Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

УКРАЇНСЬКА СІМ’Я В СУЧАСНИХГ. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець

ЗДОРОВЯ ДИТИНИ

– ВІД РОДИНИ

 

 

Київ 2006


 

Рекомендовано до друку

Вченою радою нііу імені м. п. Драгоманова

Протокол №10 під 23 червня 2005 р.

 

Автори:

Бєленька Г. В. (Р. І. §1,3; Р. III. §1, 2),

Богініч О. Л. (Р. II. §1, 2, 3; Р. III. §1, 2, З, 4),

Машовець М. А. (Р І. §2; Р. III. §3, 4).

 

Наукові рецензенти:

З.Н. Борисова,доктор педагогічних наук,

професор кафедри дошкільної педагогіки ІПП НПУ імені М.П. Драгоманова;

Е. С. Вільчковський,доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Машовець М. А

В 43Здоров'я дитини — від родини. — К.: СПД Богданова А М., 2006. — 220 с.

I8ВN 966-96547-4-2

 

У колективній монографії висвітлено актуальні проблеми валеологічного виховання, розвитку здорової дитини в умовах сім'ї, визначено необхідність формування відповідального батьківства. Головну увагу зосереджено на аналізі основних понять здоров'ятворчої оздоровчої парадигми. Теоретично обгрунтовано концептуальні засади формування здоров'язберігаючої свідомості у підростаючого покоління, розкрито шляхи залучення дітей до здорового способу життя, стверджено ідею гуманістичних взаємин дітей і дорослих.

Для батьків, педагогів, студентів ВНЗ та широкого кола громадськості.

 

УДК 37.015.3

ББК 74.90

 

 

I8ВN 966-96547-4-2

© Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л.,

Машовець М. А., 2006

© СПД Богданова А. М., 2006


 

ЗМІСТ

Передмова.

РОЗДІЛ І. Українська сім'я в сучасних соціоекономічних умовах

1.1. Стратифікація суспільства та її вплив на сучасну сім'ю

1.2. Характеристика сім'ї як інституту виховання в умовах сьогодення

1.3. Дитина і соціум

 

РОЗДІЛ II. Здоров'я — гуманітарний потенціал нації

2.1. Здоров'я — найвища цінність.

2.2. Поняття «здоров'я» та його основні види.

2.3. Підходи до здоров'я у філософії українських народних традицій.

 

РОЗДІЛ III. Роль сім'ї у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я дитини

3.1. Формування фізичного здоров'я особистості від народження до повноліття

3.2. Психічне здоров'я дитини.

3.3. Соціальне здоров'я особистості.

3.4. Духовне здоров'я як гармонізуючи фактор буття

Післямова

Література


 

ПЕРЕДМОВА

 

Здоров'ятворча філософія — основа життя у XXI сторіччі.

Авторське кредо

 

Безперечною є істина, що абсолютною цінністю буття є людське існування. Нічого нема дорожчого за життя і здоров'я людини. Саме людське життя слугує передумовою й основою усіх інших цінностей.

Суспільство, яке прагне жити в гармонії з навколишнім світом, має не лише декларувати, а й безпосередньо формувати систему істинних цінностей у кожного громадянина. На наше глибоке переконання, фактором благополуччя індивідуальності, родини та суспільства в цілому є здоров'я як фундаментальна цінність буття.

Категорія здоров'я набула особливої актуальності в наш час, трансформувавшись у глобальну проблему існування цивілізації в окресленому часопросторі. Майбутнє кожної країни залежить від усвідомлення вагомості цієї цінності, від конкретних зусиль, спрямованих на піклування про здоров'я підростаючого покоління, створення

Сприятливих умов для його повноцінного розпитку і щасливого зростання.

«Держана зацікавлена в нормальній, активнодіючій сім'ї, спроможній виробити власну життєву стратегію і не лише виживати в умовах суспільства, що трансформується, а й успішно розвиватися, реалізувати права своїх дітей, визначених Конвенцією ООН» [119, 3].

Реалії життя свідчать, що зусилля держави, системи освіти в Україні, спрямовані на розв'язання проблеми здоров'я населення, особливо підростаючого покоління, не знаходять достатнього розуміння на рівні сімейного виховання. Динамічні зміни у суспільному та економічному житті держави, свідками яких ми є впродовж останніх десятиріч, призвели до розшарування суспільства: зубожіння значної кількості населення та збагачення її невеликої частини. Це, в свою чергу, позначилося на рівні життя кожної конкретної родини, зміні пріоритетних цінностей, серед яких домінуючими стали матеріальні надбання та соціальний статус. Прагнучи досягти достатнього рівня матеріального добробуту, більшість сімей часто діє всупереч інтересам власного здоров'я та здоров'я дітей. Хибною є думка батьків про те, що їх основний батьківський обов'язок полягає у необхідності добре нагодувати, гарно одягнути дитину, влаштувати її до елітного навчального закладу, оздоровити на курортах різного рівня комфортабельності. Вони вважають, що саме це слугує базовими умовами забезпечення достатнього рівня здоров'я дитини. Такий обмежений підхід може призвести до неочікуваних наслідків: морального занепаду, духовного зубожіння та асоціальної поведінки молодого покоління. Він суперечить твердженням Г. Апанасенко, С. Волкова, Л. Гаврилюка, І. Муравова, Г. Никифорова, В. Петленка, С. Попова, Л. Попової, В. Сидорова та інших, які розглядають феномен здоров'я людини як цілісність та гармонію його складових частин: духовної, психічної, соціальної і фізичної. Ставлення суспільства, родини та особистості до здоров'я є одним із центральних, але поки що недостатньо розроблених питань. Звідси випливає закономірна необ­хідність у визначенні концептуальних підходів до збереження та зміцнення здоров'я дитини, свідомого ставлення до цієї проблеми в кожній родині та дотримання основних правил здорового способу життя.

Формування здоров'я творчого ставлення особистості до себе, до спільної и передбачає врахування всіх складових здоров'я і можливе лише за умови забезпечення неперервності та комплексності освітньо-виховного впливу на дитину. Оскільки першими вихователями, наставниками, ідеологами у житті дитини є батьки та люди з найближчого оточення, то саме на них покладається відповідальність за впровадження основних цінностей життя у повсякденні реалії. Виходячи з цього твердження, вважаємо основними концептуальними засадами нашого дослідження такі положення:

• Саме в сім'ї, як основному осередку суспільства, дитина опановує основи мистецтва повноцінного життя, а не виживання.

• Провідними засобами формування здорового способу життя дитини є не лише спеціальні заходи, а й повсякденне буття родини, основою якого є сповідування цінностей життя, серед яких провідною є здоров'я у всій його багатогранності.

• Головною умовою ефективної реалізації здоров’я творчої філософії життя є обізнаність та свідоме прагнення батьків до впровадження оздоровчої парадигми у повсякденне життя власної родини.

• Просвітницька діяльність науковців (філософів, медиків, фізіологів, соціологів, педагогів та психологів) слугує фундаментальним базисом формування загальної оздоровчої культури української спільноти.

• Впровадження провідних принципів здорового способу життя у по­всякденне буття кожної сучасної сім'ї та просвітницька діяльність науковців мають бути спрямовані на усвідомлення людиною того, що здоров'я є невід'ємною, органічною її потребою впродовж усього життя.

У сучасному українському суспільстві виникла нагальна потреба у зміні ставлення населення до власного здоров'я та впровадження в життя оздоровчої ідеології. Основою цих змін має слугувати філософська система поглядів на світ і місце людини в ньому, природо відповідних життєвих позицій людини щодо світу і самої себе, в тому числі й власного здоров'я, розробка стратегії буття і створення нового світосприйняття на основі формування у кожної людини, починаючи від її народження, оздоровчої свідомості.

Важливо, щоб отримана інформація щодо ведення здорового способу життя увійшла в наш побут, була усвідомлена і сприйнята, стала переконанням і мотивацією до здоров'я зберігаючи дій. Для реалізації оздоровчої життєвої позиції особистості слід забезпечити стійку мотивацію, навички прийняття оздоровчих рішень, приклад для наслідування, психологічну підтримку, що стимулює її здоров’я творчу діяльність. У цілісній системі виховних цінностей визначальними мають бути наступні дефініції: орієнтація на повноцінне життя і здоров'я; орієнтація на фізичне, психологічне, духовне та соціальне удосконалення та орієнтація на життєву мету, що полягає у прагненні бути здоровим, визначати власний життєвий шлях та прагнути до ідеалу.

Об'єктивними причинаминеобхідності формування здорового способу життя у цілісній системі виховних цінностей є:

· погіршення екологічного стану планети як результату згубного впливу людини на навколишнє середовище (забруднення довкілля, слід Чорнобиля, епідемічні катастрофи);

· процеси перебудови суспільно-економічного життя;

· неефективна стратегія нинішньої системи охорони здоров'я;

· незадовільний стан здоров'я населення;

· негативні наслідки науково-технічного прогресу, що призвели до техногенної катастрофи та витіснення моральних принципів буття;

· піратське засилля іноземної масової культури, коли телебачення, комп'ютерні ігри виховують у дітей агресію, ознайомлюють із засо­бами насилля та руйнації свого здоров'я;

· інтенсивність життя, що призводить до хвороби XXI століття — «хронічної втоми»;

· проблема якості продуктів харчування (пестициди, нітрати);

· низький рівень загальної освітньої культури;

· освітні технології, що ігнорують проблеми здоров'я підростаючого покоління, підміняючи здоров’я творчу філософію інтелектуалізацію особистості.

Суб'єктивні причини:

· незадовільний спосіб життя (гіподинамія, лінощі, нераціональне харчування, недотримання режиму праці і відпочинку);

· негативні емоції (роздратованість, агресивність, заздрощі, ненависть тощо);

· духовне зубожіння (сплюндрована мораль, нівелювання загально­культурних цінностей, відсутність ідеалу, критиканство та неспро­можність самовдосконалення);

· шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, нерозбірливість у статевих стосунках).

Відповідно до викладених концептуальних положень ми передбачили ознайомлення широкої громадськості з новими підходами до розуміння процесів життєдіяльності людини, пріоритетів у її становленні та розвитку, у визначенні сутності здоров’я творчої філософії та формуванні здоров'я зберігаючої свідомості.

Окресливши шляхи виконання цього завдання у методичних рекомендаціях щодо організації життя дитини в родині та виховання її не спеціальними засобами, а самим стилем життя сім'ї та суспільства, пропонуємо всім, хто причетний до справи виховання, переосмислити стратегію співпраці з дітьми, зосередивши увагу саме на способі життя як системотворчому факторі людського існування.

Чистота думок та помислів, чистота тіла та гармонія стосунків з навколишнім світом, чистота вчинків та поведінки мають стати основою і запорукою реалізації в життєвій практиці здоров'я творчої філософії.

Автори монографії своїм професійним і життєвим кредо вважають здоров'я творчий підхід до питань становлення та самореалізації особистості.

Кожен з батьків хоче бачити дитину здоровою і щасливою, часто не здогадуючись, що повноцінне здоров'я тісно пов'язане з фізичним, психічним, духовним і соціальним благополуччям.

Тому неупереджена любов до дитини, віра їїбагатогранний особистісний потенціал, сприймання її як рівноправногопартнера здатні змінити не лише ціннісні орієнтації сучасної СІМ'Ї, але й духовну сутність суспільства.

Монографія «Здоров'я дитини — від родини» пропонується батькам, вихователям, учителям, студентам педагогічних навчальних закладів, широкій громадськості.

«Здоров'я — це цінність, причому єдина, заради якої справді слід не лише не шкодувати часу, сил, праці і всіляких благ, але й треба пожертву­вати заради нього часточкою самого життя, яке без здоров'я стає нестерпним і принизливим».

Мішель де Монтень

Автори готові до відкритої дискусії та співпраці з усіма небайдужими до питань формування майбутнього України.

Ганна БЄЛЄНЬКА,

професор кафедри дошкільної педагогіки,

кандидат педагогічних наук

Ольга БОГІНІЧ,

доцент кафедри дошкільної педагогіки, кандидат педагогічних наук

Марина МАШОВЕЦЬ,

доцент кафедри дошкільної педагогіки, кандидат педагогічних наук


 

РОЗДІЛ 1

 

УКРАЇНСЬКА СІМ’Я В СУЧАСНИХ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.