Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИАКАДЕМІЯ пожежноЇ БЕЗПЕКИ імені Героїв Чорнобиля

 

Факультет цивільного захисту та забезпечення діяльності

Кафедра економіки та управління

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З навчальної дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ

ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Для курсантів та слухачів

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

За напрямком підготовки 6.170203 «Пожежна безпека»

 

 

 

Черкаси – 2013

Рецензент: начальник Управління ДСНС України у Черкаській області кандидат технічних наук, доцент, генерал‑майор служби цивільного захисту Гвоздь В.М.

 

Затверджено методичною радою академії (протокол № 58 від 28.05.2013 року) як методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту» для курсантів та слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки 6.170203 «Пожежна безпека».

 

Кришталь Т.М., Щерба Т.О., Горбаченко Ю.М., Дулгерова О.М., Кошевий О.П.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту» для курсантів та слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки 6.170203 «Пожежна безпека». – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – 31 с.

 

 

У методичних рекомендаціях викладені вимоги та методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту» для курсантів та слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки 6.170203 «Пожежна безпека».

 

 


ЗМІСТ

  Вступ ……………………………………………………………..……….
1. Мета і завдання курсової роботи ……………………………………….
2. Вимоги до виконання курсової роботи ………………………………
3. Методичні вказівки для виконання другого розділу курсової роботи..
4. Приклад розрахунку завдань другого розділу курсової роботи ……...
  Список рекомендованих джерел ………………………………………..
  Додаток А ………………………………………………………………...
  Додаток Б ………………………………………………………………...

ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівців за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека». Вони мають на меті надання допомоги курсантам, студентам і слухачам під час написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація управління діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту» і містять основні вимоги щодо змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту й оцінювання курсової роботи.

Знання основ управління в органах і підрозділах цивільного захисту потрібне не тільки керівникам різних рівнів, а й усім іншим праців­никам підрозділів ДСНС України, яким, враховуючи специфіку їх обов'язків, належить знати норми соціального управління, своє місце в "ієрархії" управлінського процесу, тобто свої функціо­нальні обов'язки і методи їх реалізації, правила спілкування з людьми, порядок виконання функцій представника влади. Майже кожному працівникові органів і підрозділів цивільного захисту в своїй про­фесійній діяльності доводиться виконувати обов'язки керівника, наставника, організатора, вихователя.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація управління діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту» (ОУ ДОПЦЗ) є формування у майбутнього фахівця системи поглядів в галузі державного управління, яка дозволить забезпечити ефективне функціонування соціальних систем управління у сфері цивільного захисту.

Зазначена мета конкретизована у наступних завданнях:

· оволодіти основними положеннями теорії, методології і практики управління діяльністю органів і підрозділів ЦЗ;

· формувати уявлення про технології розв’язання основних організаційно-управлінських завдань в діяльності підрозділів ДСНС України;

· формувати готовність до виконання професійних обов’язків;

· засвоїти основні закони, закономірності, категорії та функції управління;

· усвідомити роль і значущість ефективного управління органами та підрозділами цивільного захисту в результатах професійної діяльності;

· розвивати спроможність самостійно приймати рішення в повсякденній практичній діяльності та в умовах надзвичайної ситуації;

· формувати, підтримувати та розвивати професійно-важливі управлінські якості;

· підвищувати рівень управлінської компетентності майбутніх фахівців.

Виховна мета:

· формувати почуття гордості за професію, культуру діяльності управлінця;

· формувати навички творчого мислення, здатності до професійного самовдосконалення,

· допомагати у розвитку комунікативних вмінь, рефлексивного мислення, пізнавальної активності, якостей творчої особистості;

· формувати індивідуальний стиль спілкування, потреби та вміння саморозвитку творчого мислення, вміння раціональної навчальної діяльності;

· допомагати оволодіти предметним та міжпредметним навчальним змістом.

Курсова робота є складовою професійної підготовки бакалаврів, підсумковою роботою з професійно-орієнтованих дисциплін, яка дає змогу виявити рівень засвоєння курсантами, студентами і слухачами теоретичних знань та рівень їх практичної підготовки, здатність до самостійної роботи в обраній професійній сфері.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання і захист курсової роботи є заключним етапом вивчення дисципліни «Організація управління діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту».

Метою дослідження є глибоке осмислення теоретичних основ та професійної проблеми; комплексне оволодіння матеріалом; практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо оптимізації управління діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту.

У процесі виконання курсової роботи курсант, студент, слухач має продемонструвати:

- знання загальнотеоретичних, профе­сійно-орієнтованих дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання управління;

- вміння відбирати, систематизувати та опрацьовувати інформацію відповідно до мети дослідження;

- вміння розробляти висновки і конкретні пропозиції щодо оптимізації управління підрозділами ДСНС України.

Курсова робота повинна мати логічний, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- містити елементи самостійного дослідження;

- бути належним чином оформленою;

- мати всі необхідні супровідні документи;

- бути виконаною за варіантом;

- виконуватися і подаватися на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам оформлення, номеру варіанта, не розкриває зміст теми дослідження, виконана із суттєвими помилками та недоліками до захисту не допускається.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.