Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДРУГОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ (СКЛАДНІШІ)
1. Бюджет - це:

а) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади протягом бюджетного
періоду;

б) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами влади Автономної Республіки Крим про
-
тягом бюджетного періоду;

в) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бю
-
джетного періоду;

г) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і
функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного пе
-
ріоду.

2. Бюджетна система України – це:

а) сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансових ресур-
сів для забезпечення економічного і соціального розвитку;

б) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

в) сукупність державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим, по-
будована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-терито-
ріальних устроїв і врегульована нормами права;

г) сукупність державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, побудо-
вана з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіаль-
них устроїв і врегульована нормами права.

3. Знайдіть найбільш повну відповідь. Бюджетна система України складається:

а) з державного бюджету та місцевих бюджетів;

б) з державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування;

в) з державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим;

г) із загального та спеціального фондів.

4. Державний бюджет – це:

а) єдине систематизоване згрупування доходів для забезпечення завдань і функцій
держави;

б) єдине систематизоване згрупування видатків, спрямованих на фінансування дер-
жавних заходів у галузі економіки, соціальної сфери, національної оборони тощо;

в) кошторис щорічних доходів і видатків держави, заздалегідь розроблений урядом і
затверджений законом;

г) кошторис доходів і видатків держави, заздалегідь розроблений урядом і затверд-
жений законом строком на п’ять років.

5. Зведений бюджет області включає:

а) показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу;

б) показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст об-
ласного значення цієї області;

в) показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя;

г) показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та
сільських бюджетів цього району.

6. Знайдіть найбільш повну відповідь. Місцевими бюджетами є:

A) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети ра-
йонів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Б) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та бюджети місцевого самовряду­вання.

B) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети
місцевого самоврядування;

Г) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети.

7. Знайдіть найбільш повну відповідь. Бюджетами місцевого самоврядування є:

А) бюджет Автономної Республіки Крим;

Б) обласні;

В) районні бюджети;

Г) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань.

8. Принцип побудови бюджетної системи, що характеризує розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами та ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача, є принципом:

а) цільового використання бюджетних коштів;

б) субсидіарності;

в) обґрунтованості;

г) самостійності.

9. Бюджетна класифікація – це:

а) єдине систематизоване згрупування доходів та видатків, спрямованих на фінанс-
ування державних заходів у галузі економіки, соціальної сфери, національної оборони то-
що;

б) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, фінансування боргу відпо-
відно до законодавства України та міжнародних стандартів.

в) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

г) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитуван-
ня за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної су-
тності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відпов-
ідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

 

10. Доходи бюджету – це:

а) податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (включаючи
надходження до державних цільових фондів), справляння яких передбачено законодавст
-
вом України;

б) податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (включаючи
трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ), справляння яких передбачено законодавством України;

в) податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (включаючи
дарунки), справляння яких передбачено законодавством України;

г) податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі (включаючи
гранти), справляння яких передбачено законодавством України.

11. Бюджетним кодексом України передбачається використання таких видів трансфертів:

а) дотацій вирівнювання;

б) субвенцій;

в) коштів, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших
місцевих бюджетів;

г) додаткових дотацій;

д) вірні відповіді а), б);

е) всі відповіді хибні.

12. Державний борг – це:

а) сума непогашених фінансових зобов’язань;

б) сума заборгованості держави внутрішнім та зовнішнім кредиторам;

в) будь-яка сума заборгованості держави.

13. Бюджет розподіляється на:

а) за типом кредитора; за типом боргового зобов’язання;

б) на спеціальний і загальний фонди;

в) на загальний фонд, спеціальний фонд, стабілізаційний фонд.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.