Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Охарактеризуйте особливості розвитку економіки України у 70-80 рр. ХХ стТрадицiйно розвинутi iндустрiальнi галузі (видобуток вугiлля i металевих руд, важке машинобудування, виробництво металiв) швидко занепадали через брак нових технологій, ставали нерентабельними, якiсть iхньої продукцiї неухильно знижувалася.

Основою радянської економiки, як i раніше, були паливноенергетичний i вiйськово-промисловий комплекси. Розвиток промисловостi вiдбувався шляхом надмiрних витрат, нарощування паливно-енергетичної та хiмiчної бази. Не вистачало товарiв широкого вжитку. Аналогiчною була ситуацiя в аграрному секторi. Запроваджувалися масштабнi програми механізації та хімізації сільського господарства, колосальна увага придiлялася мелiорації. Складалась абсурдна ситуація калiталовкладення зростали, а вiддача вiд них зменшувалася. Певний час радянському керiвництву вдавалося послаблювати негативнi наслiдки економiчної політики форсованим постачанням на свiтовий ринок енергоносіїв — нафти i газу. Отже, наприкiнцi 70-х — початку 80-х рокiв економіка України, як i всього Радянського Союзу, входила в смугу тотальної кризи.

Основними причинами такого становища була низька ефективнiсть економiчнoї системи, в основi якоi лежала загальнодержавна власність на засоби виробництва, надзвичайно централізована, планова економiка, з якої вилучено ринковi сили.

1. Модель ідеальної держави …Платон

2. ФрідріхЛіст …історичної школи

3.Який економіст вважається автором концепції «невидимої руки»?А.Смит

4.В запропонованих в) Є. Бьом-Баверк;

5. Завершенням періоду монополістичного капіталізму прийнято вважати ... р.

6. Якакраїнавикористовувала?США

7. Власниками основних були …юнкери

8. Блокада, яка мала … континентальна блокада

9. У якому році? 1861

10. Хто очолив УЦР?М. Грушевський

Екзаменаційний білет №24

Охарактеризуйте принцип абсолютних (А.Сміта) та порівняльних переваг (Д.Рікардо) у міжнародної торгівлі.

Д. Рікардо розробив теорію порівняльних переваг, яка дово-дить, що міжнародна торгівля вигідна для будь-якої країни: і для тієї, яка ні в чому не має переваг, і для тієї, яка має переваги за всіма то-варами. Якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виготовляти з відносно більш низькими витратами по-рівняно з іншими країнами, то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, буде виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій. Виграш від торгівлі одержується як з боку економії витрат праці, так і з боку зростання споживання. Однак ця теорія не враховує вплив торгівлі на розподіл доходів усередині країни, коливання цін і заробітної плати, міжнародного руху капіталу.
А. Сміт вважав, що торгівля ґрунтується на абсолютній перева-зі: країна експортує той товар, витрати на виробництво якого менші, ніж у країні–торговельному партнері, та імпортує той товар, який виготовляється за кордоном з меншими витратами. Обидві країни ви-грають у результаті спеціалізації кожної з них на виробництві того товару, по якому вони мають абсолютну перевагу. Внаслідок цього виробництво та споживання обох товарів зростає. Однак абсолютна перевага пояснює лише незначну частину міжнародної торгівлі.


2. Поясніть у чому полягає сутність та значення економічної таблиці Менгера.

Основателем австрийской школы предельной полезности был Карл Менгер (1840-1921). Главной его работой была книга «Основания политической экономии (1871). К. Менгер заложил основные положения теории. Объектом анализа он выбрал отношение человека к вещи. Он же установил относительную ценность благ. Определить абсолютную величину ценности благ невозможно. Менгер ввел деление благ на блага высшего (средства производства) и низшего порядка (предметы потребления). Ценности благ высшего порядка определяются благами низшего порядка. Ему же принадлежит еще ряд идей. Так он ввел понятие субституции производительных благ, высказал идею «комплементарности» благ, понятие ликвидности, а за 20 лет до Маршалла ввел в научный оборот «цену спроса» и «цену предложения».
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.