Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Документальне оформлення і облік оприбутковування і вибуття запасів.Основними документами при оприбутковуванні запасів є товарно- транспортні накладні, прибуткові ордери, накладні, приймальні акти і ін.

Відпустка покупцеві матеріалів оформляється:

- накладною на відпустку ТМЦ (Ф№м-20), яка виписується у трьох екземплярах на підставі договору (контракту), нарядів і інших документів і підписується особою, що вирішила відпустку ТМЦ, і головним бухгалтером.(один екземпляр накладної передається покупцеві, другою залишається на складі і є підставою для списання ТМЦ з матеріально-відповідального лиця (МОВЛЯВ), третій передається пропускному пункту для контролю за вивозом.)

-податковою накладною;

-рахунком-фактурою.
Для обліку розрахунків з постачальниками за придбані запаси використовують пасивні сч. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». По К-ту сч.63 відображають суму заборгованості постачальникам і підрядчикам за ТМЦ, що поступили, отримані послуги, виконані роботи. А по Д-ту - суму погашення заборгованості постачальникам і підрядчикам при сплаті ним грошових коштів за ТМЦ, що поступили (роботи, послуги).

Запаси можуть поступати через підзвітну особу, як внесок в Статутний капітал, при виробництві власними силами, при безкоштовному отриманні і при оприбутковуванні їх як надлишки, виявлені при інвентаризації.

Бухгалтерські проводки процесу постачання виробничих запасів.

Зміст господарських операцій Д-т К-т
1. Оприбутковані виробничі запаси від постачальника: - на суму без ПДВ - на суму ПДВ    
2. Прийняті до оплати рахунку постачальників (транспортних організацій) за транспортування ТМЦ: - на суму без ПДВ - на суму ПДВ       20.ТЗР     63(685)
63(685)
3. Сплачено за: -транспортування ТМЦ - за виробничі запаси 63(685)
4. Оприбутковані запаси, придбані підзвітною особою
5. Оприбутковані запаси з виробництва, виготовлені власними силами
6. Отримані виробничі запаси як внесок в СК
7. Безкоштовно отримані виробничі запаси
8. Оприбутковані надлишки виробничих запасів,що виявлені в ході інвентаризації

Основні бухгалтерські проводки по списанню виробничих запасів.

  Зміст господарських операцій Д-т К-т
1. Відпущені з складу запаси ( для підприємств, що використовують 9-й клас рахунків): - у виробництво продукци - на загальновиробничі потреби - на забезпечення збуту продукції - на общехозяйствнные потребі - для виконання досліджень і розробок - для зміст ЖКХ і соц-культ. заходи - на капітальне будівництво        
2. Відпущені з складу запаси ( для підприємств, що використовують 8-й клас рахунків): - для операційної діяльності - для капітальних інвестицій        
3. Відбитий дохід від реалізації производст.запасов
4. Нарахована сума ПДВ на реалізовані запаси
5. Відбита собівартість реалізованих запасів

Методика визначення фактичної собівартості запасів при їх надходженні і витрачанні з урахуванням суми ТЗР.

 

Відповідно плану рахунків для обліку виробничих запасів і визначення історичної( фактичною) собівартості їх придбання призначений активний інвентарний сч.20 «Виробничі запаси». По Д-ту цього рахунку відображають надходження виробничих запасів на підприємство, їх дооцінку, а по кредиту- списання, відпустку, зниження ціни запасів і тому подібне

Для обліку окремих видів запасів ведуться субрахунки до сч.20:

201 «Сировина і матеріалу»

202 «Купувальні напівфабрикати і що комплектують»

203 « Паливо»

204 « Тара»

205 « Будівельні матеріали» і так далі (див. план рахунків)

 

ТЗР (транспортно-загототівельні витрати) включаються в собівартість придбаних запасів загальною сумою і відбиваються на окремому субрахунку до сч.20.

Сума ТЗР, узагальнена на окремому субрахунку ( 20.ТЗР ), щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, які вибули (використані, реалізовані, безкоштовно передані) за звітний місяць.

Т.ч. на Д-те сч.20 відображають вартість запасів, що поступили від постачальників, і суму ТЗР, що в сукупності і формиует первинну вартість запасів ( згідно принципу історичної вартості).

Приклад 1.

Підприємство придбали три види матеріалів у одного постачальника:

Товар А- на суму 6000 грн.( в т.ч. ПДВ);

Товар В – на суму 4200 грн.( в т.ч. ПДВ);

Товар З – на суму 3600 грн.( в т.ч. ПДВ);

Витрати на доставку ( рахунок транспортної організації) склали 540 грн.( з ПДВ).

ПДВ в рахунку транспортної організації : 540 / 6 = 90грн.

Розрахувати фактичну собівартість кожного виду товарів.

 

1) % ТЗР = Сума ТЗР ( без ПДВ) / загальну вартість товару( без ПДВ) х 100% = (450) / (5000+ 3500+ 3000) х 100% = 3,91 %*

*в розрахунок узяті суми без урахування ПДВ.

2) Фактична собівартість товару:

А = 5000 +5000 х 3,91 % = 5000 + 195,6 = 5195,6 грн.

У = 3500+ 3500 х 3,91 % = 3500 + 137 = 3637 грн.

З = 3000+3000 х 3,91 % = 3000 + 117,4 = 3117,4 грн.

______________________________________________________

Разом: 11500+ 450 = 11950 грн.

У обліку надходження товарів відіб'ється наступними записами:

1) Надходження товару від постачальника:

а) за фактичною собівартістю..Д 28 До 63 -11500 грн (5000+3500+3000)

в) на суму ПДВ ( 1000+700+600 ) ..Д 641 До 63- 2300 грн.

2) Перераховано постачальникові за товар......Д 63 До 311- 13800 грн.

3) На суму ТЗР по товару, що поступив ....Д 28.ТЗР К685 – 450 грн.

4) На суму ПДВ в рахунку трансп. организ .......Д 641 До 685 – 90 грн.

4) Перераховано транспортній організації за доставку:

Д 685 До 311 – 540 грн.

Щоб визначити суму ТЗР, що списується у виробництво і на ін. мети у міру списання туди запасів, потрібно спочатку визначити % ТЗР в собівартості запасів, які перебували на обліку в перебігу всього періоду, а потім вартість списаних протягом періоду запасів помножити на цей %ТЗР, і отримати таким образам суму ТЗР, що списуються у виробництво і на ін. мети в цьому періоді.

 

1) % ТЗР = (ТЗР н.п. + ТЗР по запасах, що поступили)/

( Запаси на н.п.+ Запаси, що поступили за період) х 100

2) Сума ТЗР на відпущені матеріали = % ТЗР х Запаси, відпущені в перебігу періоду.

Приклад 2.

Дані показники по обліку руху запасів ( табл.1.6) .Определить суму ТЗР, що доводиться на вибулі протягом місяця запаси і їх фактичну собівартість.

  Показники Вартість запасів ( тыс.грн.) ТЗР ( тыс.грн.) Фактична собівартість запасів
1. Залишок на початок місяця
2. Поступило за місяць
3. Всього
4. Вибуло за місяць ? ( 67)*
5. Залишок на кінець місяця ? ( 8 )

Таблиця 1.6

 

 

*Рассчет суми ТЗР, що доводиться на вибулі протягом місяця запаси :

1) % ТЗР = (25 + 50) / ( 150 + 300 ) х 100 = 16,67 %;

2) Сума ТЗР на вибулі запаси = 16,67% х 400 = 67 (тис. грн.)

У обліку вибуття запасів відіб'ється наступними проводками:

1) На облікову вартість вибулих запасів..Д 23 До 20 – 400 грн.;

2) На суму ТЗР, що доводиться на вибулі протягом місяця запаси:...................Д 23 До 20.ТЗР-67 грн.

1.4.Оценка запасів понормативным витратам і за цінами продажу.

Оцінка за нормативними витратами полягає в застосуванні підприємством норм витрат на одиницю продукції ( робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних умов використання запасів, праці і виробничих потужностей.

 

Оцінка за цінами продажу (реалізації) заснована на застосуванні підприємств роздрібної торгівлі середнього % торгової націнки товарів.

Собівартість реалізованих запасів ( товарів) = продажна вартість реалізованих товарів - сума торгової націнки на реалізовані товари.( або Про. 902 = О. До 702 – Про. Д 285);

 

Сума торгової націнки на реализаванные товари = Продажна ( роздрібна) вартість реалізованих товарів х середній % торгової націнки.( або Про. Д 285 = О. До 702 – Ср.% ТН.):

Середній % торгової націнки = Залишок торгової націнки на початок місяця + торгова націнка в продажній вартості отриманих в звітному месяцй товарів / Вартість залишку товарів на н.м. + Продажна вартість отриманих в звітному місяці товарів.( або Ср.% ТН = (Сальдо нач. сч. 285+ Про. До 285 ) / Сальдо нач. сч. 282 + О. Д 282).

 

Націнка в розрахунку по сч. 285 включає націнку торгового підприємства і ПДВ в купувальній ціні.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.