Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Наведіть та охарактеризуйте приклади періодизації економічної історії УкраїниФормаційний підхід до періодизації історії, в тому числі історії господарства, не виправдав себе. Для періодизації економічної історії господарства України автори обрали схему, яка найповніше відповідає розвитку її науки і техніки, а саме:

• господарство первісної доби стародавніх цивілізацій (з найдавніших часів — до IV ст. н.е.);

• господарство доби Середньовіччя;

• господарство індустріальної та постіндустріальної епох (XVI ст. — до наших днів).

Такаж цивілізаціонний та техніко-технологічний(до індустріальне, індуст. Та постіндус.)

1. Антиалкогольна компанія…Горбачьов

2.Хто з Аристотель

3.«догма» Смита

4. У якої видатної пам'ятки економічної думки Стародавнього світу, йдеться про проблеми сутності багатства, товару, грошей, поділу праці і ринку, устрою домашнього натурального рабовласницького господарства?

5. В запропонованому списку представлений ряд економістів, які об’єднані або однією школою, або одним напрямом в економічній думці. Назвіть прізвище вченого, який не входить в цей список.

а) У. Джевонс б) К. Менгер в) Дж. Ст. Мілль г) Дж. Б. Кларк

6.Назвіть роки «Великої депресії»?1929-1933

7. Будівництво …ГОЕЛРО

8. Насильницьке «очистка имений»

9. Економіка, якої країни …США

10. Економічна політика …протекціонізм

Екзаменаційний білет №25

У чому полягають сутність, місце та значення «Економічної таблиці» Ф.Кене у розвитку економічної теорії.

Учение о составе капитала стало для Ф.Кене исходным пунктом анализа процесса воспроизведения и обращения всего общественного капитала,описание которого он привел в известной «Экономической таблице»(1758).Ф.Кене впервые в истории политической экономии предложил и использовал понятие «воспроизведение» как постоянное повторение процесса пр-ва и сбыта.Главная проблема,которую решал Ф.Кене,- отыскание главных народно-хозяйственных пропорций,которые обеспечивают развитие экономики страны.Экономическая таблица-это схема,которая показывает,как происходит реализация ежегодного продукта об-ва и как формируются предпосылки воспроизведения Ф.Кене сознательно абстрагировался от некоторых моментов:упрощал процесс реализации,строил предположениео неизменности цен,игнорировал обмен внутри классов и внешнюю торговлю,рассматривал лишь простое воспроизведение.Гениальность экономической таблицы в том,что она есть первой удачной попыткой показать главные пропорции и линии реализации общественного продукта,объединив многочисленные акты купли-продажи и движение денег и товаров.Идеи,заложенные в произведениях Ф.Кене,стали первоосновой будущего экономического моделирования.

 

Проаналізуйте основні відмінності американського напрямку маржиналізму (на основі робіт Дж. Б. Кларка) від австрійської школи маржиналізму

Маржиналізм відомий під назвою теорій граничної корисності та граничної продуктивності, перетворився на самостійну течію буржуазної політекономії в другій половині ХІХ ст. Теорії маржиналізму стали формою відображення первинних економічних потреб і прагнень приватних підприємців. Маржиналізм не був абсолютно однорідною течією, він складався з кількох шкіл — австрійської, кембриджської (англійської), американської та лозаннської. Психологічні мотиви індивідуальної економічної поведінки, споживчий попит, ціна — питання, які перебували в центрі уваги економістівавстрійської школи. Проблеми ефективності використання факторів виробництва й розподілу вартості продукту між їх власниками стали головними в дослідженнях американської школи, представленої Д.Б.Кларком (1847—1938). Засновники маржиналізму не мали єдиної позиції щодо того, яким має бути економічний аналіз — причинно-наслідковим чи функціональним. Економісти австрійської школи — перші та єдині — виступали з ідеями встановлення причинно-наслід-кових зв'язків між економічними явищами. Теоретики кембриджської та американської шкіл, як і економісти-математики, категорично заперечували цей принцип, розглядаючи тільки функціональні взаємозв'язки об'єктів аналізу незалежно від того, який з них є причиною, а який — наслідком.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.