б) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;

B) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

Г) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

147. Податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі (100%) зараховується:

A) До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та об­
ласного значення;

Б) до доходів бюджетів міст Києва і Севастополя;

B) до доходів бюджетів міст районного значення;
Г) до доходів бюджетів сіл, селищ чи їх об’єднань.

148. Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається:

A) рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

Б) законом про Державний бюджет України;

B) Міністерством фінансів;

Г) Державною податковою адміністрацією України.

149. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається:

A) районною радою;

Б) міською радою;

B) обласною радою;

Г) всі відповіді правильні.

150. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів поділяються на:

A) централізовані і децентралізовані;

Б) доходи загального і спеціального фондів;

B) власні і закріплені;

Г) власні, закріплені і регульовані.

151. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на:

A) заходи, передбачені Законом про Державний бюджет України;

Б) заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет;

B) заходи, передбачені Бюджетним кодексом;

Г) заходи, передбачені Конституцією України.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.