Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства України у сфері цивільного захисту, передового досвіду з проблеми, яка вивчається.

Зміст курсової роботи складається з двох розділів:

Розділ І. Розкриття теми за відповідним варіантом.

Розділ ІІ. Організація роботи пожежно-рятувальних підрозділів міста: застосування методу сітьового планування в практичній діяльності підрозділу та визначення необхідної кількості ДПРЧ у місті.

Курсова робота виконується на аркушах формату А4 розбірливим почерком, без скорочень або друкують на аркуші білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали – для комп’ютера (розмір шрифту – 14). На сторінці має бути не більше 28-30 рядків і витримані такі поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Графічна частина другого розділу виконується на окремих аркушах.

Обсяг курсової роботи має бути – 30-35 друкованих сторінок, включаючи титульний аркуш, зміст роботи, вступ, висновки, список використаних джерел.

Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису, друкованого тексту, підшитого у папку.

Курсова робота складається з таких елементів:

Титульний аркуш оформляється згідно зі зразком (додаток 1).

Після титульного аркуша оформляється зміст роботи, який включає в себе вступ, основну частину (розділи), висновки, список використаних джерел.

Назви структурних частин курсової роботи ("зміст", "розділ", "список використаних джерел " тощо) друкуються великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Слід мати на увазі, що першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки. Нумерація сторінок проставляється у нижньому правому куті без крапки в кінці.

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості теми курсової роботи в майбутній професійній діяльності, особливостей постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження.

Обсяг вступу - одна-дві сторінки.

Перший розділ курсової роботимає містити декілька підрозділів (параграфів). Розглядаються загальні теоретичні підходи до проблеми з використанням лише джерел з досліджуваної теми, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, а також надання практичних рекомендацій для оптимізації діяльності підрозділів ДСНС України.

Варіант теми для першого розділу визначається по двох останніх цифрах залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки 583, то номер варіанту завдання буде 83. За таблицею 1 визначаємо номер теми.

Таблиця 1

 

  Остання цифра номера залікової книжки
Передостання цифра номера залікової книжки  

 

Перелік тем для першого розділу курсової роботи:

1. Основні управлінські культури.

2. Історичний досвід державного управління України.

3. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці.

4. Основні та допоміжні функції державного управління.

5. Професійно важливі якості керівника органів і підрозділів пожежної безпеки.

6. Особистість підлеглого як об’єкт управління.

7. Характеристика процесу адаптації підлеглого до умов служби в підрозділі ДСНС.

8. Ділове спілкування в системі ДСНС як засіб управлінського впливу.

9. Організаційні цінності, ритуали і традиції пожежної охорони як регулятори поведінки підлеглого.

10. Підготовка й ведення ділових переговорів.

11. Підготовка і проведення службової наради.

12. Чутки та інтриги в організації. Шляхи їх профілактики.

13. Стреси в управлінні.

14. Управлінське рішення в підрозділі цивільного захисту:процеси підготовки,прийняття і реалізації.

15. Характеристика методів державного управління.

16. Роль планування в управлінській діяльності органів та підрозділів цивільного захисту.

17. Специфіка відповідальності в діяльності керівника підрозділу цивільного захисту.

18. Проблеми морального виховання й самовиховання в управлінні.

19. Професійна етика й норми професійних ділових відносин працівника підрозділу ПБ.

20. Роль інформаційного забезпечення в управлінському процесі.

21. Методи подолання конфліктів в управлінні підрозділами ДСНС.

22. Комунікативна діяльність в управлінні підрозділами ДСНС.

23. Організація діловодства в управлінні.

24. Принципи управління в діяльності керівника.

25. Функція контролю в управлінні підрозділами цивільного захисту.

26. Система мотивації до службової діяльності в управлінні підрозділами ДСНС.

27. Особистість керівника підрозділу цивільного захисту.

28. Психологічні особливості добору кадрів (на прикладі підрозділу ДСНС України).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.