Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Конституція України.1. Конституція України.

2. Кодекс цивільного захисту України.

3. Закон України «Про інформацію».

4. Закон України «Про звернення громадян».

5. Закон України «Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту».

6. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затверджене Указом Президента України від 16 січня 2013 року №20/2013.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 629 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

9. Наказ МНС України від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

10. Наказ МНС України від 23.03.2012 № 635 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства в територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій України".

11. Наказ АПБ імені Героїв Чорнобиля від 15.10.2012 № 422 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Міністерства надзвичайних ситуацій України».

12. Армстронг М. Основы менеджмента: как стать лучшим руководителем.

13. Ансофф И. Стратегическое управление.

14. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997.-400 с.

15. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Монографія – К.: Вид-во УАДУ, 2000- 328 с.

16. Виханский О.С. Стратегическое управление.

17. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.

18.Г.С. Грибенюк, О.М. Зіновська, А.М. Капля, Т.О. Щерба Основи управління / Посібник для курсантів (слухачів), студентів вищих навчальних закладів МНС України. – Черкаси, 2005. – 410с.

19.Горбаченко Ю.М., Грибенюк Г.С., Капля.А.М., Кришталь Т.М., Щерба Т.О. Основи державного управління у сфері пожежної безпеки: навч.-метод. посібник. / За ред. к. психол. н., доцента М.А. Кришталя. – Черкаси: АПБ, 2012. – 191 с.

20. Головач А.С. Зразки оформлення документів. - Донецьк. 1997.

21. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала. ІІ том.

22. Глущенко В.В. Менеджмент. Системные основы.

23. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навчальний посібник / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін. / За заг. ред. Н. Р. Ниж­ник. - К.: Вид-во УАДУ, 2002- 164 с.

24. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / Відп. ред. проф. Н. Р. Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 1997.-448 с.

25. Державне управління: Словник-довідник / За заг. ред. В. М. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002.- 228 с.

26. Дроньє А. Основні принципи успішного керівництва установою: Методичні рекомендації. - К.: Вид-во УАДУ, 1995.-С. 51.

27. Корж А.В. Документація праводілової сфери. - К. 2003.

28. Корж А.В. Юридичне документоведення. - К. 2001.

29. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 496с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

30. Кулешов С.Г., Кузнєцова Л.В., Загорецька О.М., Лозова С. Ф., Ситник Т.О. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”. – Київ. 2004.

31. Лендьел М.О. Сучасні методики управління персоналом: Теоретичні та практичні аспекти. - Ужгород, 1998.- 50 с.

32. Литвак Б.Г. Управленческие решения. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998.

33. Лукашевич В.В. Менеджмент в структурно-логических схемах: Учебное пособие – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224с.

34.Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. Посібник. – К.: Атіка, 2009.

35.Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навч. посібник. / За ред.. к. психол. н., доцента В.П. Садкового. – Х.: УЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2009.

36. Потеряхин А.Л. Психология управления. Основы межличностного общения. – К.: ВИРА – Р. 1999. – 384с.

37. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лаврененко и др.; Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 279с.

38. Палеха Ю.І. Організаційна та управлінська культура, – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, 2000.

39. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. Підручник, - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.

40. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. - Терно­піль: Карт-бланш, 1997,-456 с.

41. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент.

42. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2004. – 640с. – (Библиотека практической психологии).

43. Хентце Й. Основные цели стратегического менеджмента // Проблемы теории и практикум управления -1989- № 12.

44. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351с.

45. Чернова Л.П. Психологія управління: Конспект лекцій та навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 67 с.

46. Шувалов М.Г. Применение сетевых графиков при пожарно-технических обследованиях предприятий. М.: Стройиздат, 1978.

47. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. (Искусство менеджера). - Минск, 1996.

48. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Монография.- К.: МАУП, 2000- 576 с.

 

 


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.